'Siyasi istikrar ekonomik istikrary getirdi'

  • Giriş : 15.10.2005 / 00:00:00

Sanayi ve Ticaret Bakany Ali Co?kun, AK Parti iktidary ile ülkede sa?lanan siyasi istikraryn ekonomik istikrary da beraberinde getirdi?ini söyledi.Co?kun, "Hükümet olarak siyasi istikraryn devamy konusunda hassasiyet gösteriyoruz. " dedi

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Eski Ba?bakanlardan Yyldyrym Akbulut, Milli Savunma Bakany Vecdi Gönül, Sanayi ve Ticaret Bakany Ali Co?kun, Ula?tyrma Bakany Binali Yyldyrym ve Erzincan'yn eni?te bakany olan Adalet Bakany Cemil Çiçek ö?len geldikleri Erzincan'da açyly?tan açyly?a ko?tular. Ö?len saatlerinde özel uçakla geldikleri Erzincan Havaalany'na inen Bakanlar yo?un bir sevgi seli ile kar?yla?tylar. Yakla?yk 250 ki?i, hem?ehrilerini kar?ylarken, kendileri için gelen bir otobüse binen bakanlar ve Yyldyrym Akbulut hep birlikte açyly? maratonuna geçtiler.

Havaalany çyky?ynda Erzincan Atly Cirit ve Yhtisas Spor Kulübüne ba?ly sporcular tarafyndan kar?ylanan bakanlar ilk olarak Erzincan'ly hayyrsever i?adamy Hacy Ali Akyn tarafyndan yaptyrylan Özel Otlukbeli Hacy Ali Akyn Lisesinin açyly?yna katyldylar. Açyly?ta konu?an Hacy Ali Akyn Erzincan'yn iki felaket geçirdi?ini ifade ederek, "Ben buranyn çocu?uyum ve buranyn eksiklerini biliyorum. Daha çok i?ler yapaca?ym" ?eklinde açyklamada bulundu.

Eski ba?bakanlardan Yyldyrym Akbulut ise, "Bu de?erli hizmet zincirleri devam etsin, belki ismini bilmedi?imiz, belki de yakyndan tanydy?ymyz hem?ehrilerimiz de böyle güzel hizmetlere vesile olsunlar. Ümidimiz odur" dedi. Konu?malaryn ardyndan Yyldyrym Akbulut ve bakanlar hep birlikte, 8 bin metre karelik arsada bin 600 metre kare in?aat alany üzerine kurulu olan, 6 bin 600 metre karelik kapaly alana sahip, 18 derslikli, 300 ki?ilik konferans salonlu, fizik, kimya biyoloji ve bilgisayar laboratuvarly, kütüphane, kantin, spor salonu ve ayryca 80 ki?ilik pansiyonu olan Özel Otlukbeli Hacy Ali Akyn Liseninin açyly? kurdelasyny kestiler.

Mengüceli Mahallesi'nde bulunan 480 adet, 72'?er metrekarelik sosyal konutlaryn temel atma törenine geçildi. Burada konu?an Milli Savunma Bakany Vecdi Gönül, bütün bakanlaryn davet alyr almaz memleketlerine ko?arak geldiklerini belirterek, "Toplu Konut, hükümetimizin, sayyn Ba?bakanymyzyn üzerinde çok durdu?u, önemli bir miktarda kaynak ayyrdy?y ve her gün ciddiyetle takip etti?i bir hedeftir. Daha önce de böyle seferberlikler oldu?unu memnuniyetle hatyrlyyoruz. Ama ilk defa 1 yylda 98 bin konutun temeli atylmasy Türkiye'de ilk kez uygulanyyor. Ba?ka bir ?ey daha var, önceleri bunlar kooperatifler kanaly ile yapylyyordu, ?imdi devlet bizzat i?in içine girdi. Vatanda? ne alaca?yny, ne yatyraca?yny 15 yyl içinde taksitlerin ne olaca?yny biliyor" ifadelerini kullandy.

Temeli atylan 480 konutun ardyndan Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 50 dükkanyn temel atma ve 280 dükkanyn anahtar teslim törenine geçildi. Sanayi ve Ticaret Bakany Ali Co?kun ise burada yapty?y konu?masynda, AK Parti iktidaryndan her ?eyden önce Türkiye'de güven ortamy sa?landy?yny belirterek, "Geriye dönüp bakarsak siyasi, istikraryn sa?lanamady?y dönemlerde kesimler arasynda sosyal bary?ynda bozuldu?unu ve böyle bir ortamda ekonominin istikrar içinde geli?medi?ini görürüz. Onun için hükümet olarak siyasi istikraryn devamy konusunda hassasiyet gösterirken, kesimler ve bölgeler arasyndaki sosyal bary?yn devamyny sa?ladyk ve o karanlyk günlerden Erzincan'ymyzyn ya?ady?y o acy depremler gibi geçirdi?imiz ekonomik depremden bugünkü mutlu güne geldik." açyklamasynda bulundu. Konu?malaryn ardyndan hak sahiplerine anahtarlary verilirken, 50 dükanyn da temeli atyldy.

Bakanlaryn pro?ramy daha sonra; hayyrsever i?adamy Hacy Ali Akyn tarafyndan yaptyrylan Fen Edebiyat Fakültesi, Mehmet torun tarafyndan yapytyrylan E?itim Fakültesi ek binasynyn açyly?lary yapyldy. Erzincan Belediyesi tarafyndan yaptyrylan ?ehit Nerim Tombul Caddesi'nin açyly?yny yapan bakanlar, daha sonra A?a?y Çar?y Mahallesi'nde TOKY tarafyndan yaptyrylan 880 konutun in?aaty ve Organize Sanayi Bölgesinde Alboard fabrikasynyn açyly?yny yaptylar.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious