2007'de vergi cezalarına 7.8 zam

2007'de vergi cezalarına 7.8 zam.7747
  • Giriş : 19.12.2006 / 00:00:00

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'ne göre Vergi cezaları, yeni yılda yüzde 7,8'e varan oranlarda artacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Vergi cezaları, yeni yılda yüzde 7,8'e varan oranlarda artacak. Bilanço esasına göre defter tutma hadlerinde de aynı oranda artış olacak.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ
Taslağı, Başbakanlığa gönderildi.
Taslağa göre, kanunla ilgili çeşitli had ve miktarlar, 1 Ocak 2007
tarihinden itibaren yüzde 7,8 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranına kadar
varan oranlarda artış görecek.
Bu çerçevede, halen 129 YTL olan, fatura, gider pusulası, müstahsil ve
serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası, yeni yılda 139 YTL'ye çıkacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge için kesilecek toplam ceza miktarı
da 64 bin YTL olacak. En az ceza haddi, damga vergisinde 6 YTL'den 6,4 YTL'ye, diğer vergilerde de 12,9 YTL'den 13,9 YTL'ye yükselecek.
Yeni yılda sermaye şirketlerinin 1. derece usulsüzlük cezası 75, birinci
sınıf tüccarların ve serbest meslek erbabının 49, ikinci sınıf tüccarların da 24
YTL olarak uygulanacak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek
işlerde, vergi numarası kullanmaksızın işlem yapanlara da 150 YTL yerine 160 YTL
ceza kesilecek.
Taslak uyarınca muhtarların karne tasdiki sırasında aldıkları harç tutarı da
1,5 YTL'den 1,6 YTL'ye yükselecek.
Fatura kullanma zorunluluğuna ilişkin 520 YTL limiti ise yeni yılda 560 YTL
düzeyine ulaşacak.

-DEFTER TUTMA HADLERİ...-

Yeni yılda defter tutma hadleri de değişecek. Buna göre, bilanço hesabı
esasına göre defter tutmada, halen 96 bin YTL olan yıllık alış tutarı, 2007
yılında 100 bin, 130 bin YTL olan yıllık satış tutarı da 140 bin YTL olarak
uygulanacak.
Yıllık gayri safi iş hasılatı 52 bin YTL'den 56 bin YTL'ye, iş hasılatının 5
katı ile yıllık satış tutarlarının toplamı ise 96 bin YTL'den 100 bin YTL'ye
çıkacak.

-ÇEŞİTLİ HAD VE CEZALARDA DURUM-

Vergi Usul Genel Tebliğ Taslağı ile yılbaşından itibaren uygulamaya girecek
çeşitli had ve tutarlar şöyle:
-İlan durumu: İlanın vergi dairesinde yapılması 1290 YTL
-Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede
yapılması 1290-129.000 YTL
-Tahakkuktan vazgeçme 15 YTL
-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
.Yıllık alış tutarı 100.000 YTL
.Yıllık Satış tutarı 140.000 YTL
.Yıllık gayrisafi iş hasılatı 56.000 YTL
.İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 100.000 YTL
-Fatura kullanma mecburiyeti 560 YTL
-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 1,60 YTL
-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar 560 YTL

CEZALAR
-------
-En az ceza haddi
.Damga vergisinde 6,4 YTL
.Diğer vergilerde 13,9 YTL
-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
-Birinci derece usulsüzlükler
.Sermaye şirketleri 75 YTL
.Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek
erbabı 49 YTL
.İkinci sınıf tüccarlar 24 YTL
.Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
12,7 YTL
.Kazancı basit usulde tespit edilenler 6,4 YTL
.Gelir vergisinden muaf esnaf 3 YTL
-İkinci derece usulsüzlükler
.Sermaye şirketleri 43 YTL
.Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek
erbabı 24 YTL
.İkinci sınıf tüccarlar 12,7 YTL
.Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
6,4 YTL
.Kazancı basit usulde tespit edilenler 3 YTL
.Gelir vergisinden muaf esnaf 1,7 YTL
-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu
verilmemesi, alınmaması 139 YTL
-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam
ceza 64.000 YTL
-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma
bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi
ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin
düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 139 YTL
-Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 6400
YTL
-Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
64.000 YTL
-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti
getirilen defterlerin, bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması,
yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine
uyulmaması 139 YTL
-Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali
tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar
programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 3000 YTL
-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem
yapanlara 160 YTL
-Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine 490 YTL
-4358 sayılı kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu
getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen
standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 640 YTL
-127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli
görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 490 YTL
-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne
uymayanlar için ceza
1. sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1390 YTL
2. sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit
edilenler hakkında 640 YTL
3. yukarda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300 YTL

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious