2008 bütçe hedefi revize edildi

2008 bütçe hedefi revize edildi.8105
  • Giriş : 29.07.2008 / 22:31:00

Maliye Bakanlığı, 2008 bütçesindeki 222 milyar 553 milyon YTL'lik gider hedefi, ekonomideki son gelişmelerin ardından 232 milyar 899 milyon YTL'ye yükseltildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Bu çerçevede 166 milyar 553 milyon YTL olarak öngörülen faiz hariç bütçe giderleri, 177 milyar 149 milyon YTL'ye çıkarıldı.

Faiz giderlerinde ise 56 milyar YTL'lik hedefte 250 milyon YTL'lik indirime gidildi.

Merkezi yönetim bütçe gelirlerinde 204 milyar 556 milyon YTL'lik hedef, 216 milyar 990 milyon YTL olarak revize edilirken, başlangıç bütçesinde 17 milyar 997 milyon YTL olan bütçe açığı rakamı ise 15 milyar 909 milyon YTL şeklinde yeniden düzenlendi. Böylece, bütçe açığı 2 milyar 88 milyon YTL aşağı çekildi.

Bu arada, faiz dışı fazla rakamı da 1 milyar 838 milyon YTL artırıldı.

2008 bütçesinde başlangıç hedefleri ile revizyon sonrası gerçekleşme tahminleri şöyle:

Bütçe Verileri Başlangıç Gerçekleşme

Hedefi Tahmini

(Milyon YTL) (Milyon YTL)

--------------- ------------ --------------

Bütçe Giderleri 222,553 232,899

-Faiz H. Giderler 166,553 177,149

-Faiz Giderleri 56,000 55,750

Bütçe Gelirleri 204,556 216,990

-Vergi Gelirleri 171,206 174,615

Bütçe Açığı -17,997 -15,909

Faiz D. Bütçe Fazlası 38,003 39,841

Merkezi yönetim bütçesinde hedefler revize edilirken, GAP Eylem Planı, 2008 bütçesine 2,3 milyar YTL, mahalli idarelere ayrılan payın artırılması 900 milyon YTL, SSK prim indirimi 381 milyon YTL, ilave yük getirdi.

Maliye Bakanlığının bugün yayınladığı ''2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu''na göre, 2008 yıl sonuna ilişkin yapılan revizyonlar, esas itibariyle makro ekonomik hedeflerde meydana gelen değişim ile merkezi yönetim bütçesinin gelir ve giderlerini etkileyen politika kararlarındaki değişikliğe dayandı.

Başlangıç ödeneklerine göre, yıl sonu gerçekleşme hedefinin yukarıda olmasının nedenleri arasında, personel giderlerinde enflasyon farkı ve ücret iyileştirmesi yer alırken, mal ve hizmet alım giderlerinde aile hekimliğinin yaygınlaştırılması, özürlülerin eğitimine ayrılan kaynağın artırılması, başta enerji ve akaryakıt olmak üzere diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarında yaşanan artışlar ve yılın ikinci yarısında ortaya çıkacak ilave maliyetler etkili oldu.

Revizyonda, cari transferler başlığı altında da şu nedenler hedefin yükseltilmesine neden oldu:

''5510 sayılı Kanunun 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte ortaya çıkan ilave maliyetler, SSK işveren payındaki yüzde 5 oranında indirimin etkisi, terörden zarar görenlere ödenen tazminat, özürlülerin evde bakım giderlerindeki artışlar, genel bütçe gelirlerinde yaşanacak olumlu performansa paralel olarak gelirden ayrılan payların artması ve mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların artırılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle mahalli idarelere ayrılan payların artması, çiftçilere yapılacak kuraklık desteği ödemeleri.''

-GAP EYLEM PLANI YÜK GETİRDİ-

Sermaye giderlerinde ise GAP Eylem Planı çerçevesinde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla münhasıran ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yapılacak yatırımlar ile diğer yatırımlarda ortaya çıkan artışlar da hedef yükseltilmesine oldu.

Buna göre, ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, sosyal gelişmenin sağlanması, altyapının geliştirilmesi ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gibi temel amaçlarla uygulamaya konulan GAP Eylem Planının, 2008 yılı bütçesine 2 milyar 300 milyon YTL ilave yükü oldu.

Mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payın artırılmasına ilişkin yapılan düzenlemenin de 2008 yılı bütçesine ilave maliyeti 900 milyon YTL.

Zorunlu istihdam yüklerinin hafifletilmesi, nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, istihdamın teşvik edilmesi, iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla İş Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılırken, söz konusu düzenlemeler içinde yer alan SSK işveren hissesine isabet eden beş puanlık prim indiriminin 2008 yılı bütçesine ilave yükü 381 milyon YTL oldu.

2008 yılı ilkbahar döneminde Türkiye'de meydana gelen kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçilere sağlanacak nakdi desteğin maliyeti de yaklaşık 450 milyon YTL'yi buldu.

-KAMU BORÇ STOKU YÜZDE 37'YE DÜŞECEK-

Raporda, kamu borç ve risk yönetiminin temel ilkeleri, makroekonomik dengelerin gözetilerek para ve maliye politikaları ile uyumlu sürdürülebilir, saydam ve hesap verebilir bir borçlanma politikasının izlenmesi ve finansman ihtiyaçlarının, iç ve dış piyasa koşulları ile maliyet unsurları göz önüne alınarak belirlenen risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en düşük maliyetle karşılanması olarak belirlendiği vurgulandı.

Rapora göre, 2008 yılında sürdürülen ''stratejik ölçüt'' politikası çerçevesinde,borçlanma politikasının yürütülmesinde karşı karşıya kalınabilecek faiz, döviz kuru ve likidite risklerinin hafifletilmesi amacıyla şu hususlar borçlanma politikasının ana unsurları olarak uygulanacak:

''-Nakit iç borçlanmanın ağırlıklı olarak YTL cinsinden yapılması,

-YTL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin payının azaltılması,

-Ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının azaltılması,

-Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması.''

Bu kapsamda yürütülecek olan borçlanma politikası ve hedeflenen faiz dışı fazla sayesinde ise 2007 yıl sonu itibarıyla yüzde 38,8 olan AB tanımlı brüt kamu borç stokunun GSYH'ye oranının 2008 yıl sonunda yüzde 37 seviyelerine düşürülmesi hedefleniyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*