Afet ve acil durum yönetimi tek çatı altında toplanacak

Afet ve acil durum yönetimi tek çatı altında toplanacak.13261
  • Giriş : 19.03.2008 / 02:31:00
  • Güncelleme : 19.03.2008 / 01:34:37

Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı kurulmasını öngören tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün kaldırılarak yerine Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı kurulmasını öngören tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, kurulacak olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde, Planlama ve Hazırlık Dairesi Başkanlığı, Müdahale Dairesi Başkanlığı, İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Sivil Korunma Dairesi Başkanlığı, deprem Dairesi Başkanlığı ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı oluşturulacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı; çalışma gruplarını kurup koordine edecek; yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazırlayacak; kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütecek; afet, deprem ve acil durumlar hakkında bilgi alma, bilgilendirme, toplama, değerlendirme ve kullanıma sunma amacıyla bilgi sistemi kuracak. Başkan ayrıca afet, deprem ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine edecek ve üst makamları bilgilendirmek. Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Türkiye Kızılay Derneği ile koordine ederek belirleyecek.

-AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU...-

Afet, deprem ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan çalışma hedeflerini, politikalarını, yıllık çalışma raporunu ve yıllık eylem planını onaylamakla görevli, Başbakan veya görevlendireceği başbakan yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlarından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulacak. Kurul, yılda en az 2 kez toplanacak.

-AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON KURULU-


Afet, deprem ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman bakanlıkları müsteşarları, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet, deprem veya acil durumun türüne göre diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulacak. Koordinasyon Kurulu ise yılda en az 4 kez toplanacak.

-DEPREM DANIŞMA KURULU...-


Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem konusunda çalışmaları bulunan 5 öğretim üyesi, ilgili sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşlardan belirlenecek 2'şer kişiden oluşan deprem Danışma Kurulu oluşturulacak. Yılda en az 4 kez toplanacak olan Kurul, başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantı da yapabilecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkili ve sorumlu olacak.

-İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ-

İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak. İl afet ve acil durum müdürlükleri görevleri arasında, ilin afet, deprem ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek; afet, deprem ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak yer alacak.

İl afet ve acil durum müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılacak.

-303 KADRO İHDAS EDİLECEK-


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı için 303 kadro ihdas edilirken, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü kadroları iptal edilecek.

Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı müşterek kararla, kurum personeli ise Başkan tarafından atanacak.


Afet, deprem ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, Başkanlık bütçesinde afet, deprem ve acil durum faaliyetleri ödeneği tefrik edilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları hesaplarına da aktarma yapılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları da afet, deprem ve acil durum hallerinde, Başkanlık hesabına aktarma yapabilecek. Aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenecek. Bu hesaptan yapılacak harcamalar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Genel bütçeli idarelerin afet, deprem ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacakları her türlü yatırımlar Başkanlıkça izlenecek ve koordine edilecek. Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin kendi bütçelerinde afet, deprem ve acil durumlarda kullanılmak üzere, bu kurumlarca belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilecek.
Başkanlık, hizmet satın alımı yapabilecek.

Kaldırılan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında yer alan Sivil Savunma Kolejinin adı, Sivil Korunma Koleji olarak değiştirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan ''Savunma Sekreterliği'' ve ''Savunma Uzmanlığı'' birimleri kaldırılacak.

Bu kurum ve kuruluşlar ile İçişleri Bakanlığında sivil korunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri, idari ve mali işler veya destek hizmetleri birimleri tarafından yürütülecek.

-KANUNDAN 6 AY SONRA FAALİYETE GEÇECEK-

Kanunun yayımını takip eden 6 ay içinde; Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararıyla Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kaldırılacak; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı faaliyete geçecek.

-DEVİR İŞLEMLERİ-

Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla çalışanlardan uygun görülenler, muvafakat aranmaksızın, Başbakan onayıyla Başkanlık kadrolarına atanabilecek. Söz konusu personelden bu tarihe kadar Başkanlık kadrolarına atamaları yapılmayanlar, kadrolarının bulundukları bakanlıklarda uygun görülen birimlerde görevlendirilecek.

Kaldırılması öngörülen birimler tarafından 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla kullanılan her türlü taşınır ve taşınmazlar, taşıt, araç, gereç ve malzeme, lojman, hizmet binaları, varsa her türlü borç ve alacakları, yapılan bağışlar, dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına devredilecek. Kaldırılan birimlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Başkanlık muhatap alınarak verilmiş sayılacak.

Kaldırılan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, Başkanın atamasının yapıldığı tarihte sona erecek. Bu kadrolarda bulunanlar en geç 1 yıl içinde kaldırılan birimlerinin bulunduğu bakanlıkta durumlarına uygun boş kadrolara atanacaklar.

Kaldırılan genel müdürlüklerde görev yapmaktayken, kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan veya gerekli şartları taşımayan personel, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak durumlarına uygun boş kadrolara en geç 1 yıl içinde atanacak ve atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilecek.

-SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜKLERİ-

Taşradaki sivil savunma müdürlükleri ile afet işleri şube müdürlükleri, il özel idarelerine devredilecek.

İl sivil savunma müdürleri ve ilçe sivil savunma müdürlerinin görevleri, Başkanlığın faaliyete geçmesiyle sona erecek. İl sivil savunma müdürlükleri, ilçe sivil savunma müdürlükleri, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde çalışan personel ile bayındırlık ve iskan il müdürlüklerinde afet işleriyle görevli personel, Kanunun yayımını takip eden 6 ay içerisinde il özel idarelerine devredilecek.

Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 2008 yılı bütçeleri mevcut esas ve usuller çerçevesinde, yıl sonuna kadar uygulanmaya devam edilecek.
Başkanlık, kaldırılan genel müdürlüklerin envanterinde kayıtlı bulunan makine, teçhizat, araç, gereç ve diğer malzemelerden uygun görülenleri Türkiye Kızılay Derneğine devredilebilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious