AKP, İçtüzük'te değişiklik için harekete geçti

AKP, İçtüzük'te değişiklik için harekete geçti.7245
  • Giriş : 27.01.2008 / 15:08:00

AK Parti, TBMM İçtüzüğü'nde değişiklik yapılması amacıyla harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM İçtüzüğü'nün 14 maddesinde değişiklik teklifi hazırlayan AK Parti grubu, görüşlerini almak üzere diğer gruplara da iletti.

Danışma Kurulu önerilerinin TBMM Genel Kurulu'nda "görüşmesiz" oylanması teklif ediliyor.

Grup önerileri üzerinde ise 5'er dakika süreyle öneri sahibi lehte ve aleyhte birer kişiye söz verilecek. Danışma Kurulu ve grup önerileri konusunda, Genel Kurul'da işaret oyuyla karar verilecek.

TBMM'de temsil sayısı azalan siyasi parti grubundan, azalan sayıda üyenin komisyonlardan çekilmesi istenecek. Siyasi parti grubunun 7 gün içinde işlem yapmaması durumunda başkan kura ile çekilecek ismi Danışma Kurulu'nda, toplanamaması halinde katılanların huzurunda belirlenecek.

İsmi belirlenen üyenin komisyon üyeliği, Genel Kurul'a bildirimle kendiliğinden sona erecek.

Komisyonlarda söz alma önceliği, komisyon üyelerinin olacak. Söz, istem sırasına göre verilecek.

Hükümet temsilcileri, söz sırasına bağlı olmayacak. Komisyonca çağrılmış uzmanlara komisyon başkanı gerekli gördüğü zaman söz verebilecek.

Komisyon üyesi ve üye olmayanların söz süreleri, her toplantının başında komisyonun alacağı kararla belirlenecek. Komisyon'da, üyeler tarafından verilecek önerge sayısı sınırlandırılıyor.

Buna göre, komisyon üyeleri, her madde için birer değişiklik önergesi verebilecek.

Komisyonlar Genel Kurul'da, başkan, başkanvekili, sözcü veya o konu için seçilmiş özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil edilecek.

Genel Kurul'un çalışma süresi, 15.00-19.00 yerine, 14.00-20.00 saatleri arasında olacak.

Usul tartışmasına da sınırlama

Genel Kurul'da birleşimin uzatılması ve kapatılmasına da çeki düzen getiriliyor. Zorunlu hallerde, sona ermek üzere olan işlerin tamamlanması amacıyla birleşimin uzatılmasına hükümetin veya esas komisyonunun talebi üzerine Genel Kurulca karar verilebilecek.

Başkanın teklifi üzerine birleşimin kapatılmasına da Genel Kurul'ca karar verilebilecek. Genel Kurul'da usul hakkında konuşma süresi sınırlandırılıyor.

Usulle ilgili bir istemde bulunulursa, 5'er dakikadan fazla olmamak üzere leyhte ve aleyhte olmak üzere birer kişiye söz verilebilecek.

Mevcut uygulamada, bu süre 10'ar dakika, leyhte ve aleyhte 2'şer kişi şeklinde uygulanıyor. Genel Kurul'da, değişiklik önergeleri, kanun tasarı ve tekliflerinin basılıp dağıtılmasından itibaren tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesinin oylanmasına kadar başkanlığa iletilecek.

Ancak esas komisyon ve hükümet, her zaman önerge verebilecek. Değişiklik önergeleri, aykırılık sırasına göre okunup işleme konulacak. 5'ten fazla imzalı önergelerde ilk 5 imza okunup önerge tutanağa eklenecek.

TBMM Genel Kurulunda, karar yeter sayısını, 20 milletvekili ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle isteyebilecek. Halen, bir milletvekili bile karar yeter sayısı isteyebiliyor.

Dilekçe Komisyonu

TBMM Dilekçe Komisyonu ile ilgili değişiklikler de yapılıyor. Komisyon başkanının dilekçelerle ilgili görev ve yetkileri yeniden düzenleniyor.

Buna göre, Komisyon Başkanı, komisyona gelen dilekçelerle ilgili; belli bir konuyu içermeyen, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan veya haklarında bu merciler tarafından verilmiş karar bulunan, yetkili idari makamlarca verilen kesin cevap suretini ihtiva etmeyen, yeni bir kanunu veya kanun değişikliğini gerektiren ve gerekli şartları taşımayan dilekçelerin görüşülemeyeceğine karar verecek.

Ancak, Komisyon Başkanı, belli bir konuyu içermeyen dilekçelerin kanun teklifi olarak düzenlenmesine, somut olay ve belgeye dayanan dilekçelerin ise komisyona gönderilmesine karar verebilecek.

Bakanlıklar veya ilgili kumu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge göndermelerinive bunlardan eksik veya çelişkili olanların tamamlattırılmasını, süresince gelmeyen yanıtların hızlandırılmasını da isteyebilecek.

Başkan tarafından görüşülmemesine karar verilen kararlar, komisyon üyelerine dağıtılacak. Dağıtım tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edilmeyen kararlar kesinleşmiş olacak.

Bu kararlar ilgilisine gecikmeksizin tebliğ edilecek. Dilekçe Komisyonu'na gelen dilekçeler ve yapılan işlemler, her yasama yılı sonunda bastırılarak milletvekillerine ve bakanlara dağıtılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious