AKP ve MHP yöneticileri başörtüsü konusunda uzlaştı

AKP ve MHP yöneticileri başörtüsü konusunda uzlaştı.13025
  • Giriş : 24.01.2008 / 14:09:00
  • Güncelleme : 24.01.2008 / 14:58:38

Buna göre Anayasa'nın 10. ve 42. madde değişecek. Yetkililer teknik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Bugün Meclis'te bir araya gelerek türban önerilerini görüşen AK Parti ve MHP, ''genel çerçevede'' mutabakata vardı. Konuya ilişkin teknik çalışmaların süreceği belirtildi. AK Parti-MHP uzlaşısına göre; Anayasa'nın 10'uncu ve 42'nci maddelerinde değişiklik yapılacak.
 
Anayasa'nın 13'üncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair AK Parti önerisi ise, geri çekildi.
 
AK Parti ile MHP yöneticileri, türban konusundaki Anayasa Değişikliği önerilerini görüşmek üzere bugün saat 12.00'de TBMM'de bir araya geldi.
 
TBMM'deki Başbakanlık çalışma odasındaki görüşmeye, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, Grup Başkanvekili Oktay Vural ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel danışmanı ve Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Sadullah Ergin ile Bekir Bozdağ ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu katıldı.
 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de görüşmede hazır bulundu.

MADDE 13 NE DİYOR? (Değişik: 3.10.2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

ÜZERİNDE UZLAŞILAN 2 MADDE

İşte MHP'nin teklif ettiği 10. Madde AK Parti'nin buna ilave olarak önerdiği 42. Madde:

MADDE 10. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKI

MADDE 42. Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious