Avrupa Birliğinin yaptığı hibelere denetim geliyor

Avrupa Birliğinin yaptığı hibelere denetim geliyor.8973
  • Giriş : 27.11.2007 / 10:59:00

Maliye Bakanlığı, uluslararası kuruluşların yaptığı proje karşılığı hibe çalışmalarına yeni düzen getirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Maliye Bakanlığı, AB başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ile kamu idarelerinin yaptığı proje karşılığı hibe çalışmalarına yeni düzen getirdi. Projeler çerçevesinde yapılacak harcamaların belgelenmesi ve denetimi sağlanacak. Hibeler muhasebeleştirilerek kayıt altına alınacak.


Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı AB ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; proje hesabını tutan muhasebe birimi tarafından her proje için banka nezdinde özel hesap açtırılacak. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün vereceği talimat üzerine proje özel hesaplarını tutan muhasebe birimi tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından yapılacak.


Proje yürütücüsü, harcamaların proje şartları ve amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmasından, kamu idaresine ve kaynağı sağlayan kuruluşa hesabını vermekten, proje kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumlu olacak.


-MAL VE HİZMET ALIMLARINA DÜZENLEME-


Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları, proje sözleşmesinde yer alan belirlemeler ve varsa projenin uygulama sürecini gösteren program kuralları çerçevesinde yapılacak. Bu harcamalar konusunda proje sözleşmesinde veya program kurallarında belirleme olmaması halinde, 150 bin dolara kadar olan alımlar proje yürütücüsünün yetki ve sorumluluğunda ve önceden belirleyeceği usul ve ilkelere göre gerçekleştirilecek. Bu tutarı aşan alımlar için ise Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 1/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen esaslar uygulanacak.


Söz konusu proje karşılığı hibeler bütçeye gelir veya gider kaydedilmeksizin gelirler ve giderler hesaplarında izleneceğinden, yapılacak her türlü tahsilat ve ödemelere ilişkin muhasebe kayıtları Muhasebe İşlem Fişi ile yapılacak. Ödeme belgelerinin asılları, projenin denetimi ile görevli denetçiye verilmek üzere veya hibeyi sağlayanın denetimi için hazır tutulacağından, muhasebe işlem fişine kanıtlayıcı belgelerin onaylı örnekleri bağlanacak.


-HİBELER DE MUHASEBELEŞTİRİLECEK-


AB, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan temin edilen proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesi, ilgili kamu idaresinin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimleri aracılığı ile yapılacak.


Temin edilen hibeler ve bu hibelerden yapılacak ödemelere ilişkin belgelerin asılları, gerektiğinde projenin denetimi ile görevli denetçiye verilmek üzere, projenin ödemelerini gerçekleştiren muhasebe birimi tarafından, suretleri ise ilgili harcama birimince, muhasebeleştirme belgesine ekli olarak düzenli bir şekilde muhafaza edilecek.


Gerekli görüldüğü hallerde işlemler, yalnızca hesap özet cetveline uygunluğu yönünden, Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenebilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious