Avukatlık ücret tarifesi belirlendi

  • Giriş : 13.12.2006 / 00:00:00

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre; avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmeyecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda uygulanacak avukatlık ücret tarifesinde değişiklik yapıldı.

Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemeyecek. Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyizen ve bölge idare mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirecek.

Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve 3 katından çok olamayacak. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulacak. Yeni avukatlık ücret tarifesi şöyle:

-Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 100 YTL takip eden her saat için 50 YTL,

-Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 200 YTL, takip eden her saat için 100 YTL,

-Yazılı danışma için 200 YTL,

-Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 120 YTL

-Kira sözleşmesi ve benzeri 200 YTL,

-Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 600 YTL,

-Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi gibi ticari işlerle ilgili sözleşmeler 600 YTL,

-Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 150 YTL,

-Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 250 YTL,

-Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1000 YTL,

-Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işlerde 450 YTL,

-Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmasız işler 2 bin YTL,duruşmalı işler 3 bin 500 YTL,

-Zorunlu sözleşmeli avukatların aylık ücreti, yapı kooperatiflerinde 350 YTL, anonim şirketlerde 600 YTL,

-Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti 600 YTL,

-İcra ve iflas dairelerinde duruşmasız yapılan işler için 125 YTL, duruşmalı işler için 175 YTL,

-Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 225 YTL,

-Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 400 YTL,

-Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için duruşmasız 350 YTL, duruşmalı ise 500 YTL,

-İcra dairelerinde yapılan takipler için 125 YTL,

-İcra mahkemelerinde takip edilen işler için 125 YTL,

-İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 225 YTL,

-İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 125 YTL,

-Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 200 YTL,

-Sulh mahkemelerinde takip edilen davalar için 250 YTL,

-Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 450 YTL,

-Tüketici mahkemelerinden takip edilen davalar için 200 YTL,

-Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için 1100 YTL,

-Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1000 YTL,

-Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 450 YTL.

-Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1000 YTL.

-Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 500 YTL,

-İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için duruşmasız 325 YTL, duruşmalı 400 YTL,

-Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar için 1000 YTL,

-Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için duruşmasız 450 YTL, duruşmalı ise 1000 YTL

-Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyizyolu ile görülen işlerin duruşması için 500 YTL,

-Uyuşmazlık Mahkemesi'ndeki davalar için 500 YTL,

-Anayasa Mahkemesi'nde Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalar ve işler için bin 500 YTL, diğer işler için 800 YTL,

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlar için para miktarına göre kademeli olarak yüzde 12 ile binde 1 arasında değişen oranda ücret ödenecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious