Aydınlatma yönetmeliği açıklandı

Aydınlatma yönetmeliği açıklandı.10278
  • Giriş : 10.07.2009 / 11:55:00

Aydınlatma Yönetmeliği’yle, dağıtım şirketlerin dağıtım bölgesindeki yerleşimlerindeki otoyollar hariç, kamunun genel kullanıma yönelik yerlerin aydınlatılmasıyla ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayınladığı Aydınlatma Yönetmeliği'yle, dağıtım şirketlerin dağıtım bölgesindeki yerleşim yerlerinde bulunan otoyollar hariç, kamunun genel kullanıma yönelik yerlerin aydınlatılmasıyla ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Aydınlatma Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 19 Şubat 2003 tarihli Yönetmeliğin dağıtım şirketinin aydınlatma yükümlülüğünün sınırlarını çizen 55 ve 56'ıncı maddesi ile Asgari Aydınlatma değerlerinin yer aldığı Ek-5'i yürürlükten kaldırdı. Bu çerçevede Aydınlatma Yükümlülüğü Yönetmeliği'ni yayımlayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dağıtım şirketlerinin genel aydınlatma yükümlülükleriyle, görev ve sorumluluklarını belirledi.

Bu Yönetmelik'le, aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı, aydınlatma tüketimlerinin ölçülmesine ilişkin kurallar ile ödemeye, kesinti yapılmasına, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar da belirlendi. Aydınlatma Yönetmeliği'ne göre dağıtım şirketi, dağıtım bölgesindeki yerleşim yerlerinde bulunan otoyollar hariç, kamunun genel kullanımına yönelik meydan, bulvar, cadde ve sokak aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma sistemleri ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumlu olacak. Bu sorumluluk, imar planlarında cadde veya sokak olarak belirlenen meskûn yerlerin tamamını kapsayacak.

Kamunun genel kullanımına yönelik meydan, bulvar, cadde ve sokakların aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonlarına ait tüketim giderleri, ödemeye ilişkin Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, 1 Ocak 2009 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki dönem için Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren aydınlatma giderleri ilgili mevzuat hükümlerine göre tahakkuk ve tahsil edilecek.
1 Ocak 2009 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Hazine Müsteşarlığı, gerekli görmesi halinde, aydınlatma giderlerinin tespitine yönelik denetim yapabilir veya yaptırabilir. Bu dönem zarfında dağıtım şirketleri, istenen bilgi ve belgeleri Hazine Müsteşarlığına vermekle yükümlü olacak.

-OSB İÇERİSİNDEKİ AYDINLATMA OSB TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT OLACAK-

OSB içerisindeki genel aydınlatma yükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine ait olacak. Kamuya ait park, bahçe, tarihî yerler ve ören yerleri gibi halka açık yerler ile reklam, ilan ve benzeri amaçlı panoların genel aydınlatmaları, ilgisine göre ilgili belediye veya il özel idaresinin yükümlülüğünde olacak. Bu kapsamda gerekli sistemler, ilgisine göre ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından tesis edilir, işletilir ve aydınlatma giderleri ödenir. Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları için gerekli sistemler İçişleri Bakanlığı tarafından tesis edilir, işletilir ve aydınlatma giderleri ödenecek. Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelerin içlerinin ve çevrelerinin aydınlatılması için gereken sistemler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tesis edilip, ödenecek. Trafik sinyalizasyonu amacıyla tüketilen elektrik enerjisi giderleri; belediye sınırları içerisinde ilgili belediye, belediye sınırları dışarısında ilgili il özel idaresi tarafından ödenecek. Dağıtım şirketleri, bu madde kapsamındaki aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin belirlenmiş standartlara uygunluğunu kontrol eder. Bu madde kapsamında gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmemesi veya ölçüm sistemlerinin doğru ölçüm yapmamasından kaynaklanan maliyetler ilgili dağıtım şirketi tarafından karşılanacak.

Kamunun genel kullanımına yönelik meydan, bulvar, cadde ve sokakların aydınlatılması, aydınlatma sınıflarının seçimi, yol aydınlatması özellikleri ve hesapları ile ölçme standartları TS EN 13201-1 Yol Aydınlatması Bölüm 1: Aydınlatma Sınıflarının Seçimi adlı Türk Standardına, TS EN 13201-2 Yol Aydınlatması Bölüm 2: Performans Özellikleri adlı Türk Standardına, TS EN 13201-3 Yol Aydınlatması Bölüm 3: Performansın Hesaplanması adlı Türk Standardına ve TS EN 13201-4 Yol Aydınlatması Bölüm 4: Aydınlatma Performansını Ölçme Metotları adlı Türk Standardına uygun olarak yapılacak. Mahallin en büyük mülki amiri tarafından farklı bir uygulama yapılması istenmedikçe kamunun genel kullanımına yönelik bulvar ve caddelerdeki aydınlatma düzeyleri saat 02.00'den sonra değerlerin yarısına düşürülecek. Bu madde kapsamında yapılacak aydınlatmalarda ışık kirliliğine yol açılmaması için dağıtım şirketleri tarafından gerekli önlemler alınacak. Bu kapsamda aydınlatılacak yere ve amaca en uygun çözümün elde edilebileceği aydınlatma ölçütleri belirlenecek. Sadece aydınlatılacak alana ışık gönderen armatür tip ve sayıları saptanacak. Aydınlık şiddeti algılayıcılı ve/veya zaman kontrollü tesisat ile aydınlatmanın gerek duyulan zamanlarda gerektiği ölçüde yapılması sağlanacak. Dağıtım şirketleri, aydınlatma tesislerinin kurulacağı yerlerin tarihi ve kültürel özellikleriyle uyumu için ilgili kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlayacak.Bağlantı ve bildirim yükümlülüğünü de düzenleyen yönetmelik, hazırlanan ve onaylanan projelere göre müstakil bağlantı noktası tesis edilip, ilgili kişi ile dağıtım şirketi arasında bağlantı anlaşması yapılacak.

-AYDINLATMA GİDERLERİ HESABI-

Teknik nedenlerle müstakil bağlantı noktası tesis edilemeyen ve meydan, bulvar, cadde ve sokakların aydınlatılması için tesis edilen hat veya tesislerden beslenen ışıklı reklam veya ilan panosu vb. yerler ile dekoratif amaçlı aydınlatma giderleri düzenlemeye uygun olarak tespit edilir ve tahakkuk hesaplarına dâhil edilmez.

-ÖLÇÜM SİSTEMLERİ DENETLENECEK -

Kurum, gerekli gördüğü hallerde, herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın dağıtım şirketi tarafından bildirilen, dağıtım şirketinin kendisine ait ölçüm noktalarındaki ölçüm sistemleri veya aydınlatma değerlerini kontrol edebilir veya ettirebilecek. Bu kontroller sırasında, ölçüm noktasındaki sayaç değerleri, yetkili Kurum personeli veya Kurum tarafından yetkilendirilen kişi veya temsilcisi tarafından tutanak altına alınacak.

-KESİNTİ YAPILACAK HALLER-

Yönetmeliği göre kesinti yapılacak haller şöyle belirlendi: Arıza, yenileme ve genişletme durumları, doğal afetler, seferberlik ve savaş durumu, kamu güvenliği çerçevesinde mahallin en büyük mülki amirinin isteği, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde istenecek talep kontrolü.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*