AYM'nin gündemindeki konular

AYM'nin gündemindeki konular.14293
  • Giriş : 25.11.2008 / 10:31:00

Anayasa Mahkemesi, DTP hakkındaki kapatma davası ve Sosyal Güvenlik Yasası'nın bazı hükümlerinin iptal istemini esastan karara bağlayacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Alınan bilgiye göre, DTP hakkındaki kapatma davasında görevlendirilen raportör, raporunu henüz tamamlamadı. Raportörün, özellikle hakkında siyasi yasak istenen partililerle ilgili yerel mahkemelerde açılan davaların sonuçlarına ilişkin bilgi ve belgeleri topladığı, raporun bu nedenle henüz tamamlanamadığı belirtiliyor.

Raportör raporunu tamamladıktan sonra Başkan Haşim Kılıç, raporu üyelere dağıtacak ve incelemenin ardından bir gün belirleyerek kapatma davası görüşülmeye başlanacak.

Anayasa'ya göre bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesinin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, 16 Kasım 2007'de Anayasa Mahkemesine gönderdiği iddianamende, DTP'li milletvekilleri Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Sebahat Tuncel, Ahmet Türk, Osman Özçelik, İbrahim Binici, Sevahir Bayındır ve Fatma Kurtulan'ın da aralarında bulunduğu 220 parti üyesi hakkında siyasi yasak getirilmesini istemişti.

-SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU-

Anayasa Mahkemesi heyeti, 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 18 maddesinin bazı hükümlerinin iptal istemini de esastan karara bağlayacak.

Davayla ilgili ilk incelemesini 26 Haziranda yapan ve dosyayı esastan görüşmeye karar veren Yüksek Mahkeme heyeti, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle yürürlük tarihi 1 Ekimden önce sonuçlandıramadı. Heyet, yürürlüğü durdurma istemini ise bu konudaki raporun hazırlanmasından sonra karara bağlayacak.

Davayla ilgili görevlendirilen raportörün raporunu tamamladığı, raporun üyelere dağıtıldığı ancak üyelerin incelemelerini tamamlayamadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesinin, iptali istenen bir yasayı yürürlük tarihinden sonra ele almasında herhangi bir yasal engel bulunmuyor.

-İPTALİ İSTENEN MADDELER-

CHP Kanunun, şu hükümlerinin iptalini istiyor:

-''Güncelleme katsayısı''nın hesaplanmasına ilişkin, 1. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (29) numaralı bendi,

-''Kamu idarelerinde sigortalı sayılanlara'' ilişkin 2. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Yasa'nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri,

-''Yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin sigortalı sayılmasına'' ilişkin 3. maddesiyle 5510 sayılı Yasanın 5. maddesine eklenen (g) bendi

-''Sigortalı sayılması gereken işlerde çalışmakla birlikte, 18 yaşını doldurmamış olanlar ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciliyle birlikte kanunla kurulu meslek odalarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenlerin sigortalı sayılmamasına ilişkin'' 4. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Yasanın 6. maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (k) bentleri,

-''Ortalama aylık kazancın'' hesaplanmasına ilişkin 17. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Yasanın 29. maddesinin ikinci fıkrası,

-Dul eşe, ''kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şartıyla eşinden dolayı aylık bağlanmasını'' öngören 21. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Yasanın 34. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ibaresi,

-İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için ''bu kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak'' şartının aranmasını öngören 30. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Yasanın 50. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi,

-''İsteğe bağlı sigortalıların prim ödemeleri ve sigortalılık sürelerine'' ilişkin 31. maddesiyle 5510 sayılı Yasanın 51. maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasına ilişkin fıkra,

-Gelir ve aylıkların, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmesini öngören 35. maddesiyle değiştirilen 5510 sayılı Yasanın 55. maddesinin ikinci fıkrası,

-Genel Sağlık sigortalısı sayılanlara ilişkin maddenin bazı hükümleri,

-Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıklarının kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri arasında sayan hükmü,

-Tedavinin sona erdiğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın başka işte çalışan genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masraflarının kendisinden alınmasına ilişkin hüküm,

-Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esasların, Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleneceğini öngören fıkra,

-Sağlık hizmeti satın alınmasına ilişkin sözleşmelerde belirtilen hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen sağlık hizmeti sunucularının Kurum ile yaptıkları sözleşmeleri feshedilebileceği ve Kurumca belirlenecek süre içinde tekrar sözleşme yapılmayacağına ilişkin hüküm,

-5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı hükümlerini yürürlükten kaldıran madde hükmü,

-Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Emekli Sandığı Kanununa tabi olanların, bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında (devlet memuru) kabul edileceğine ilişkin fıkra,

-506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek bu Kanun kapsamına alınır'' hükmü,

-2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun geçici 16. maddesini değiştiren madde.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*