Babacan'dan yatırım toplantısı

  • Giriş : 05.02.2007 / 00:00:00

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, Türkiye'nin kalkınmasında en önemli dinamiğin yatırımlar olduğunu söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Babacan, Yatırım Ortamını İyileştirme Kordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları ve YOİKK bünyesinde oluşturulan Teknik Komite'nin eylem planlarına ilişkin özel sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşları ile birlikte Hazine Müsteşarlığında basın toplantısı düzenledi.

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik politikaların son 4 yılda olduğu gibi 2007'de de ekonomik programın en önemli temel unsuru olmaya devam edeceğini belirten Babacan, ''Türkiye, petrol ya da altın gibi yeraltı zenginlikleri yoluyla büyüme şansı olan bir ülke değildir. Dolayısıyla yatırım yaparak, üreterek, istihdam alanları oluşturarak, ihracat yaparak, ülkemizin bu alandaki potansiyellerini kullanarak büyümek, kalkınmak zorundayız'' dedi.

Babacan, ulusal ve uluslararası yatırımları artırmak, yatırımın önündeki engelleri kaldırmak, yatırımı teşvik etmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade ederek, Türkiye'de büyümenin özel sektör odaklı olarak gerçekleştiğini, özel sektör yatırımlarının büyüme içinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Türkiye'nin sahip olduğu zenginliklerle, potansiyelle bundan çok daha iyisi hakettiğini belirten Babacan, ''bizim yatırım konusundaki kararlılığımız, çabamız, samimiyetimiz devam ettiği sürece, Türkiye'nin yatırımlar konusunda kaybettiği zamanı telafi etmesi, hakettiği seviyelere ulaşabilmesi de mümkün olacaktır'' şeklinde konuştu.

''SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE DAYANIŞMA DEVAM EDECEK''-

Son 4 yıldaki gibi sivil toplum örgütleriyle tam bir dayanışma ve istişare içinde olmaya devam edeceklerini ifade eden Babacan, Türkiye'nin bugün yatırımlar konusunda elde ettiği başarının, kamu ve sivil tarafların ortak hareket etmesi ve ortak hedefler doğrultusunda çalışmasının bir sonucu olduğunu kaydetti.

Babacan, ''Türkiye bu sinerjiyi asla kaybetmeyecek, bundan sonraki süreçte de sorunların çözümünde ortak mücadele vermeye devam edecektir'' şeklinde konuştu.

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla kurulmuş olan YOİKK'in, 4 yıl içinde yoğun bir faaliyet içinde, yatırım ortamının önündeki engellerin kaldırılması yönünde tarihi adımlar attığının altını çizen Babacan, başkanlığı altında çalışmalarını yürüten YOİKK'nin, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarları ve onbir teknik komitenin başkanlarının yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) başkanlarından oluştuğunu kaydetti.

YOİKK'nin sekreterya hizmetinin de, Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Babacan, YOİKK'nin, kuruluşundan bu yana 11 adet toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

YOİKK'nin, özel sektörün, iş dünyasının temsilcilerinden önde gelen 4 sivil toplum kuruluşunın başkanları ile, kamu yönetiminin en üst düzey yöneticilerinin düzenli bir şekilde biraraya gelip, bir ekip ruhuyla birarada sonuç-odaklı çalıştığı bir yapı olduğunu vurgulayan Babacan, YOİKK için ''istişare anlayışının kurumsal yapılanmasını temsil etmektedir. Cumhuriyet zamanında bir ilktir, zihniyet devrimini temsil etmektedir'' dedi.

Babacan, YOİKK kapsamında sağlanan önemli ilerlemelerden bazılarını ise şöyle sıraladı:

''Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 10 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik', işyeri açma ve çalıştırma ruhsat işlemlerinde yerel yönetimlerin yetkilerini artırarak bürokrasiyi önemli ölçüde azaltmıştır. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, daha önce sıhhi işyerlerinin ruhsat işlemlerinde istenen 52 adet evrak 6'ya, gayri sıhhi işyerleri için istenen 43 adet evrak 7'ye düşürülmüştür.

Yatırım ve işletmeye alma aşamalarındaki sektörel izinler konusunda önemli kolaylıklar getirmesi amacıyla şimdilik İzmir'de ve Adana ve Mersin illerini kapsamak üzere Adana'da, Kalkınma Ajansları kurulmuştur.

Ülkemizdeki yatırım imkanlarının tanıtımı ve yatırımcılara yönelik hizmetler konusunda önemli bir fonksiyonu yerine getirecek olan 'Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı' 4 Temmuz 2006 tarihinde kurulmuştur.

Şirketlerin ihtiyaç duyduğu yabancı personel için verilen izin süreci ile ilgili olarak uygulamada yaşanan sıkıntıları gidermek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kanun Tasarısı TBMM gündeminde bulunmaktadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, KOBİ'lere yönelik tedbirlere etkinlik kazandırmak üzere, 'Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik' hazırlanmış ve 18 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KOBİ'lerin kuruluş ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde erişimini sağlayan internet bilgi sitesi (www.kobi.org.tr) 1 Eylül 2005 tarihinde TOBB bünyesinde kullanıma açılmıştır.

Yine yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin önemli bir gelişme olan Türkiye Yatırım Portalı (www.investinturkey.gov.tr), 8 Mayıs 2006 tarihinde kullanıcıların erişimine açılmıştır. Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Portalın, yatırımcıları ilgilendiren tüm konularda oldukça kapsamlı bir içeriği bulunmaktadır.''

-YOİKK YÖNLENDİRME KOMİTESİ...-

YOİKK Platformunda onbir farklı alanda faaliyetlerini sürdüren Teknik Komitelerin yanı sıra 2005 yılının Mayıs ayında YOİKK Yönlendirme Komitesi'nin kurulduğunu belirten Babacan, ''Yönlendirme Komitesi, Hazine Müsteşarı başkanlığında, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ile Başbakanlık, Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının Müsteşar Yardımcıları ve YOİKK platformunda temsil edilen TOBB, TÜSİAD, YASED ve TİM genel sekreterlerinden oluşmaktadır'' dedi.

Babacan, Yönlendirme Komitesinin, Hazine Müsteşarı başkanlığında her ay düzenli olarak toplandığını, bugüne kadar toplam 19 toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ali Babacan, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun önümüzdeki dönemdeki temel önceliklerini ise ''Ar-Ge ve inovasyonun desteklenmesi, KOBİ'lerin güçlendirilmesi, Kurumsal yönetim ilkelerinin yaygın bir şekilde benimsenmesi, İşlem maliyetlerinin azaltılması, Şirket tasfiye sürecinin rasyonel hale getirilmesi ve istihdamla ilgili politikalar oluşturulması'' şeklinde sıraladı.

Babacan, şöyle devam etti:

''Ayrıca, yeni kurulan Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı da kuruluş çalışmalarını tamamlayıp aktif tanıtıma başlayacaktır.

Bu temel perspektif doğrultusunda, YOİKK bünyesinde faaliyet gösteren Teknik Komitelerimiz, son birkaç aylık dönemde yoğun bir çalışma yürütmüşlerdir.

Bu çalışmalarda, özel sektör temsilcilerinin katılımıyla teknik düzeyde araştırmalar yapılmış, sorunlara ve çözümlere ilişkin istişari toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Aynı perspektifle, özel sektör çalışma grupları da kendi içinde değerlendirmelerini sürdürmüş ve Teknik Komite çalışmalarına önemli katkılar sağlamıştır.

Bu yoğun ve kapsamlı çalışmalar, 19-21 Ocak 2007 tarihlerinde tüm paydaşların geniş katılımı ile gerçekleştirilen III. Yatırım Konferansı'nda ele alınmıştır.

Teknik Komiteler, bu çalışmalar sonucunda önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri faaliyetleri belirleyerek takvimlendirmişlerdir.

Böylece oluşan Teknik Komite Eylem Planları, Yönlendirme Komitesinde değerlendirildikten sonra, YOİKK üyelerinin onayına sunulmuş ve kamu ve özel sektör temsilcisi tüm üyelerin mutabakatı ile kabul edilmiştir.

Böylece Teknik Komitelerin toplam 89 konuda yapacakları çalışmalar belli bir takvime bağlanmıştır.''

-TEKNİK KOMİTENİN EYLEM PLANI...-

Babacan, Teknik Komite eylem planlarında yer alan çalışmalardan bazıları hakkında ise şunları söyledi:

''Başkanlığını Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yürüttüğü Şirket Kuruluşu Teknik Komitesi, şirket kuruluşu ile ilgili çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Önümüzdeki dönemde de Teknik Komite, şirket kuruluşlarının maliyet ve işlem sayısı açısından iyileştirilmesi çalışmalarını sürdürecektir.

Ayrıca TOBB tarafından yürütülen Ticaret Sicili Otomasyon Projesi 2007 Mart ayından itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Yine Teknik Komite, şirket tasfiyeleri ile ilgili bir durum tespiti yaparak sürecin iyileştirilmesine yönelik bir çalışma yapacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başkanlığında faaliyetlerini sürdüren İstihdam Teknik Komitesi, Bakanlığın hazırlamakta olduğu istihdam paketini yatırım ortamını iyileştirme perspektifi ile değerlendirilecektir. Teknik Komite ayrıca, işsizlik sigortası fonundan eğitim ve beceri kazandırma gibi aktif işgücü politikalarına ayrılacak kaynaklardan tüm işsizlerin yararlanmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu kapsamda, işgücü piyasasının analizi ve mesleki eğitiminin yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılacak, Mesleki Yeterlilik Kurumunun etkin biçimde faaliyete geçmesini sağlayacak uygulama mevzuat çalışmaları tamamlanacaktır.

DPT Müsteşarlığının başkanlığını yürüttüğü Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi, sektörel lisans ve ruhsat maliyetlerinde yapılabilecek iyileştirilmeleri tespit etmek üzere detaylı bir çalışma yapacaktır. Ayrıca, organize sanayi bölgelerinin izin ve ruhsat işlemlerinde tek durak ofis gibi faaliyet gösterebilmelerini teminen gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Başkanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülen Yatırım Yeri Teknik Komitesi çalışmaları kapsamında, geçici faaliyet niteliğinde olan madencilik faaliyetlerine ilişkin imar izinlerinin düzenlenmesi amacıyla Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde düzenleme yapılacaktır. Teknik Komite, arazi kullanımına ilişkin Mekansal Veri Alt Yapı çalışmalarını tamamlayacaktır. Gemi ve yat inşa sanayinin ihtiyaç duyduğu yatırım yerleri için planlı alanlar kurulması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, tarımsal üretime dayalı sanayi kolları için organize tarım bölgeleri oluşturulmasına yönelik çalışmalar da yapılacaktır.''

-VERGİ TABANINI GENİŞLETİCİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK-

Bakan Babacan, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının eş başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesinin önümüzdeki dönemde vergi tabanını genişletici ve vergi kanunlarında kayıtdışılığa neden olan düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapacağını bildirdi. Ayrıca, teknoparklar bünyesinde faaliyet gösteren işletmelere tanınan vergisel kolaylıklar ile yerinde Ar-Ge faaliyeti yürüten firmalara tanınan kolaylıkların etkinliği ve uygulama birliğinin gözden geçirileceğini belirten Babacan, şöyle devam etti:

''Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığının eş başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi, gümrüklerin personel ve idari kapasite açısından güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütecektir. Ayrıca, otomasyonlu gümrük idarelerinin sayısının artırılması çalışmaları çerçevesinde 88 gümrük idaresine ilaveten 11 gümrük idaresinin otomasyona geçirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. Teknik Komite, dış ticaretteki kambiyo işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına yönelik çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent Enstitüsü'nün eş başkanlığını yürüttüğü Fikri Mülkiyet Hakları Teknik Komitesi, fikri ve sınai hakların korunması ve tescil süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik mevzuatın Avrupa Birliği'ne tam uyumunun sağlanması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapacaktır. Ayrıca, patentli buluşların sanayiye kazandırılması ve değerinin tespit edilmesi amacıyla 'Patent Değerlendirme Ajansı'nın kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Teknik Komite, Meslek Birlikleri ile birlikte fikir ve sanat eserleri hakkında ortak veri tabanının oluşturulmasını, fikir ve sanat eserlerinin kiralanması ve ödünç verilmesine yönelik olarak ikincil mevzuatın yürürlüğe konulmasını da gerçekleştirecektir.

Başkanlığını Türkiye Yatırım Tanıtım ve Destek Ajansının yürüttüğü Yatırım Promosyonu Teknik Komitesi, Ajans tarafından yürütülecek Orta Vadeli Stratejik Hedeflerin belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Ajans, 2007 yılı Şubat ayı sonuna kadar kuruluş çalışmalarına ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri ile personel alımı ve kurumsal atama sürecini tamamlayacaktır. Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye Yatırım Portalı (InvestinTurkey) ve yatırım ortamı tanıtım broşürlerinin, sunum dili açısından çeşitlendirilmesi çalışmaları tamamlanacaktır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının başkanlığında faaliyetlerini yürüten KOBİ Teknik Komitesi, KOBİ'lerin finansmana erişim imkanlarını artırmak ve kolaylaştırmak üzere gerekli düzenlemeleri yapacaktır. KOSGEB'in imalat sanayi dışındaki sektörlere destek verebilmesine yönelik kanuni düzenleme yapılması ve bu çerçevede KOSGEB'in idari ve mali yapısının güçlendirilmesi de yine Teknik Komite'nin gündemindeki diğer önemli bir çalışma olacaktır. Ayrıca, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketlerine genel veya proje bazlı fon kurma yetkileri verilmesine ve kredi kefalet sisteminin daha etkin ve yaygın çalışmasına yönelik mevzuat çalışmaları Teknik Komite tarafından tamamlanacaktır. Komite, KOBİ'ler için BASEL ikiye yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapacaktır. KOBİ Teknik Komitesi'nin gündeminde yer alan Ar-Ge ve Yenilikçilik çalışmaları kapsamında, AB 7. Çerçeve Programı, diğer uluslararası fonlar ve milli fonlardan faydalanma imkanları ve AR-GE projelerinin hayata geçirilmesinde yetişmiş eleman açığını karşılayacak eğitim ve danışmanlık, Ar-Ge projelerine ön ödeme mekanizması oluşturulması, Sektörel bazda Ar-Ge yapılmasını teminen, moda tasarımı, endüstriyel tasarım ve mühendislik tasarımı yapabilecek 'tasarım evlerinin' kurulması yönünde gerekli adımlar atılacaktır.

Başkanlığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi çalışmaları kapsamında, borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerini benimsemesi ve uygulamasına yönelik çalışmalar daha da ileriye götürülecek, borsa dışı şirketler için en iyi kurumsal yönetim uygulamalarının benimsenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Teknik Komite ayrıca, kamu sermayeli şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanması için gerekli yasal altyapının tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.''

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, ana muhalefet partisinin, meclis çalışmalarını sırf muhalefet olsun diye yavaşlattığını kaydederek, ''Türkiye için daha iyi neler yapabiliriz bunları tartışalım ama muhalefet için muhalefet Türkiye'ye çok zaman kaybettiriyor ve bu bizi çok üzüyor'' dedi.

Hazine Müsteşarlığında yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, Türk Ticaret Kanunu'nun gecikmesiyle ilgili soruya karşılık, ''maalesef TBMM'deki yasal düzenleme çalışmalarımız yaklaşık bir yıldır ana muhalefet partisinin çok ciddi yavaşlatma girişimiyle karşı karşıya kalıyor'' dedi.

''Meclis iç tüzüğünü hedefinden, amacından farklı bir şekilde kullanarak maalesef yasal düzenlemelerin çok çok yavaş ilerlemesine sebep oluyor'' diyen Babacan şöyle devam etti:

''Mayıs 2007'ye kadar, bir ara çözüm için hızlı bir rahatlama getirebilir miyiz? Bununla ilgili bir çalışma, 'yasal düzenleme' diyemiyoruz, bir çalışma neticelendirilecek.

Gönlümüz ister ki, şu an komisyonda görüşülmekte olan TTK'nın bir an önce yürürlüğe girmesi, yüzbinlerce işadamımıza, esnafımıza modern bir yasal mevzuat sağlamamız.

Türkiye için biz bu kadar çabalarken, sadece muhalefet yapayım da sonucu ne olursa olsun anlayışıyla, maalesef meclisimizden istenen hızda yasal düzenlemeleri göremiyoruz. Bu hepimizin, Türkiye Cumhuriyetinin kaybı. Muhalefet için muhalefet Türkiye'ye çok zaman kaybettiriyor ve bu bizi çok üzüyor.''

-''10 YILLARCA TÜRKİYE EN KÖTÜ OTOMOBİLİ KULLANDI''

Devlet Bakanı Ali Babacan, uluslararası sermayeye karşı çıkanların bir bölümünün aslında uluslararası rekabet istemediğini belirterek, ''10 yıllarca Türkiye'nin, en kötü otomobilleri kullandığını, en kalitesiz beyaz eşyayı kullandığını'' söyledi.

Petrol Yasası'nın, ülke kaynaklarının yabancı yatırımcıların eline geçmesini sağlayacağına ilişkin eleştirileri yanıtlayan Devlet Bakanı Ali Babacan, Türkiye'nin uluslararası piyasalara açılmasıyla, tam tersine bu ürünleri ihraç eden bir ülke olduğunu kaydetti.

Otomotivin bir numaralı ihraç kalemi olduğunu, AB'de satılan her iki televizyondan birinin ve her üç beyaz eşyadan birinin Türk malı olduğunu anlatan Babacan, şöyle devam etti:

''Hem kendi insanımız uygun fiyatlarla en kaliteli ürünü kullanıyor. Hem de rekabetten korkanlar çok farklı bir tablo görüyorlar.

Artık eski Türkiye yok, eski dünya yok. 'Şartları nasıl eskiye döndürürüm' diye çabalamaktansa, 'yeni şartlara nasıl ayak uydururum' diye kafa yormak daha doğru olur.

Türkiye geçen sene, enerji ithalatına 29 milyar dolar ödedi. Biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Türkiye'nin büyüyen özel sektörü, yatırım ihtiyacı ve buna bağlı büyüyen enerji ihtiyacını düşündüğünüzde ve kamunun ekonomideki payının da gittikçe küçüldüğünü dikkate aldığınızda, artık sadece kamu yatırımlarıyla enerji yatırımlarının gerçekleşebileceğine inanmıyoruz.

Enerji ihtiyacı kamunun yatırım yapabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Özel sektör de girmek zorunda. Hem yatırımlar, hem enerji üretimi konusunda sermayeye uluslararası perspektiften bakmak zorundayız.

Türkiye eski Türkiye değil. 'Küçük olsun benim olsun. Kapatalım fazla rekabet olmasın, biz istediğimiz gibi iş yapalım' devri Türkiye'de artık bitti. O dönem kapandı.

O dönem çok tatlı bir dönemdi bazıları için. İstifade eden küçük bir kesim, ızdırap çeken yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalan da geniş bir kesim vardı. O dönem artık bitiyor. Şimdi biz Türkiye'nin tümünü düşünmek zorundayız. '74 milyon insanımız daha ucuz enerjiyi nasıl kullanır' onun peşinde olmamız gerekiyor. Bunun bir yolu da uluslararası rekabete açmak ise bunu yapmak zorundayız.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious