Başbakanlık arşiv personeli alacak

Başbakanlık arşiv personeli alacak.17458
  • Giriş : 16.10.2008 / 20:42:00
  • Güncelleme : 05.09.2016 / 15:47:12

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve İstanbul'daki müdürlüklerde sözleşmeli çalıştırılmak üzere 15 personel için sınav açacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı'nda "Ankara" ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda "İstanbul") 3056 Sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Sözleşmeli Arşiv Personeli olarak çalıştırılmak üzere, 15 (onbeş) adet Sözleşmeli Arşiv personeli giriş sınavı yapılacak.

Başbakanlık'tan sınavla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

1- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 30 Haziran - 1 Temmuz 2007 ve 28 - 29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP:2, KPSSP:3 veya KPSSP:4 puan türünden 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak toplam Sözleşmeli Arşiv Personeli sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

3- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Kütüphanecilik, Arşivcilik (Bilgi ve Belge Yönetimi), İlahiyat, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatı bölümü (Arapça ve Farsça) veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

4- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

6- Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

7- Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma teslim etmiş bulunmak.

Belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 20 Ekim – 04 Kasım 2008 tarihinde mesai bitimine (saat 18.00) kadar Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik Caddesi No: 59 Yenimahalle/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

a) http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinden temin edilip

açık ve eksiksiz doldurulacak İş Talep Formu,

b) 4,5x6 ebadında İki adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS Sonuç Belgesi.

3-SINAVA GİRİŞ

Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 06 Kasım 2008 tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde, Ankara'da Genel Müdürlük ve İstanbul'da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı girişlerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar, sözlü sınava katılabilmek için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri en geç 07-19 Kasım 2008 tarihleri arasında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edecekler ve kendilerine Sınava Giriş Belgesi verilecektir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

1- Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

2- Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmiş formu, (http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinden temin edilebilecektir)

3- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

4- Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

Giriş Sınavında başarılı olan adaylar, atama yapılmadan önce görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir özürünün bulunmadığına dair resmi sağlık kurulu raporunu da teslim edeceklerdir.

4- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Adaylar için, Eski Türkçe (Osmanlıca) matbu ve el yazması metin okuma, transkripsiyon, belge özetleme ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili olarak arşivcilik, tarih, genel kültür, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetinin Sözleşmeli Arşiv personeline uygunluğunun değerlendirileceği mülakat sınavı yapılacaktır.

Giriş Sınavı 03-04-05 Aralık 2008 tarihlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik Caddesi No: 59 Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar 03 Aralık 2008 günü saat 09:30'da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*