Başbakanlık'tan yerel seçim atağı: Duble yollar bitirilsin

Başbakanlık'tan yerel seçim atağı: Duble yollar bitirilsin.15692
  • Giriş : 20.03.2008 / 00:27:00
  • Güncelleme : 20.03.2008 / 00:07:21

Başbakanlık bir genelge ile yolların en seri şekilde tamamlanmasını istedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, karayollarında standartların yükseltilerek trafik emniyeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temini, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi ve hayatın kolaylaştırılması amacıyla bölünmüş yolların en seri şekilde tamamlanması ve mevcut yolların iyileştirilmesi için bir genelge yayımladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yapılan Genelgede, bölünmüş yolların hızlı bir şekilde bitirilmesi ve mevcutların da iyileştirilmesi için çeşitli tedbirlerin alınması istendi.

Genelgede bu tedbirler de şöyle sıralandı:

-Valiler, mülki hudutları dahilinde yapılacak yolları, Karayolları Genel Müdürlüğü ile müştereken tespit edecek, bu çerçevede hazırlanacak yol yapım programını Mart ayının sonuna kadar Ulaştırma Bakanlığına gönderecek.

-Yol yapım ve iyileştirme çalışmaları öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının iş makinaları, malzeme, ekipman ve personeli eliyle gerçekleştirilecek.

İlgili kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, valiler tarafından bu konuda verilecek talimatları geciktirmeksizin yerine getirecek, kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan işler, kısmen veya tamamen ihale edilmek suretiyle yaptırılacak.

Bu çalışmalara ilişkin proje, mühendislik, kontrollük ve eğitim hizmetleri, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak, bu işler için gerekli ek ödenek Maliye Bakanlığı tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılacak.

-Yol yapım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle kurulacak şantiyeler, il özel idarelerinin sorumluluğunda açılacak ve buralarda kullanılacak makinaların yedek parça, bakım-onarım, akaryakıt, lastik ve benzeri bütün ihtiyaçları ait oldukları kurumlarca karşılanacak. Bu işler için ödenek yetersizliği hallerinde il özel idareleri bütçelerinden yararlanılacak.

Görevlendirilen personelin yemek, barınma, ulaşım, çalışma ofisi gibi ihtiyaçların temini ile şantiyelerin güvenliği ve makinaların park edileceği alanların belirlenmesinde valiler yetkili olacak.

Yol yapım ve iyileştirme işleri, il özel idareleri tarafından köylere hizmet götürme birliklerine ödenek aktarmak suretiyle de yaptırılabilecek.

-FAZLA MESAİYİ İL ÖZEL İDARELERİ KARŞILAYACAK-

-Yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının, İş Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, fazla çalışma ücreti ödenmeden yapılması esastır. Fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde, fazla çalışma ücretleri il özel idareleri tarafından karşılanacak.

-Mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanların dışında kalan yerlerde ise il özel idareleri tarafından yapılacak imar uygulamalarında düzenleme ortaklık payları öncelikle yol yapımı için ayrılacak, bu iş için ödenmesi gereken kamulaştırma giderleri, imkânları ölçüsünde il özel idareleri tarafından karşılanacak.

-Yol yapım ve iyileştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulacak malzemenin temini için açılacak taş ocağı, kum-çakıl ocağı ve ariyet ocaklarının ruhsat, izin ve tahsis işlemleri ilgili kurumlarca ivedi bir şekilde sonuçlandırılacak. Diğer kamu kuruluşlarına ait ocaklardan malzeme alınmasına ihtiyaç duyulması halinde valinin talebi üzerine ilgili kurumca ivedilikle gerekli izin verilecek.

-Yol yapım ve iyileştirme çalışmalarında toprak işleri, sanat yapısı, ödenekleri Ulaştırma Bakanlığınca gönderilecek olan alt temel ve temel işleri asfalt yapılacak seviyeye kadar valilikler, viyadük, tünel, köprü ve asfalt kaplama işleri ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak planlanarak yapılacak veya yaptırılacak.

Valiliklerce yapılacak işlerin metraj ve keşifleri ile ihale dokümanları, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ilgili valiliklere iş sezonu öncesinde teslim edilecek.

-Valilikler, il hudutları arasında aks oluşturan bölünmüş yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının aralarında protokol düzenlemek suretiyle bitirilmesini sağlayacak.

-Yol güzergâhı üzerinde bulunan içme suyu, kanalizasyon şebekesi, enerji nakil hattı, haberleşme hattı, boru hatları ve benzeri nakil hatlarının deplasmanlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması esas olmakla birlikte, bu işlerin de valilikler tarafından yaptırılması halinde işin bedeli kurumlarınca karşılanacak. İlgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon valiler tarafından sağlanacak.

-Yeni yapılan yolların etrafındaki ağaçlandırma ve peyzaj işleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanların dışında il özel idareleri tarafından yapılacaktır. Bu amaçla valiler, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious