Bin köye bin tarymcy projesinde sorunlar artyyor

Bin köye bin tarymcy projesinde sorunlar artyyor.9493
  • Giriş : 15.10.2005 / 00:00:00

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Aslan, projenin iki yyl önce Tarym ve Köy Y?leri Bakany Sami Güçlü tarafyndan ba?latyldy?yny ve bakanlyk tarafyndan mevcut sorunlaryn çözümü için gerekli adymlaryn atylmady?yny söyledi.

Projede görev alan ziraat mühendislerinin, olu?turulan bürokrasi nedeniyle zamanlarynyn önemli bir bölümünü yararsyz i?lerle geçirdiklerini kaydeden Aslan, "Buna ba?ly olarak, '?arta ba?ly sözle?meli' çaly?an ziraat mühendisleri, Ba?kur primlerini ve gelir vergilerini ödemek için muhasebeci tutmak zorunda byrakylyyor. Zaten dü?ük olan ve zamanynda ödenmeyen maa?lardan, vergi ve prim dy?ynda birde muhasebeci ücreti ödemek zorunda kalyyorlar." dedi.

Dünya Gyda Günü ile ilgili de açyklamalarda bulunan Ysmail Aslan, günümüzde 6 milyar insan ya?ady?yny ve bu insanlaryn üçte birinin açlyk synyrynda oldu?unu kaydetti. Aslan, amaçlarynyn insanlaryn dünyada ya?anan açly?a duyarlyly?yny ve ilgisini uyandyrmak, tarym ve gyda üretiminin artyrylmasyna dikkat çekmek oldu?unu kaydetti. Dünyada ya?anan açly?yn ve yetersiz beslenmenin sebebinin üretim yetmezli?i de?il, üretim ve payla?ymynyn adaletli olmamasyndan kaynaklandy?yny vurgulayan Aslan, "Dünya nüfusunun yarysy günde iki dolardan daha az bir gelirle ya?amakta. Hatta Be?te biri 1 dolardan daha az bir yetinmektedir." diye konu?tu.

Geneti?i de?i?tirilmi? gydalara de?inen Aslan, "Günümüzde tarym alanynda geneti?i de?i?tirilmi? gydalar insanlara her geçen gün daha fazla dayatylyyor. Bu uygulama genetik çe?itlili?in kaybyna yol açyyor. Eko sistemdeki dengeleri bozmakta. Tarym ürünlerinin genetik çe?itlili?in dörtte üçü son yüz yyl içerisinde yitirildi. 6 bin 3 yüz yrktan bin 350 yrkyn yok oldu?u yada yok olma tehlikesiyle kar?y kar?yya olduklary dü?ünülürse tehlikenin büyüklü?ü daha iyi anla?ylmaktadyr." ifadesini kullandy.

Ülkemizde ya?anan gyda güvenli?inin öneminin her geçen gün ya?anan olaylarla artty?yny vurgulayan Aslan, açyklamasyny ?öyle sürdürdü: "Tüketicinin güvenli ve gere?i gibi beslenmesini sa?lamasy, geli?mi? ülkelere yönelik gyda dy?satym pazarymyzyn büyütülmesi amacyyla Kritik Kontrol Noktalary Analizi, Gyda Y?letmeleri Yyi Üretim Uygulamalary, Yyi Hijyen Uygulamalarynyn esaslarynyn uygulanmasy bir gerginlik haline gelmi?tir. Çiftlikten sofraya güvenli gyda üretimi esasyna dayaly olarak, risk analizi ve izlenebilirlik gibi yeni yasada da yerini alan bir an önce hayata aktarylmalydyr."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious