Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5 kanunu onayladı

  • Giriş : 06.06.2007 / 19:44:00

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5 kanunu onayladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanan ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen kanunlar şunlar: - 5671 sayılı ''Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun'' - 5674 sayılı ''Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'' - 5675 sayılı ''Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' - 5679 sayılı ''Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' - 5680 sayılı ''Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' -MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ- 5671 sayılı ''Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun''la, Merkezi Finans ve İhale Biriminin, Hazine Müsteşarlığı ile idari ilişkisini, istihdam ve bütçe esaslarını düzenliyor Kanun, AB ile imzalanan mutabakat zaptında geçen ifadeleri tanımlıyor. Birimin görevleri, hizmet sözleşmesi kapsamında istihdam edilen uzman personel ve destek personeli ile geçici olarak görevlendirilecek kamu görevlileri eliyle yürütülecek. Destek personelinin sayısı, birimin toplam personel sayısının yüzde 20'sini geçemeyecek. Birimde görev alacak personelin nitelikleri ve seçimine ilişkin kuralları belirleyen kanun, yabancı uzmanların da birimde görev almalarına olanak tanıyor. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile Birimde hizmet sözleşmesi ile çalışabilecek. Birimin bütün giderleri, Merkez Bankası veya Ziraat Bankası nezdinde Birim adına açılacak özel hesaba yatırılacak. Birim giderlerini karşılamak için Birim harcamalarına aktarılması gereken tutar, genel bütçeden karşılanacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Birimde çalışan geçici görevli personel, Birim ile hizmet sözleşmesi imzaladıkları tarihten itibaren, kadrolarının bulunduğu kurumlardan, ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın aylıksız izinli sayılacak. Bunlardan geçici görevli olarak çalışmaya devam etmek isteyenler ile sözleşme imzalanmayacak ve aynı statüde çalışmaya devam edebilecek. -ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARI- 5674 sayılı ''Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'', Türkiye'de yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarıyla ilgili hazırlık ve düzenleme kurulu oluşturulmasını öngörüyor. Kanuna göre, Türkiye'de yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının hazırlığı, düzenlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasıyla ilgili iş ve işlemlerin belirlenmesi, planlanması, koordine ve takip edilmesi amacıyla hazırlık ve düzenleme kurulları oluşturulacak. Hazırlık ve düzenleme kurulları, spordan sorumlu bakanın başkanlığında, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ile spor organizasyonunun yapılacağı ilin valisi, Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı yerlerde büyükşehir belediye başkanı, diğer yerlerde belediye başkanı ve ilde bulunan üniversitelerin rektörlerinin kendi aralarından belirleyecekleri bir temsilciden oluşacak. Organizasyon birden fazla ilde gerçekleştirilecekse bu illerin valileri, belediye başkanları ve ilde bulunan üniversitelerin rektörlerinin kendi aralarından belirleyecekleri temsilci de kurula üye olabilecek. Düzenlenecek organizasyonun özelliğine göre, spordan sorumlu bakan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile özerk spor federasyonlarının temsilcileri, hazırlık ve düzenleme kurulu toplantılarına davet edilebilecek. Hazırlık ve düzenleme kurulları ihtiyaç duyulan organizasyonlarda alt çalışma grupları ve komisyonlar oluşturabilecek. Hazırlık ve düzenleme kurullarının sekretaryası ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Kurul kararlarının takibinden ve koordinasyondan sorumlu olmak üzere spordan sorumlu bakan tarafından bir genel koordinatör görevlendirilebilecek. Uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarında, ilgili organizasyonun süresini aşmamak kaydıyla özel hukuk hükümlerine göre yerli ve yabancı, tam zamanlı veya yarı zamanlı personel çalıştırılabilecek. Her bir organizasyonda görev alacak genel koordinatör ve personele ödenecek ücret ile çalıştırılabilecek personel sayısının üst sınırı, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Genel koordinatörlere ödenecek ücret, sözleşmeli personel tavan ücretinin 5 katını, diğer çalışanlara ise 2 katını aşamayacak. Türkiye'de yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere, Genel Müdürlük nezdinde özel hesap oluşturulacak. Özel hesabın gelirleri; bu amaçla bütçeden ayrılacak ödenek, oyunların düzenlenmesi ile ilgili naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri ile bağış ve yardımlardan meydana gelecek. Özel hesapta toplanan paraların nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ise Genel Müdürlükçe belirlenecek. Kanunla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Tahkim Kuruluyla ilgili maddesinde de değişikliğe gidilerek Tahkim Kurulunun görev süresi, 6 yıldan 4 yıla indiriliyor. Yargıtayın, uygulamanın yasal altyapısı olmadığı uyarısı nedeniyle Tahkim Kurulunda hakimlerin görevlendirilmesi konusunda yasaya bir hüküm ekleniyor. Buna göre, hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar, Kurulda görev alabilecek. Kanunla, Tahkim Kurulunun görev alanı da yeniden belirleniyor. Kurul, ihtiyaç duyduğu konularda, ihtisas birimi kurabilecek. Tahkim Kurulu üyelerine bir ayda 2 toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından 2000, bulunmayanlar bakımından 3000 ek gösterge rakamının, devlet memuru maaş katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunulacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenecek. Bir ayda görev yapılan gün sayısı ikiyi aşması halinde ise aşan günler için huzur ücreti ödenmeyecek. -YEREL MECLİSLERE OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA HAKKI- 5675 sayılı ''Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''la il genel meclisleri, büyükşehir belediye meclisleri ve belediye meclislerine, acil durumlarda lüzum görülmesi halinde, olağanüstü toplantı yapma hakkı tanınıyor. Bu meclisler, her toplantının bir birleşimi geçmemesi ve çağrıyı gerektiren konu dışında başka konuların görüşülmemesi şartıyla, bir yıl içinde 3 olağanüstü toplantı yapabilecek. -SERA VE HAYVANCILIK İÇİN YAPILAN TESİSLER- 5679 sayılı ''Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', Sera ve hayvancılık faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesislerin, bina inşaat harcından muaf tutulmasını öngörüyor. Kanuna göre, her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım için yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatları, bina inşaat harcından muaf olacak. Bu tesisler, İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca alınacak ücretlerden de istisna tutulacak. -SAĞLIK HİZMETİ SUNAN İDARELERİN İHALELERİ- 5680 sayılı ''Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre, sağlık hizmeti sunan idareler, Kamu İhale Kanununda öngörülen ihale usullerini uygulayarak, ihtiyaç duydukları ve süreklilik arz eden mal ve hizmet alımını yapmak için çerçeve sözleşme imzalayabilecek; bu çerçevede sözleşmelere ilişkin alım ihaleleri düzenleyebilecek. Bu ihalelerde ödenek şartı aranmayacak. Temin edilecek mal veya hizmet alımları, Kamu İhale Bülteninde ilan edilecek. İlanda, çerçeve sözleşme kapsamında planlanan tahmini ihtiyaç miktarları gösterilecek. Çerçeve sözleşme kapsamında alınacak mal ve hizmetlerden, yaklaşık maliyeti eşit değerlerin altında kalan ihaleler, ayrıca işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde en az bir kez yayınlanarak, duyurulacak. Sunulan teklifler değerlendirilerek, şirketler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlayarak sıralanacak. Şartları taşıyan 25 şirket listeye alınacak. Listeye alınanların sayısı 3'ten az olamayacak. Listeye alınan şirketlerle, 24 ayı geçmeyen çerçeve sözleşme imzalanacak ve sonuçlar kamu ihale bülteninde ilan edilecek. Çerçeve sözleşme kapsamında mal veya hizmet alımına ihale yetkilisinin onay vermesi durumunda, listede yer alan şirketler, teklif vermeye davet edilecek. Şirketlere, tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 3 gün süre verilecek. Tekliflerin içeriği, ihale saatine kadar gizli kalacak ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan şirkete ihale verilecek. Şirketler, yeterliliklerinin devam ettiğini, yılda bir belgelendirecek. Yeterliliği devam etmeyenlerle, davet edildiği halde 2 kez teklif vermeyenlerin çerçeve sözleşmeleri feshedilecek. Çerçeve sözleşmeye taraf olanların sayısının 3'ün altına inmesi halinde, sözleşmenin sona erdiği taraflara bildirilecek. Çerçeve sözleşmesi yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecek. İdare, çerçeve sözleşme kapsamındaki mal veya hizmet alımlarına ilişkin ihtiyaçlarını, kanunda yer alan diğer usullere kullanarak da sağlayabilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious