Cumhurbaşkanı da dokunulmaz olacak!

  • Giriş : 03.09.2007 / 15:33:00

AK Parti'nin hazırladığı yeni sivil Anayasa taslağında Cumhurbaşkanı'na dokunulmazlık zırhı getirilmesi kesinleşti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

1924 Anayasası'nda olduğu gibi Cumhurbaşkanı da milletvekili dokunulmazlığına sahip olacak. Taslakta, milletvekili dokunulmazlığına sınırlama getirilirken, milletvekili seçilmeye engel suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında tutulacak. Kamu görevlilerinin yargılanmasının önü de yeni Anayasa ile birlikte açılacak. AK Parti'de hukukçulardan oluşan komisyon, Anayasa'ya üniversitelerdeki türban sorununu çözen bir madde eklenmesi konusunda görüş birliğine vardı. Zorunlu din dersinin kaldırılmasına sıcak bakmayan AK Parti, yeni Anayasa'ya 'İsteyen zorunlu din dersinden muaf tutulabilecek' hükmünü getiriyor.

AK Parti'de yeni sivil Anayasa taslağı üzerinde çalışmak üzere oluşturulan 11 kişilik komisyonun çalışmalarını bugün tamamlaması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat başkanlığındaki komisyon önümüzdeki günlerde Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Ergun Özbudun başkanlığındaki akademisyenlerle biraraya gelerek, taslağı yeniden değerlendirmeye alacak. 139 maddelik Anayasa taslağı, Ekim-Kasım ve Aralık aylarında siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşüne sunulacak. Aynı zamanda AK Parti sitesinde de yayınlanarak tartışmaya açılacak taslağın, yeni yılın ilk günlerinde hükümet teklifi olarak Meclis'e sunulması bekleniyor.

139 maddelik sivil Anayasa taslağında vatandaşlık tanımı yeniden yapılıyor. Vatandaşlık 1924 Anayasası'nda olduğu gibi 'Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes din, ırk ayrımı gözetmeksizin Türk'tür' şeklinde tanımlanacak. AK Parti, akademisyenlerin hazırladığı taslak metinde yer alan vatandaşlık tanımını değiştirmeden yeni Anayasa çalışmasına dahil etti.

Hazırlanan taslakta milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılması ve Cumhurbaşkanı'nın da milletvekili dokunulmazlığına sahip olması kesinleşti. Buna göre 1924 Anayasası'nda yer alan 'Cumhurbaşkanları da milletvekili dokunulmazlığına sahiptir' hükmü aynen getiriliyor. Böylece Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçildiğinde 'kayıp trilyon' davasından yargılanacağına ilişkin tartışmalara da son nokta konulmuş olacak. Milletvekili dokunulmazlığı da sınırlandırılacak. Anayasa'nın 76. maddesinde yer alan milletvekili olmaya engel suçları işleyen vekillerin yargılanmasının önü açılacak. Milletvekili seçilmesine engel suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında tutulacak. Anayasa'nın 76. maddesinde yer alan 'zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla kaçakçılık, resmi ihale ve alımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik' gibi suçları işleyenler tutma ve tutuklama yapılmadan hakim karşısına çıkacak. Yargılama sonunda hüküm giyen vekillerin dokunulmazlığı Genel Kurul kararıyla kaldırılacak. Yeni Anayasa'da kamu görevlilerinin yargılanmasının önü de açılacak. Suç işleyen ya da suça karışan kamu görevlilerinin yargılanmalarının da önü açılıyor. Mevcut düzenlemede kamu görevlilerinin yargılanmaları amir iznine bağlıyken, bu hüküm istisna haline dönüştürülüyor. Cumhuriyet savcıları izin almaksızın suça karıştığı iddia edilen kamu görevlileri hakkında artık kovuşturma yapabilecek. Anayasa'ya kamu görevlilerinin yargılanmalarıyla ilgili olarak açık bir hüküm eklenecek.

ÜNİVERSİTELERDE TÜRBAN SORUNU ÇÖZÜLECEK

AK Parti, sivil Anayasa taslağına üniversitelerde türban sorununu çözen bir madde konulması konusunda görüş birliğine vardı. Akademisyenlerin sunduğu taslakta üniversitelerde kılık-kıyafet serbestliği getirilirken, AK Parti'de hukukçulardan oluşan komisyon söz konusu maddeyle ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek. Komisyon üyeleri, akademisyenlerin hazırladığı metinde yer alan 'Üniversitelerde kılık kıyafet serbesttir' hükmünün aynen alınmayabileceğini ancak Anayasa'ya türban sorununu çözecek bir madde eklenmesi konusunda prensip kararı aldıklarını açıkladı. Komisyon, 'zorunlu din' dersinin kaldırılmasına da sıcak bakmıyor. Bunun yerine zorunlu din dersi konusundaki tartışmalara 'isteyen muaf tutulabilir' ibaresiyle son noktanın konulması planlanıyor.

AK Parti, 12 Eylül aktörlerini koruma altına alan Anayasa'nın geçici 15. maddesine yeni Anayasa'da yer vermeme kararı aldı.

12 Eylül askeri müdahalesi ve sonraki süreçte etkin rol oynayanların yargılanmasını engelleyen ve koruma zırhı sağlayan Anayasa'nın geçici 15. maddesini kaldırılacak. Böylece 12 Eylül aktörlerinin yargılanmasının önü açılacak ancak bu konuda da zaman aşımı sorununa dikkat çekiliyor. Anayasa'nın geçici 15. maddesi '12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak.

TBMM'nin Başkanlık Divanı oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı kanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyi'nin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisi'nin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz' hükmünü düzenliyor.

Söz konusu maddeyi yeni Anayasa metnine almama konusunda görüş birliğine varan komisyon, zaman aşımına dikkat çekerken, değişikliğin şekli düzeyde kalabileceği belirtiliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious