Cumhurbaşkanı Sezer, Değişiklik Kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Sezer, Değişiklik Kanunu onayladı.8939
  • Giriş : 11.06.2007 / 12:09:00

Cumhurbaşkanı Ahmet Sezer, "Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Kanunu"nu onayladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sezer’in, 5669 sayılı "Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği bildirildi.
Doğal Gaz Piyasası Kanununda değişiklik yapan kanuna göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere anonim şirket
statüsünde yeni bir şirket kuracak.
EGO’nun mülkiyet veya işletmesinde bulunan doğal gazın şehir içi dağıtımıyla ilgili tüm altyapı tesisleri, varlıklar, taşınır ve taşınmazlar, hak, alacak ve borçlar (EGO Genel Müdürlüğünün devir tarihine kadar BOTAŞ’a olan doğal gaz alım borçları ile Hazine garantisi altında ve dış borcun ikrazı sureti ile EGO Genel Müdürlüğüne doğal gaz yaygınlaştırılması ve dağıtım şebekesi kapsamında sağlanan dış krediler hariç) leh ve aleyhte açılmış davalar ile icra takipleri ve iş mevzuatına tabi personel, şirketin kurulduğu tarihten itibaren 2 ay içinde EGO ile şirket arasında yapılacak protokolle, yeni şirkete devredilecek.
Devir işlemlerinden doğan kazanç, kurumlar vergisinden; devir kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisinden; devre ilişkin bütün işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü kağıt, damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden müstesna olacak.

EPDK, LİSANS VERECEK
Şirkete, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 30 yıllık dağıtım lisansı verilecek. Lisansın geçerlilik süresinin ilk 10 yılında dağıtım şirketinin birim hizmet ve amortisman bedeli 0,05555 ABD Dolar/metreküp karşılığı YTL, taşıma bedeli 0,0077 ABD Dolar/metreküp karşılığı YTL olarak uygulanacak. Bu bedeller, 11. yıl ve sonrası, şirketin teklifi ve Kurulun onayıyla belirlenecek.

2 YIL İÇİNDE ÖZELLEŞTİRECEK
Şirketin asgari yüzde 80 hissesi, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından özelleştirilecek. Özelleştirmeden sağlanan kazanç, kurumlar vergisinden; hisse devri ise katma değer vergisi dahil her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesince özelleştirmenin gerçekleştirilmemesi durumunda, dağıtım şirketinin hisselerinin yüzde 80’i, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)
tarafından özelleştirilecek. Bu durumda elde edilen gelirlerden, ÖİB’ce özelleştirme giderleri düşüldükten ve kurumlara ödemeler yapıldıktan sonra arta kalan tutar, Ankara Büyükşehir Belediyesine aktarılacak.

BOTAŞ VE HAZİNE
Özelleştirme sonucu elde edilecek gelirden, öncelikle EGO’nun, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar BOTAŞ Genel Müdürlüğüne olan doğal gaz alım anapara borçları 1 ay içinde defaten ödenecek; BOTAŞ Genel Müdürlüğünün alacağını oluşturan tüm borçlara ait faizler ve cezaları silinecek. Ayrıca, Hazine garantisi altında ve dış borcun ikrazıyla EGO Genel Müdürlüğüne doğal gaz uygulama projeleri kapsamında sağlanan dış kredilerden, anlaşmalar çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından kreditörlere ödenen tutarlar, kreditörlere yapılan ödeme döviz cinsleri üzerinden ödemenin yapılacağı tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak, özelleştirme bedelinden Hazineye 1 ay içinde defaten ödenecek. Ödemenin yapılmasını takiben, Hazinenin bu
kredilere ilişkin faiz ve gecikme cezaları, bunlardan kaynaklanan alacakları bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin terkin edilecek.

KALAN ÖZELLEŞTİRME GELİRİ BELEDİYEYE
Kalan özelleştirme geliri, Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesine gelir kaydedilecek ve Büyükşehir Belediyesi veya bağlı kuruluşlarının diğer borçları gerekçe gösterilerek, herhangi bir kamu kuruluşunca haciz veya kesinti işlemi yapılamayacak. Belediyenin bu geliri, öncelikle özelleştirme uygulaması sonucu doğabilecek iş kaybı nedeniyle yapılacak tazminat ödemeleriyle devam eden Ankara Metrosu, trafik, ulaşım, su, kanalizasyon ve bunlarla ilgili altyapı yatırımları için kullanılacak.
Özelleştirme uygulamasına ilişkin olarak, düzenlemeyle 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yetkili olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious