Cumhuriyet'in haberine Gülen'in avukatından tekzip

Cumhuriyet'in haberine Gülen'in avukatından tekzip.9269
  • Giriş : 15.04.2008 / 18:05:00

Cumhuriyet Gazetesi'nin 2 haberine Gülen'in avukatından açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhuriyet Gazetesi'nin 2 haberine Gülen'in avukatından açıklama geldi. İşte o açıklama...

İSTANBUL ( ) NOTERLİĞİ’NE
KEŞİDECİ : Fethullah Gülen
VEKİLİ : Av. Orhan Erdemli
Vatan Cad. Yenibahçe Sok. No:1/3 Fatih – İstanbul

MUHATAP : Güray Öz (Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Müdürü)
Prof. Nurettin Mazhar Öktel sok. no:2 34381 Şişli-İstanbul

KONU : Cumhuriyet Gazetesinin 13 Nisan 2008 tarihli nüshasında 1. sayfada yayınlanan “Yargıtay’dan 24 delil” başlıklı yazı ile15 Nisan 2008 tarihli nüshasında 1. sayfada yayınlanan “Gülen Humeyni gibi” başlıklı yazılar hakkındaki düzeltme ve cevap metninin, 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, ilgili yayınların yer aldığı sayfa ve sütunda, aynı punto harflerle yayınlanması istemidir.

DÜZELTME VE CEVAP METNİ

Kamuoyunca bilindiği üzere, müvekkilim Fethullah Gülen aleyhinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda, atılı suçun sübut bulmadığı ve unsurları oluşmadığı gerekçesiyle müvekkilim hakkında beraat kararı verilmiştir.

Sözkonusu karar İddia Makamı tarafından temyiz edilmiş olup, Yargıtay 9. Ceza Dairesi temyiz incelemesi sonucunda oybirliği ile beraat kararını onamıştır. Onama kararının gerekçesi de şöyledir: “Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller, bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; Sanığın cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasada belirtilen Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, niteliklerini ve laik düzeni değiştirmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek amacına yönelik olarak suç işlemek üzere terör örgütü kurduğu ve yönettiği yolunda mahkumiyetine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediği sonucuna varıldığı, bu nedenle de Mahkemenin kararında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, Cumhuriyet Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün onanmasına oybirliği ile karar verildi”.

Hal böyle olmasına rağmen bazı medya organları müvekkilimi suçlu olarak gösterme gayretine girmekte ve bu yönde yayınlar yapmaktadır. Cumhuriyet Gazetesinin 13 Nisan 2008 ve 15 Nisan 2008 tarihli sözkonusu yayınları da bu niteliği taşımaktadır. Oysa, suçluluğu bir yargı kararıyla sabit olmadan kişilerin suçlu gösterilemeyeceği evrensel bir hukuk kuralıdır. Gerek Anayasamızın 38. maddesi hükmüne göre ve gerekse İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 11. maddesi ile Avrupa İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi’nin 6. Maddesine ve Basın Meslek İlkelerine göre “aksi yargı kararı ile kesinleşmedikçe, kimse suçlu ilan edilemez" veya “suçluymuş gibi gösterilemez”.

Haberde “24 delil” olarak ileri sürülen bütün hususlar yerel mahkemede ve Yüksek mahkemede tek tek ele alınmış, incelenmiş, verilen beraat kararı da oybirliği ile onanmıştır. Yargının beraat hükmü verdiği ve Yüksek Mahkemenin oybirliği ile onadığı bir hususta, ısrarla müvekkilimi kamuoyuna suçlu olarak sunan yayınlar yapılması yargısız infazın ötesinde, yargıya rağmen infaz değil midir ?

Burada belirtmek gerekir ki, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 07 Nisan 2008 tarihinde sözkonusu karara itiraz etmiş olup yargı süreci devam etmektedir. Sözkonusu yayınların, devam eden yargılamayı etkileme amacına yönelik olarak yapıldığı aşikardır. Oysa Türk Ceza Kanununun “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” başlıklı 288. maddesi hükmüne göre “Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hâkim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Bu durumda, sözkonusu yayınlar ile yasanın açık hükmü ihlal edilmekte ve suç işlenmektedir.

Diğer yandan, “Gülen Humeyni gibi” başlıklı yazıda ileri sürülen bütün iddialar asılsız olup; tamamen hayal mahsulü isnatlardan ibarettir. Cumhuriyet Gazetesi yazıya konu iddiaları araştırmacı Michael Rubin’e dayandırmıştır. Oysa, Michael Rubin de bu iddiaların kaynağı olarak Cumhuriyet Gazetesini göstermektedir. Bu durum Cumhuriyet Gazetesinin haberinin içeriğinde dahi yer almıştır. Bu tutumu objektif ve sorumlu gazetecilik ilkeleri ve iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

Sayın Noter üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba tebliğini, tebliğ şerhli bir suretinin de tarafımıza verilmesini talep ederim, saygılarımla. 15.04.2008

Fethullah Gülen Vekili
Av. Orhan Erdemli

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious