Demiryolları şirketleşiyor

  • Giriş : 17.02.2008 / 12:43:00

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), ''Türk Demiryolları Kurumu'' ve ''Türk Demiryolları A.Ş'' çatıları altında yeniden yapılandırılıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Alınan bilgiye göre, Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan ''Türk Demiryolları (TD) Kurumu Kanun Taslağı'' ile ''Türk Demiryolları A.Ş. Kanun Taslağı'' ilgili kuruluşların görüşüne sunuldu.

Türk Demiryolları Kurumu Kanunu ile demiryolu altyapısını idare etmek, demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığı hizmetlerini sunmak üzere, ''TD Kurumu'' oluşturuluyor.

Kamu tüzel kişiliğine haiz, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluş niteliğindeki TD Kurumu, kararları ile uygulamalarında bağımsız olacak.

TD Kurumu, demiryolu taşımacılığı ve altyapı yönetimi ile ilgili faaliyetleri tamamlayıcı bir işlev görecek. Bu amaçla şirketler ve ortaklıklar kuracak ya da mevcut şirketlere ortak olacak.

TD Kurumu, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Başkanlık, Ana Hizmet Birimleri, Destek ve Yardımcı Hizmet Birimleri ile bağlı şirketler ve ortaklıklar şeklinde örgütlenecek.

Yönetim Kurulunda Ulaştırma Bakanlığınca teklif edilen bir Başkan ve 2 üyenin yanı sıra, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından 2'şer üye görev yapacak.

Yönetim Kurulu, TD Kurumunun yatırım ve iş planlarını, mali programlarını, yatırım ve işletme bütçesini karara bağlayacak, kurumun yararına bulunması halinde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilen miktara kadar olan hak ve alacakların terkinine karar verecek, uyuşmazlıkların dava açılmadan veya icra takibi yapılmadan uzlaşma ya da tahkim yoluyla çözümlenmesini sağlayacak.

İcra Kurulu ise TD Kurumunun en yüksek icra organı olacak ve Başkan, Başkan Yardımcıları ile Ana Hizmet Birimlerinin Genel Müdürlerinden oluşacak.

-TÜRK DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ-

TD Kurumu, demiryolu ile yolcu ve yük taşımacılığına ilişkin tüm faaliyetleri, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlı yürütecek ve bu amaçla Türk Demiryolları İşletmesini kuracak.

Bu İşletme, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlı olarak, kamu hizmeti yükümlülükleri de dahil olmak üzere demiryolu ile yolcu ve yük taşımacılığına ilişkin tüm faaliyetleri yürütecek.

Kendisine ait çeken ve çekilen araçların, tedarik, bakım ve onarımını yapacak, faaliyet alanı ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında acentalıklar, temsilcilikler ve bürolar açacak, kuracak veya kurduracak. Diğer demiryolu işletmeleri ile anlaşmalar yapacak, müşterek işletmelere girişebilecek, demiryolu taşımacılığı ile ilgili uluslararası birliklere katılıp, ortaklıklar oluşturabilecek.

-ALTYAPI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-

Aynı şekilde altyapı tahsisi ve ücretlendirmesi de dahil olmak üzere demiryolu altyapısının yapımı, bakımı, onarımı ve idaresine ilişkin tüm faaliyetleri altyapı yöneticisi olarak yürütmek için TD Altyapı Genel Müdürlüğü de oluşturulacak.

Bu birim, demiryolu altyapı kapasitesinin tahsisi ve kullanımının ücretlendirilmesine ilişkin karar ve uygulamalarda, TD Kurumunun diğer organ ve birimlerinden bağımsız olacak.

Altyapı Genel Müdürlüğü, demiryolu altyapı kapasitesini tahsis edecek, kullanımını ücretlendirmek ve işini finanse etmek üzere bu ücretleri toplayacak. Demiryolu altyapısının yapımı, yenilenmesi, iyileştirilmesi, bakım-onarımı ve idaresine ilişkin tüm faaliyetler ile demiryolu trafiğinin idaresine ilişkin çalışmaları da yürütecek.

Bu arada Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş (TÜDEMSAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş (TÜLOMSAŞ) ile Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ) Türk Demiryolu Kurumunun bağlı şirketleri olarak faaliyet gösterecek.

Bağlı şirketlerin hukuki statüsü, teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma esasları, Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenecek.

-ZARARLARIN AZALTILMASI-

Taslak uyarınca TD Kurumunun ticari olarak yürüttüğü demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin faaliyetleri dolayısıyla oluşan zararları 5 yılı aşmamak kaydıyla, Bakanlık ile yapacağı sözleşmeye dayalı esaslar dahilinde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki yıl içi ödeneklerden karşılanacak.

İlgili Kanunlarda yer verilmemiş olsa dahi, TD Kurumuna ait taşınmazlar, bunlara ait tüm alım-satım işlemleri ve ilgili tapu ve tescil işlemleri, her türlü damga vergisi, resim ve harçtan müstesna olacak.

-ÖZELLEŞTİRME-

TD Kurumu, 4046 sayılı Özelleştirme İdaresi Kanununa tabi olmayacak. Özelleştirme ve benzeri uygulamalar, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Yönetim Kurulu tarafından yayımlanacak bir Yönetmelik ile düzenlenecek.

Bu arada Taslağa konulan bir geçici maddeye göre de, TCDD'nin tüm varlık ve kaynakları ile tüm personel, kadroları ve özlük hakları ile birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın TD Kurumuna devredilecek.

-TÜRK DEMİRYOLLARI A.Ş-

''Türk Demiryolları Anonim Şirketi Kanun Taslağı'' ile de, demiryolu altyapısın idare etmek ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığı hizmetlerini sunmak üzere Türk Demiryolları A.Ş. kurulacak.

Şirket, hukuk tüzel kişiliğine haiz, sermayesinin tamamı devlete ait, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, idari ve mali özerkliğe sahip, karar ve uygulamalarında bağımsız ve Kanun ile kendisine verilen görevleri ticari ve ekonomik prensiplere göre yerine getirmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi olarak oluşturulacak.

TD A.Ş, demiryolu ile yolcu taşımacılığına ilişkin tüm faaliyetleri, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlı olarak yürütecek ve bu amaçla TD Yolcu A.Ş. tesis edilecek.

Demiryolu ile yük taşımacılığına ilişkin tüm faaliyetleri yine serbest piyasa ekonomisi ilkelerine göre yürütmek üzere de TD Yük A.Ş. kurulacak.

Altyapı tahsisi ve ücretlendirmesi de dahil olmak üzere demiryolu altyapısının yapımı, bakımı, onarımı ve idaresine ilişkin tüm faaliyetleri de altyapısı yöneticisi olarak yürütmek üzere TD Altyapı A.Ş. ihdas edilecek.

Türk Demiryolları A.Ş. de, Özelleştirme Kanununa tabi olmayacak. Özelleştirme ve benzeri uygulamalar TD Kurumunda olduğu gibi Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek esaslar dahilinde Yönetim Kurulu Yönetmeliği ile düzenlenecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious