Dernekler Kanunu Tasarısı kabul edildi

  • Giriş : 11.04.2007 / 00:00:00

Dernekler Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Tasarıda, derneklerin tutmak zorunda oldukları defterler ve bu defterlere kaydedilmesi gereken belgelerini son kayıt tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklamaları; ancak, karar ve üye kayıt defterlerinin süresiz olarak saklanması öngörülüyor.

Derneklerin yönetim ve denetim kurulu üyelerine maaş verilmesi, dernek üye sayısının 100 kişiden fazla olması şartına bağlanıyor.

Özel uzmanlık gerektiren alanlarda veya dernek hizmetlerinde sürekli veya belli bir süre için çalıştırılan dernek üyelerine, hizmetleri karşılığında ücret verilmesine imkan tanınıyor. Belirlenen şartlar dışında ödeme yapan, derneğin para veya mallarını kendilerinin veya başkalarının menfaatine sarf etmiş sayılacağı hüküm altına alınarak, sorumlulara cezai müeyyide uygulanması sağlanacak.

Tasfiye ve devir işlemlerini 3 yıl içinde tamamlamayan derneğin kütükteki kaydı silinecek; tespit edilmesi halinde, mal varlığı, mahkeme kararıyla amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip derneğe devredilecek.

-DENETİM-

Denetlenebilmesi için derneğin yerleşim yerinde bulunması, denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi ve verilmesi, yazılı ve sözlü bilgi verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin dernek yetkilileri tarafından yerine getirilmesi, istendiği takdirde diğer gerçek ve tüzel kişilerin, derneklerle ilgili ellerinde bulunan bilgi ve belgeleri vermeleri zorunlu olacak.

-GELİR GİDER TABLOLARI İLAN EDİLECEK-

Yıllık geliri 100 bin YTL'den fazla olan derneklerin denetimlerinde, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren durumlarda bilirkişiler görevlendirilebilecek.

Yıllık gelirinin 250 bin YTL'yi aşması halinde derneklere, beyan ettikleri o yıla ait hesap özeti veya bilanço ile gelir ve gider tablolarını, beyannamelerini verdikleri tarihten itibaren 30 gün içinde günlük bir gazetede ilan etme zorunluluğu getirilerek, derneklerin şeffaf olması ve hesap verebilirlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

-TAŞINMAZLARIN TAPUYA TESCİLİ-

Tasarıya göre, dernekler, edindikleri, sattıkları ve devrettikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren 3 ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlü olacak.

Yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar üzerine, kamu yararına çalışan derneklerin organlarında görev alan üyeler veya ilgili personel, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma suçlarından birinin işlendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici tedbir olarak İçişleri Bakanınca görevden uzaklaştırılabilecek.

-KAMU YARARINA DERNEKLER-

Türkiye Kızılay Derneği, uluslararası anlaşmalara göre tayin edilen nitelik ve duruma göre; merkezinde genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu, şubelerinde genel kurul ve yönetim kurulu oluşturulması şartıyla teşkilatlanacak.

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Derneği, Türk Eğitim Derneği, Darüşşafaka Cemiyeti ile kamu yararına çalışan derneklerden Bakanlar Kurulunca uygun görülen benzer derneklerin tüzükleri İçişleri Bakanlığı tarafından incelenecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak.

-CEZALAR-

Dernek kurma hakkı olmadığı halde dernek kuranlar veya üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile bu kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen dernek yönetim kurulu başkanına, 500 YTL idari para cezası verilecek.

Genel kurullarını toplantıya çağırmayan veya tüzükte belirtilen zamandan önce veya sonra genel kurulları toplantıya çağıran dernek yönetim kurulu başkanı hakkında idari para cezası öngörülecek.

Yurtdışı yardımları bankalar aracılığıyla almayan dernek yönetim kurulu başkanına, bu şekilde alınan paranın yüzde 5'i oranında para cezası verilecek.

Tutulması zorunlu defterlerin tutulmaması veya usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yönetim kurulu üyeleri 3 aya kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde dernek adına gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu başkanına 1000 YTL ceza verilecek.

Derneğe ait para, para hükmündeki evrak, senet veya diğer malları kendisine veya başkasının menfaati için satılması, sarf edilmesi, gizlenmesi, imha ve tahrif edilmesi suçlarından yargılananların görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmaları konusunda mahkemelere yetki veriliyor.

Dernekler, genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilecek veya taşınmaz mallarını satabilecekler. Dernekler, edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren 1 ay içinde mülki idare amirliğine bildirecekler. Bildirmediklerinin tespit edilmesi halinde, yönetim kurulu başkanına 1000 YTL'den az olmamak üzere 30 bin YTL'ye kadar para cezası verilecek.

-DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...-

Dernekler Dairesi Başkanlığı, dernekler ve üst kuruluşları ile dernek şubelerini; birliklerin, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'de bulunan şubelerinin işlemlerini yürütecek.

Kuruluşların iş ve işlemlerini izleyecek, kayıtlarını tutacak ve dosyalarını arşivleyecek olan Dernekler Dairesi Başkanlığı, kütüğe kaydedilmeleri ve kütükten silinmeleri ile işlemleri yürütecek.

Başkanlık, merkezleri yurtdışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'de faaliyette veya işbirliğinde bulunmaları, temsilcilik veya şubeler açmaları, dernek veya üst kuruluşlar kurmalarıyla ilgili işlemleri de yürütecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious