Devlet kişilere borç ödemelerini 7 günde tamamlayacak

Devlet kişilere borç ödemelerini 7 günde tamamlayacak .8105
  • Giriş : 23.12.2007 / 16:46:00

Maliye Bakanlığı, 2008 yılında gümrük gelirlerinin elektronik 'para kartlarıyla' tahsil edileceğini, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla hedef mükellefler için yıllık liste hazırlanacağını, devletten alacaklı hale gelmiş kişilere borç ödemelerinin de

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, bütün kamu kuruluşlarının yeni yıla girerken yapacaklarını, yıl sonunda da yaptıklarını ve yapamadıklarını ortaya koyacak olan "Performans Sistemi", Bakanlık düzeyinde ilk olarak Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konuluyor.

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kesik'ten alınan bilgiye göre, her kamu kuruluşunun yaptıkları ve yapamadıkları işlere göre yıl sonlarında "Karne alacağı" yeni sistem, Maliye Bakanlığında takvimden 1 yıl önce hayata geçirilecek.

Bu amaçla Maliyede öncelikle 9 adet stratejik amaç, 27 adet de stratejik hedef belirlendi.

Sokaktaki vatandaşı da doğrudan ilgilendiren bu hedefler, "2008 Yılı Maliye Bakanlığı Performans Tasarısında toplandı.

Tasarının önsözünde yeni düzenlemeye ilişkin görüşlerini açıklayan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bunun en önemli yollarından birinin Performans Esaslı Bütçelemeye geçmek olduğunu belirterek, "Performans esaslı bütçe, sonuç odaklı bir anlayışın yanında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve bütçe hakkının çok daha ileri düzeyde tecelli etmesi gibi yeni mali yönetim anlayışının temel ilkelerinin gerçekleşmesini de sağlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanlığının Performans Esaslı Bütçe Tasarısında 2008 için öngörülen hedeflerden bazıları şöyle:

-Tek bir orta vadeli bütçe politika belgesi temelinde çok yıllı bütçeleme anlayışı yerleştirilecek.

-Harcama politikası ve gelir bütçesi analizi yapılacak.

-Kamu personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin mevcut sorunlar ile şikayetleri ortadan kaldıracak ve personel istihdamında verimliliği ön plana çıkaracak düzenlemeleri içerecek kanun taslağı hazırlanacak.

-Kamu gelirlerinin toplanmasında verimliliği ve etkinliği artırmaya ve vergi yükünün adil dağılımını sağlamaya yönelik gelir politikaları geliştirilecek.

-2008 sonuna kadar muhasebe verileri aracılığıyla riskli alanları belirleyecek bilgisayar destekli kayıt kontrol sistemleri oluşturulacak.

-Kamudaki müşteri ve çalışanların memnuniyet oranı bir önceki yıla göre yüzde 2 artırılacak.

Bu kapsamda hedef müşteri olan mükelleflerin Bakanlığa yapmış oldukları ihbar ve şikayetleri daha kolay ve hızla yapabilmeleri ve sonuçların elektronik ortamda geri bildirilmesi sağlanacak.

-Kamu personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin verilerin yüzde 80'i elektronik ortamdan temin edilecek.

-İhtilafların yargı öncesi çözümü artırılacak.

-Suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını azaltmaya yönelik önleyici ve mücadele edici mekanizmalar kurulacak.

-2007 için karapara aklama ve terörün finansmanı konularında bir tipoloji hazırlanacak ve uluslararası kuruluşlarla paylaşılacak.

-Kayıt dışı ekonominin oranı her yıl 2 puan düşürülecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious