Dünya Kadyn Çiftçiler Günü Antalya'da kutlandy

  • Giriş : 15.10.2005 / 00:00:00

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Kadyn çiftçiler adyna konu?an Dudu Yçen, kyrsal kesimde tarymla u?ra?an kadynlaryn içinde bulundu?u durumu ortaya koydu. Dudu Yçen'in "E?itim her i?in ba?ydyr. Kyrsal kesimde ya?ayan kyzlarymyzyn ço?u ancak ilkö?retim okulunu okuyabiliyor. Ardyndan gelen yyllary önce tarlalar ve hemen sonrasyny ise evlilik alyyor. Kyrsal kesimde e?itim seviyesi dü?tükçe gerileme hyzlanyyor. E?itimin olmady?y bir yerde ça?da?la?ma dü?ünülemez." sözleri etkinli?e katylanlardan büyük alky? aldy.

Geli?en Türkiye'de kadyn çiftçilerin önemli rol oynady?yny söyleyen Dudu Yçen, duygularyny ?u sözlerle dile getirdi: "Sofralarymyza gelen ekmekten, syrtymyza giydi?imiz kyyafetlere kadar kadyn çiftçilerin büyük eme?i ve alyn teri var. Biz anayyz. Ocak yakar, kuca?ymyzda çocuk bakar, tarlada çapa yapar, ahyrda inek besleriz."

Tarym Bakany Müste?ar Yardymcysy Vedat Mirmahmuto?ullary, Türkiye'de kadyn i?gücünün yüzde 65'i tarymla u?ra?ty?yny söyledi. Bakanly?yn kyrsal kesimde ya?ayan kadynlara yönelik e?itim, örgütlenme ve bilinçlendirme çaly?malaryna ayry bir önem verdi?ini belirten Mirmahmuto?ullary, artyk çiftçi kadynlaryn kooperatif kurarak Tarym Bakanly?y'nyn desteklerinde faydalandy?yny kaydetti. Mirmahmuto?ullary, tarym sektörünün geli?mesi ve kyrsal kalkynmada kadynlaryn önceli?inin göz ardy edilemeyece?ini dile getirerek ?öyle konu?tu: "Bakanly?ymyz 16 pilot ilde köy bazly yatyrym programy yürütüyor. Bu proje ile sadece üretim a?amasyna de?il, üretimden pazara kadar olan süreçteki ekonomik faaliyetler destekleme kapsamyndadyr. Kabul edilen projelerin yüzde 50'si hibe olarak desteklenecektir. Bireysel ba?vurularda 17 bin 500, kooperatif bazynda 125 bin dolar hibe destek verilmektedir."

Te?kilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü Mehmet Ta?an, tarymda çaly?an i?çilerin dörtte üçünün kadynlardan olu?tu?unu dile getirdi. Ta?an, Genel Müdürlük olarak 2004 yylynda süt sy?yrcyly?y, arycylyk ve seracylyk konularynda 7 bin 200 kadyn çiftçiyi e?ittiklerini söyledi.

Antalya Valisi Alaaddin Yüksel ise, kadyny toplumun içindeki yerinin ça?da?la?mayy gösterdi?ini vurgulady. Her ?eyden önce kadynyn e?itim meselesinin çözülmesi gerekti?ini belirten Yüksel, kadynyn hem üretti?ini hem de ev i?i yapty?yny ifade etti. AK Parti Antalya Milletvekili Fikret Badazly, erkeklerin kadynlar olmadan tarla ziraatinde ba?aryly olamayaca?yny savundu.

Tarym Yl Müdürü Bedrullah Erçin ise, kyrsal kesimde ya?ayan çiftçi kadynlaryn e?itim ve örgütlenme düzeyini, sa?lyk sorunlaryny, sosyal güvenlik durumlaryny ?ehirde ya?ayan ev hanymlarynyn düzeyine getirilmedi?i takdirde toplumsal kalkynmanyn ba?aryly olamayaca?yny ileri sürdü.

Türkiye'nin çe?itli bölgelerinden gelen kadyn kooperatif ba?kanlary ve Kadyn Çiftçiler Yary?yyor programynyn birincilerine Dünya Kadyn Çiftçiler Günü anysyna çe?itli plaket ve hediyeler verildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious