Enerjide Lisans Yönetmeliği değişti

Enerjide Lisans Yönetmeliği değişti.10278
  • Giriş : 07.12.2008 / 12:18:00
  • Güncelleme : 07.12.2008 / 12:23:13

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), ''Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik üretimiyle ilgilenen tüzel kişi ve grup lisansları için yapılacak başvurularda; lisansa konu olan üretim tesisinin tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak süreler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla belirlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), ''Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben üretim tesisinin iletim ve dağıtım sistemine senkronizasyon sağlanması için Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişi tarafından uyum raporunun sunulacağı tarih olan tesis tamamlanma tarihinin belirlendiği ilgili madde yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin, lisans başvurularıyla ilgili 7. maddesinde yapılan değişikliğe göre, elektrik üretimi, kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik üretimi ile ilgilenen tüzel kişi ve grup lisansları için yapılacak başvurularda; lisansa konu olan üretim tesisinin tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak süreler EPDK kararıyla belirlenecek ve EPDK'nın internet sayfasında yayımlanacak.

Ayrıca üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvurularında, megavat (MW) cinsinden beher kurulu güç başına EPDK kararıyla belirlenen tutarda, EPDK'ye muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulacak. Bu yöntemle hesaplanan banka teminat mektubu tutarının üst sınırı Kurul kararıyla belirlenecek. Yönetmelik kapsamında Kuruma sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilecek.

Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılan birden fazla başvurunun değerlendirilmesine ilişkin olarak mevzuatta özel düzenleme bulunan haller hariç olmak üzere, başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel bilgilerini içeren, üretim lisansına ilişkin duyurudan itibaren 15 iş günü içinde, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere elektrik piyasasında başka bir elektrik üretim lisansı ve petrol piyasasında, rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusunun olması durumunda aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılacak.

Buna göre, ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere başka bir elektrik üretim lisansı başvurusunda bulunulması durumunda; lisans başvurusunda bulunulan yerde yerli doğal kaynağın mevcut olması ve başvurulardan birisinin söz konusu kaynağı lisansı kapsamında kullanacak olması halinde bu lisans başvurusuna öncelik verilecek. Yerli doğal kaynağa ilişkin başvuru olmaması veya birden fazla yerli doğal kaynak olması durumunda; lisans başvurularının değerlendirilmesi, ülkenin öncelikli ihtiyacı, söz konusu yatırımın ekonomiye katkısı, en fazla istihdamın oluşturulması, yatırım tutarının büyüklüğü, tesisin çevreyle uyumu gibi kriterler esas alınmak suretiyle hazırlanacak olan tebliğ hükümlerine göre yapılacak.

İlan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama lisansı başvurusunda bulunulması durumunda, lisans başvurusunda bulunulan yerde yerli doğal kaynağın mevcut olması halinde, söz konusu kaynağı, lisansı kapsamında kullanacak olan lisans başvurusuna öncelik verilecek. Böyle bir durumun bulunmaması halinde; elektrik piyasasına ilişkin lisans başvurusuna öncelik verilecek.

Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılmış olup da henüz lisans verilmemiş olan başvurular, başvuru tarihine bakılmaksızın, yönetmelikte belirtilen hükümlere göre değerlendirilecek.

Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesine esas tesis tamamlanma süresi, diğer mevzuat gereği alınması gereken izinler ve kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi veya kiralama işlemlerini kapsayan yerleşim yeri teminine ilişkin süreleri içeren inşaat öncesi süre ile lisans kapsamındaki üretim tesisinin niteliğine göre belirlenen inşaat süresi toplamından oluşacak. Mücbir sebepler veya lisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmaması kaydı ile; izin, onay gibi idari işlemlerin süresinde tesis edilememesi, kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi veya kiralama işlemlerinin tamamlanamamasından oluşan sebepler nedeniyle süre uzatımına gidilmesi ihtiyacının doğması halinde, süre uzatımı talebinde bulunulabilecek.

Ayrıca lisans sahibi tarafından, projeye bağlı jeolojik ve/veya teknik sorunlar, bölgesel özellikler ile ulusal veya uluslararası düzeyde ciddi olumsuz ekonomik gelişmeler gibi projenin yatırım sürecini etkileyen ve etkileyebilecek nitelikteki olaylar nedeniyle süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, ileri sürülen nedenlerin Kurul tarafından uygun görülmesi veya üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi halinde Kurul tarafından ilave süre verilebilecek ve bu süre lisansa kaydedilecek.

Elektrik üretimi tesisi, geçici kabulün yapıldığı tarihte tamamlanmış olacak.

Lisans sahibinin talebiyle yapılacak tadillerde, Kurul tarafından farklı bir süre öngörülmediği takdirde, Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi ve lisans tadili kapsamında belirlenen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilecek. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*