Esnaflar ne kadar yıllık aidat ödeyecek?

  • Giriş : 15.02.2008 / 00:26:00
  • Güncelleme : 15.02.2008 / 00:31:31

Esnaf ve Sanatkarların ürettiği mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidatla, üst kuruluşlarına katılma paylarına ilişkin yönetmelikler yeniden düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren esnafın ürettiği mal ve hizmetin fiyat tarifesini düzenleyen yönetmeliğe göre; fiyat tarifesi, bağlı bulundukları odalarca hazırlanacak ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulacak.

Odalar, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için bir önceki dönem belirlenmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak, buna ilişkin belgelerle birlikte, yeni döneme ait tarifelerini, incelenmek üzere birliğe verecek.

Birlik yönetim kurulu, fiyat tarifesinin birliğe sunulmasından itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde bu konuda oluşturulacak komisyon veya uzman kişi ve kuruluşların görüşlerini de alarak, inceledikten sonra tarifeyi aynen onaylayacak ya da gerekçesiyle birlikte reddedecek. Birlik yönetim kurulu, bu süreyi hiç bir şekilde uzatamayacak.
Birlik yönetim kurulunca onaylanan fiyat tarifesi, belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya 7 gün içerisinde tebliğ edilecek ve tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Odalar, çalışma bölgeleri içerisinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak, farklı tarifeler de hazırlayabilecekler.

Belediyeler veya o yerin en büyük mülki idare amiri, onaylanarak yürürlüğe giren tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde, ilgili oda veya birlikle anlaşma sağlayamazlarsa, tarifenin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edebilecekler.

Üretilen mal ve hizmetin özelliklerine ve tüketiciye sunuluş biçimlerine göre, tarifelere ilişkin belge, levha, panolar ve benzerleri, mal ve hizmetin sunulduğu iş yerinde veya doğrudan üretilen mal üzerinde, tüketiciler veya ilgililerce rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek şekilde asılacak.

Düzenlenen hususlara uymayanlar hakkında ilgili kanun çerçevesinde işlem yapılacak.

YILLIK KAYIT ÜCRETİ NE OLACAK?

Öte yandan esnaf ve sanatkarların ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidat hakkındaki yönetmelikle de, esnaf ve sanatkarların ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidata ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kayıt ücreti esnaf ve sanatkarların sicile ilk kayıt yapılması sırasında sicil müdürlüğü tarafından tahsil edilecek.
Birden fazla meslekten dolayı sicile kayıtları yapılan esnaf ve sanatkarların, karma odaya, her bir meslek için ayrı ayrı kayıtları yapılacak , sadece yıllık aidat tutarı daha yüksek olan mesleğin aidatı tahsil edilecek.

Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi ise şöyle belirlendi:
“Ankara, İstanbul ve İzmir, birinci grup olarak olarak sıralandı. Kayıt ücreti; bu gruptaki illerin merkez ilçelerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin yüzde 25'i, büyükşehir belediyesine dâhil olmayan ilçelerinde asgari ücretin yüzde 10'nu olacak.

Üç büyük il ve kalkınmada öncelikli iller dışında kalan odalar için kayıt ücreti; illerin merkez ilçelerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin yüzde 20'si, merkez ilçe haricindeki ilçelerinde ve büyükşehir belediyesine dâhil olmayan ilçelerinde asgari ücretin yüzde 10'u olarak belirlendi.

Üçüncü grup odalar; Kalkınmada öncelikli illerde bulunan odalar olarak tanımlandı. Kayıt ücreti ise; bu gruptaki illerin merkez ilçelerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin yüzde 15'i, merkez ilçe haricindeki ilçelerinde ve büyükşehir belediyesine dahil olmayan ilçelerinde asgari ücretin yüzde 10'u oldu.
Kayıt ücreti; terzi, kunduracı, mobilyacı, mobilya döşemecisi, demirci, sobacı ve benzerlerinin tamircileri, Milli Piyango seyyar bayileri, seyyar satıcılar ve pazarcılar gibi mesleklerde, ülke genelinde, asgari ücretin yüzde 10'u olarak saptandı.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerin gelişmişlik durumuna göre, Kanunda belirtilen ücret sınırları içinde kalmak şartıyla, gerek görülecek ilçelerde farklı tarife uygulamaya Konfederasyon yetkili olacak.

ÜST KURULUŞLARA ÖDEME

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının üst kuruluşlarına ödeyecekleri kayıt ücreti ve katılma paylarıyla düzenledikleri ve onayladıkları belgelerle yaptıkları hizmetler karşılığında alacakları ücretler hakkında yönetmelikle, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyona ödeyecekleri kayıt ücreti ve katılma paylarıyla, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının düzenledikleri ve onayladıkları belgelerle yaptıkları hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin tespitine ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Kayıt ücreti tarifesiyle ilgili düzenlemeye göre, yine birinci grup odalar ve birlikler; Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki odalar ve birlikler olarak belirlendi. Ankara'da kurulu federasyonlar, bu gruba dahil edilmedi. Kayıt ücreti, bu gruptaki illerin büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerinde asgari ücretin tamamı olacak.

İkinci grup odalar ve birlikler; Ankara, İstanbul, İzmir ve kalkınmada öncelikli iller dışında kalan illerdeki odalar ve birlikler olurken, kayıt ücreti de, bu gruptaki illerin merkez ilçeleriyle, bu grupta yer alan büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde asgari ücretin dörtte üçü şeklinde saptandı.

Üçüncü grup odalar ve birlikleri, kalkınmada öncelikli illerde bulunan odalar ve birlikler oluşturacak. Kayıt ücreti ise, bu gruptaki illerin ilçelerinde, birinci grup illerin büyükşehir belediyesi sınırları içinde olmayan ilçelerinde ve ikinci grup illerin merkez ilçe haricindeki ilçeleri ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde olmayan ilçelerinde asgari ücretin yarısı olacak.

Bakanlar Kurulunca, kalkınmada öncelikli il statüsü değiştirilen illerle, kalkınmada öncelikli il statüsü kapsamına yeni dahil edilen iller, bu alanda gruplandırılanlar içinde telaffuz edilecek ve bu durum, konfederasyon tarafından oda, birlik ve federasyonlara bildirilecek.

Katılma payı, ödemeyi yapacak esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun bir önceki yıl gayrisafi gelirlerinin yüzde 3'ü olacak.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları tarafından tahsil edilen her türlü gelir, tahsilatı yapan ilgili meslek kuruluşunun banka hesabına yatırılacak.

Konfederasyon tarafından basımı ve dağıtımı yapılan belgeler, ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları tarafından, Konfederasyonca belirlenen satış ücreti karşılığında esnaf ve sanatkârlara verilecek.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının düzenledikleri ve onayladıkları belgelerle, diğer kuruluşlara ait belgelerin onaylanması karşılığında alınacak ücretler şöyle belirlendi:
“Maktu olanlarda; Belgeyi alacak esnaf ve sanatkâr için belirlenmiş olan yıllık aidatın onda biri, nispî olanlarda; belgede geçen değerin binde 10'u, ancak, bu miktar belge sahibi esnaf ve sanatkârdan alınan yıllık aidat miktarını aşamayacak.”

Hazırlanan fiyat tarifelerinin birliklerce onaylanması sırasında, asgari ücretin yüzde biri oranında onay ücreti de alınacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious