Gecekonducuya süper fırsat

  • Giriş : 23.06.2006 / 00:00:00

Hükümet, gecekondu sahiplerine, 20 yıl vadeyle, sosyal konut verilmesini öngörüyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Tasarı, imar planı bulunsun veya bulunmasın, kentsel ve kırsal tüm alanlarda, afetlere ve kentsel risklere duyarlı yaşam çevrelerinin oluşturulması için fiziki köhneme, sosyal ve teknik altyapının yetersiz ve niteliksiz olduğu alanların iyileştirme, tasfiye, yenileme ve gelişimini sağlamak üzere dönüşüm alanlarının tespitine ve dönüşümün gerçekleştirilmesine ilişkin esasları belirliyor.

Tasarıyla, dönüşüm alanı içerisinde yapılacak sosyal konutlardan bedelini ödemek suretiyle öncelikle yararlanmaları öngörülürken, hem gecekonduların tasfiyesi hem de kişilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. Tasarıyla şehirlerde özellikle gecekondu bölgelerinde dönüşüm hedefleniyor. Tasarı, dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlarda Hazine, il özel idareleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vakıflar tarafından idare edilenler de dahil her türlü arsa ve arazilerin ve bunların üzerinde bulunan bütün yapıların bu kanun uyarınca hazırlanan dönüşüm amaçlı imar planına uygun olarak iyileştirilmesini, tasfiyesini, yenilenmesini, geliştirilmesini öngörüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı alanlar ise bu Kanun kapsamı dışında tutuluyor.

Tasarıya göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Çevre Kanunu, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Maden Kanunu, Orman Kanunu, Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Mera Kanunu, Türk Sivil

Havacılık Kanunu, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında kalan yerlerde, ilgili kurum, kuruluş ve kurulların görüşleri ve önerileri alınarak "dönüşüm alanı" uygulaması yapılacak.

Dönüşüm alanı sınırı, toplamı 5 hektardan küçük olmamak üzere, belediye ve mücavir alan sınırlarında belediye meclisi, belediye ve mücavir alan sınırları dışında İl Genel Meclisi, Büyükşehir Belediyeleri'nde, ilgili ilçe veya ilk kademe belediyesinin görüşü alınarak, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla belirlenecek.

Dönüşümün üst kademe planlarda revizyon veya değişiklik yapılmasını gerektirmesi halinde, 3 ay içinde gerekli değişiklikler yapılacak. Dönüşüm alanlarında il çevre düzeni planlarında yapılacak değişiklikler, Büyükşehir Belediye sınırları içinde Büyükşehir Belediyesi'nce, il belediyeleri sınırları içinde il belediyesince, bunun dışındaki alanlarda il özel idaresince onaylanacak. Düzenlemeden sonra mülkiyet dağıtımı, düzenleme öncesi ve sonrası değer temel alınarak idarenin yatırım ve katkı payları düşüldükten sonra değerleme esaslı yöntem çerçevesinde yapılacak. İdare bu dağıtıma göre, bağımsız bölüm, hisse ya da bedeli verilmek suretiyle alan ve hisse miktarlarını değiştirmeye, dönüşüm alanlarında inşa edilecek binaların hak sahiplerine paylı veya tam mülkiyet halinde bağımsız bölüm tescillerini yaptırmaya re'sen yetkili olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious