Gecekonduyu bırak krediyi al

  • Giriş : 24.11.2006 / 00:00:00

Gecekondu sahipleri arsalarına yapılan konutlara 20 yıl vade ile sahip olabilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Şehirlerin daha modern hale getirilmesi çerçevesinde gecekondu bölgelerinde yeni, sağlam binaların yapılması için buralarda oturanlara, tahliye etmeleri halinde 20 yıl vadeli konut kredisi verilecek.

Meclis'teki ihtisas komisyonunda kabul edilen tasarıya göre belediye tarafından dönüşüm alanı olarak belirlenen yerin içindeki konutunu, 12 Ekim 2004'ten önce yaptığını belgeleyen gecekondu sahipleri ve kiracıları, buralara yapılacak sosyal konutlara 20 yıl vadeyle sahip olabilecek. Ya da imara açılacak araziden arsa sahibi olabilecekler. Belge olarak elektrik, su ve telefon faturaları kabul edilecek. Tasarının kanunlaşması için Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor. Belediye başkanları yasanın bir an önce çıkmasını istiyor. Komisyonda bulunan İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Tespit ettiğimiz dayanıksız konutları vatandaşla anlaşmadan boşaltamıyoruz. Kucağımızda atom bombası var, öylece bekliyoruz." diye dert yandı.

Afet riski taşıyan alanlar ile doğal, tarihî ve kültürel çevre alanlarının tasfiye, yenileme ve iyileştirmeye tabi tutulmasını öngören 'Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı', TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı, imar planı bulunsun veya bulunmasın, kentsel ve kırsal tüm alanlarda, afetlere ve kentsel risklere duyarlı yaşam çevrelerinin oluşturulması için fizikî köhneme, sosyal ve teknik altyapının yetersiz ve niteliksiz olduğu alanların iyileştirme, tasfiye, yenileme ve gelişimini sağlamak üzere dönüşüm alanlarının tespitine ve dönüşümün gerçekleştirilmesine ilişkin esasları belirliyor. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı kullanılan alanlar ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kendisine kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde kullanılmak için Hazine'den talep edilen araziler kapsam dışında kalmak üzere, dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlardaki arsa, arazi ve bunların üzerindeki bütün yapılar, imar planına uygun olarak düzenlenecek. Dönüşüm alanı sınırı, toplamı 5 hektardan küçük olmamak üzere, belediye ve mücavir alan sınırlarında belediye meclisi, belediye ve mücavir alan sınırları dışında il genel meclisi, büyükşehir belediyelerinde, ilgili ilçe veya ilk kademe belediyesinin görüşü alınarak büyükşehir belediye meclisi tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla belirlenecek. Dönüşüm alanı sınırları, karar tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilecek. Bu süre içinde söz konusu yerlere itiraz edilebilecek. İtiraz edilmezse ilan süresi sonunda, belirlenen alanın sınırları, idarenin onayıyla kesinleşerek yürürlüğe girecek. İtirazlar ise en geç 30 gün içinde karara bağlanacak. Dönüşüm alanları, Yıpranan Tarihî ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında belirlenebilen yenileme alanlarını da kapsayabilecek. Kıyı alanı, orman alanı olması nedeniyle üzerinde yapı yapılması mümkün olmayan alanlarda bulunan yapılar, bu alanlardan tasfiye edilecek. Bu yapıların sahipleri, talep etmeleri halinde barınma ve çalışma ihtiyaçlarının karşılanması için gelişim alanı içinde yapılacak düzenlemeden yararlanabilecek. Bu alanlar içinde kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarınca, 'korunacak yapı' olarak tespit edilen yapıların bulunması durumunda ise alanın ve yapının özellikleri dikkate alınarak, idare (belediyeler ve il özel idareleri), yerinde koruma da dahil yapılacak işlemi belirleyecek. Kamulaştırma işlemi, ilgili kanunun 'iskan amaçlı' ve 'Bakanlar Kurulu kararı alınmaksızın yapılacak acele kamulaştırma' olarak sayılacak ve yalnızca, kamulaştırma bedeline karşı itiraz edilebilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious