Geçici işçilere kadro Meclis'te

  • Giriş : 05.03.2007 / 00:00:00

Belediyeler dahil kamuda çalışan geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kamu İdare, Kurum ve Kuruluşlarında Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına göre, 2006'da usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay ve daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçiler kadroya alınacak. 2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlara da kadro verilecek.

Belediyeler dahil kamuda çalışan geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. Kamu İdare, Kurum ve Kuruluşlarında Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında, 2006 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay ve daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçiler kadroya alınacak. 2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlara da kadroya verilecek.

-KİT'LERİ DE KAPSIYOR-

Tasarı, KİT'ler ve bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç), özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlar ile il özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında çalışan geçici işçileri de kapsıyor. Fabrika, şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde işçiler eliyle gördürülmesi gereken işlerde fiilen çalışanlar sürekli işçi kadrolarına; bunların dışında kalan geçici işçiler ise istekleri halinde sözleşmeli personel olarak atanacak.

-KADRO BEKLEYENLER DE ATANACAK-

İl özel idareleri, belediyeler ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında çalışırken kadroya atanmak için gerekli şartları taşıyanlar sözleşmeli personel statüsüne; gerekli şartları taşımayanlar ile durumuna uygun boş kadro olmayanlar ise sürekli işçi kadrolarına atanacak. Sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi gerekenlerin sayısının boş kadro sayısından fazla olması halinde, sözleşmeli personel statüsüne geçirilecekler, geçici işçi statüsünde çalışanların ihtisas alanları ve hizmet ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek il genel meclisleri, belediye meclisleri veya birlik meclisleri tarafından tespit olunacak.

Geçici işçilerden, tasarının kanunlaştıktan sonra yayımı tarihi itibarıyla, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış 56 yaşını dolduran kadınlar, 58 yaşını dolduran erkekler sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeyecek. Bu kişilerin iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenerek sona erdirilecek.

-TEBLİĞDEN SONRA 15 GÜNDE KARAR VERECEK-

Sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri öngörülen geçici işçilere ilgili idare, kurum ve kuruluşların kararları tebliğ edecek. Tebliğ yapılan geçici işçi, sözleşmeli statüye geçirilmeye veya mevcut statüsünde çalışmaya devam etmesine ilişkin tercihini tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bildirecek. Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek geçici işçiler için öncelikli olarak, boş sürekli işçi kadroları veya sözleşmeli personel pozisyonları ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına esas alınan norm kadrolardan boş olanlar kullanılacak. Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin Türkiye İş Kurumuna tescillerinin yaptırılması zorunlu olacak. Kurum tarafından tescili yapılmayanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmayacak.

-6 AYDA TAMAMLANACAK-

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri, tasarının kanunlaşmasının ardından yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanacak. Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret düzeylerinde ve diğer mali ve sosyal haklarında artış yapılmayacak.

-ORMAN YANGINLARI İÇİN GEÇİCİ İŞÇİ-

Tasarının yasalaşması ile kamuda geçici işçi istihdamına son verilecek. Ancak mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilecek. Kapsama girmedikleri için sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayanların mağdur olmalarının önlenmesine yönelik olarak, ilgili idare, kurum ve kuruluşlara müteakip yıllarda bu kapsamdakileri geçici iş pozisyonlarında çalıştırabilme yetkisi tanınacak.

Kendileri için belirlenen sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenlerin, müteakip yıllarda mevcut geçici iş pozisyonlarında 2006 yılında çalıştıkları sürelerle sınırlı kalmak kaydıyla çalıştırılmalarına imkan tanınacak. Ayrıca bu kapsamdakiler, emekli aylığına hak kazandıkları tarihten itibaren emekliye sevk olunacak. Geçici işçiler için vize edilen geçici iş pozisyonlarının herhangi bir nedenle boşalması halinde bu pozisyonlar iptal edilmiş sayılacak.

-SÖZLEŞMELİ PERSONELE SENDİKA ÜYELİĞİ-

Tasarıyla Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda değişiklik yapılacak. Böylece sözleşmeli personele, kamu görevlileri sendikalarına üye olabilme hakkı tanınacak. 20 Ekim 2004 tarihine kadar özelleştirilmiş, ancak hizmet sözleşmesi bu tarihten sonra feshedilmiş olanlar da düzenlemeden yararlanabilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious