Gümrüksüz Satışa fatura zorunluluğu

  • Giriş : 13.10.2006 / 00:00:00

Gümrüksüz Satış Mağazaları ve bunların depolarının kuruluşuna, işleyişine ve buralardan eşya satışına ilişkin esas ve usuller belirlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Buna göre, gümrüksüz satış mağazalarında yapılan satışta, satıcı, alıcı ve satışa konu eşyaya ilişkin bilgileri içeren ve düzenleyen tarafından tarihine ve sıra numarasına göre saklanması zorunlu olan satış fişi ya da fatura düzenlenecek. Mağazalar bu satış belgelerini vermek, müşteriler de almak zorunda olacaklar.
Mağazalar, ayrıca sattıkları eşyanın cinsini ve miktarını tespit etmek üzere, her ay aylık satış listesi düzenleyecekler.
Müsteşarlık; mağaza ve depo açma izni vermeye ve işletme izninin iptaline, mağazaların kuruluş, işleyiş, eşya satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını belirlemeye, mağazadan satılabilecek eşyayı, miktarını, kıymetini ve eşya alabilecek kişileri saptamaya, özel veya zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli tedbirleri almaya yetkili olacak.
Mağaza ve depo açma izni, kamu kuruluşları ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş limited veya anonim şirketlere verilebilecek.
Bu şirketlerde, asgari 5 yıldır faaliyette bulunuyor olmak, ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamının en az 500 bin YTL ve son 5 yılda ödedikleri kurumlar vergisinin basit ortalamasının en az 20 bin YTL olması şartı aranacak.
Mağaza işletme hakkı alanlar, Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile dış ticaret rejimi kararları, standardizasyon mevzuatı ve Türk parasının kıymetini koruma mevzuatı hükümlerine uymakla mükellef olacaklar.Gümrüksüz satış mağazaları ve depoları, Müsteşarlıktan izin alınmaksızın başkalarına devredilemeyecek. Devir taleplerinde, devralacak firmalar için mağaza ve depo açma ve işletme izni verilebilmesi için gerekli şartların tümü aranacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious