Hakim ve savcılarda 65 yaş sınırı kalkıyor

  • Giriş : 20.02.2007 / 00:00:00

Hükümet farklı toplumsal kesimleri ilgilendiren ve AB müktesebatı çerçevesinde hazırladığı tasarıları TBMM gündemine taşımaya devam ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Seçimlere kadar 25 yasa tasarısını Genel Kurul'dan geçirmeyi hedefleyen AKP İktidarı 19'uncu tasarısını TBMM Başkanlığı'na sundu.

Hükümetin hazırladığı ve 21 maddeden oluşan, "Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Yasa Tasarısı" Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idarî yargı hâkim ve savcıları" da kapsamına alıyor.

Tasarıyla, Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliğinin ve şubelerinin kuruluşuna ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenleniyor. YENİ GÖREVLER GETİRİLİYOR

Tasarıyla hakimler ve savcılara yeni görev alanları getiriyor. Buna göre, "Hukuk devletinin temel ilkelerinden olan yargı bağımsızlığını güçlendirmek için faaliyet ve girişimlerde bulunmak, adlî ve idari yargı faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun olarak yürütülmesi amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak, yargının hızlı, etkin ve verimli bir şekilde işleyişini sağlamak üzere çalışmalar yürütmek, bu amaçla hukukun ve adlî kurumların gelişimine katkı sağlayıcı kurumlarla işbirliği yapmak, rapor sunmak ve önerilerde bulunmak, hâkimlik ve savcılık mesleğinin cazip hâle getirilmesi için çalışmak ve bu konuda alınacak tedbirleri görüşmek için toplantılar düzenlemek" gibi görevlerin altı çiziliyor. YENİ TESİSLER KURULACAK Tasarıyla, hâkim ve savcıların meslekî gelişmelerinin sağlanmasına, maddî ve manevî haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapılırken, hâkim ve savcıların meslekî ve bilimsel çalışmalarına ışık tutacak faaliyetlerde bulunulması öngörülüyor. "Hâkim ve savcıları imkânlar ölçüsünde bilimsel ve meslekî çalışmalar yapmak üzere yurt dışına göndermek" gibi yeni düzenlemeler getirilirken, meslekî ve bilimsel çalışmaları yayımlamak üzere dergi çıkarmak, ağ sitesi açmak, kütüphane, adalet müzesi gibi tesisler kurmak, birliğin faaliyetlerini üyelerine ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayınlarda bulunmak, konferanslar düzenlemek, telif ve çeviri eserler meydana getirilmesini teşvik etmek amaçlanıyor. SÜRESİ BİTEN ÜYE YENİDEN SEÇİLECEK Yasa tasarısıyla, Birlik Genel Kurulu'nca, kendi üyeleri arasından üç yıllık bir dönem için seçilen dokuz üyeden oluşur. Asıl üyelerden başka iki yedek üye seçilir. Oylarda eşitlik hâlinde ad çekilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek. Yeni düzenlemeyle, hâkim ve savcılar, dernek kurucusu ve üyesi olamayacak. Ancak, resim, müzik, heykel gibi güzel sanatlar ile spor alanlarında kurulmuş derneklerin kurucusu ve üyesi olabilecekler. "65" YAŞ SINIRLAMASI KALKIYOR Hükümet, hazırladığı tasarının gerekçesinde "Mahkemelerin bağımsızlığı", "Hâkimlik ve savcılık teminatı" ve "Hâkimlik ve savcılık mesleği" başlıkları altında, yargı yetkisini kullanan hâkim ve savcıların güvenceli olmaları, her türlü etkiden uzak bir şekilde hâkimlik teminatı esaslarına göre hür iradeyle karar vermeleri, özlük işlerinin hâkimlik teminatına uygun olarak kanunla düzenlenmesi, azlolunamamaları, altmışbeş yaşından önce emekli edilememeleri" düzenlemesi getiriliyor. Gerekçede, "Mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamamalarına ilişkin hükümler getirilmiştir. Yargının kutsal niteliği ve toplumda sahip olması gereken itibar nedeniyle, Anayasa, hâkimlik ve savcılık mesleği mensuplarını özel bir güvence sağlamak suretiyle, birçok kamu görevlisinden farklı bir konuma getirmiştir. Gerçekten de yargılama faaliyetini yürüten hâkim ve savcıları diğer kamu görevlilerinden farklı ve onları her türlü etkiden uzak tutabilecek bir konuma getirmek, adalet hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır. Günümüzde hemen tüm mesleklerde olduğu gibi yargı mesleğinde de insan unsuru büyük bir önem taşımaktadır. Nitelikli ve çağdaş bilgi düzeyine erişmiş, objektif davranmayı ilke edinmiş hâkim ve savcılar temel hak ve hürriyetlerin de güvencesidir" ifadelerine yer veriliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious