İDO, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

İDO, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.8975
  • Giriş : 24.02.2009 / 03:05:00
  • Güncelleme : 23.02.2009 / 23:13:16

İDO, CHP İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı tarafından yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi.

İDO'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer veriliyor: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Kılıçdaroğlu'nun 22.02.2008 Tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle ilgili basına yapmış olduğu açıklamayla ilgili olarak:

"21 Şirketin 31.12.2007 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli borçları 2.407.524.000 liradır." Olduğu iddia edilmekte ancak şirketlerin varlıklarından hiç bahsedilmemektedir. Halbuki aynı tarih itibariyle 21 şirketin toplam varlıkları ise 6.182.315.000 liradır.

Ayrıca, Sayın Kılıçdaroğlu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İDO A.Ş ile ilgili olarak:

"Bir şirketin durumu özellik arz etmektedir. İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin hesaplarına bakıldığında 283 milyon 741 lira kanunen kabul edilemeyen gider söz konusudur. " diyerek bu giderlerin neler olduğunu sormaktadır.

İDO A.Ş Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimizdir. Filosundaki tüm gemileri 2003 yılı başından itibaren 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi sicili kanunu kapsamındaki ikinci sicile kayıtlıdır.

İkinci sicile kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen tüm kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Kurumlar vergisinin 5'inci maddesi son fıkrasına göre ise istisna kapsamındaki bu kazançların elde edilmesi için yapılan tüm harcamaların kanunen kabul edilmeyen gider olarak yazılması gerekmektedir. Bahse konu olan tüm harcamalar ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmış olup, Türk Uluslararası Gemi siciline kayıtlı tüm gemilerimizin her türlü giderlerinden oluşmaktadır.

Basın açıklamasında açıklanması istenen Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler, TUGS (Türk Uluslararası Gemi Sicili) kayıtlı gemilere yapılan harcama kalemleri olup 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5.md. Son fıkrasına göre Kanunen Kabul Edilmeyen Gider yazılmıştır.

İşçilik (kadrolu)

Yakıt giderleri

Bakım onarım ve malzeme giderleri

Taşeron hizmet alımları

kira giderleri

Sigorta Giderler

Diğer Giderler

Amortismanlar

Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen gelirler ile bu gelirlerin elde edilmesi için yapılan tüm giderlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili mevzuat kronolojik olarak aşağıdaki gibidir.

4490 Sayılı TÜRK ULUSLAR ARASI GEMİ SİCİL KANUNU

Mali hükümler

Madde 12 - (Değişik: 2/12/2004 - 5266/3 md.)

Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır.

..........................

5520 Sayılı KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Madde 35:

(1) Diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, kurumlar vergisi bakımından geçersizdir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Geçici madde 1:

............

(9) Bu Kanunun yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bakımından 35 inci madde hükmü uygulanmaz.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO:1

..........................

5.12. Diğer kanunlarda yer alan istisnalar

Kurumlar Vergisi Kanununun 35 inci maddesinde, diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümlerin, kurumlar vergisi bakımından geçersiz olduğu; kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümlerin, ancak bu Kanuna, Gelir Vergisi Kanununa ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği ve uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olduğu hüküm altına alınmış olup bu hüküm 1/1/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, Kanunun geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, "Bu Kanunun yürürlüğünden önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bakımından 35 inci madde hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 31/12/2006 tarihi itibarıyla yürürlükte olan özel kanunlardaki istisnalar 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında da geçerli olacak, bu tarihten sonra yürürlüğe girecek özel kanunlarda yer alacak kurumlar vergisine ilişkin istisnalar ise kurumlar vergisi bakımından geçersiz sayılacaktır. 1/1/2007 tarihinden itibaren, kurumlar vergisi ile ilgili istisnalara ilişkin hükümler, ancak Kurumlar Vergisi Kanununa, Gelir Vergisi Kanununa veya Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle yapılacaktır.

5.12.1. Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara ilişkin istisna

5.12.1.1. Yasal düzenleme ve istisnanın kapsamı

4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5266 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 12 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 4490 sayılı Kanunla oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden elde edilen kazançlar, faaliyetin gelir vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil) yapılması halinde gelir vergisinden, kurumlar vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil) yapılması halinde kurumlar vergisinden; Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin devrinden elde edilecek kazançlar da gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Madde 5:

(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:

.............................

(2) İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.

Kamuoyunun dikkatine sunarız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*