İlköğretim kurumlarında sözlü sınav kaldırıldı

  • Giriş : 02.05.2006 / 00:00:00

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile sözlü sınav kaldırıldı, sözlünün yerine yıl içerisinde verilen ödevlerle öğrencinin performansı ölçülecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Öğrencilerin başarıları sınavlar, projeler, performans ödevleri, derse katılım ve ders içi performanslarından alınan puanlara göre tespit edilecek. Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçları ve kazanımlarını dikkate alarak öğrencilere sınav uygulayacak, proje ve performans ödevleri yaptıracak.

Yönetmelik değişikliğine göre; ilköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında haftalık ders saati 3'ten az olan derslerde bir yarıyılda en az 2, haftalık ders saati 3'ten fazla olan derslerde en az 3 kez sınav yapılacak. Kopya çeken öğrencilerin sınavları geçersiz olacak.

Sınavların süresi bir ders saatini aşamayacak. Soruların yazdırılması bu süreye dahil olmayacak. Okulun imkanları elverdiği ölçüde sınav soruları önceden çoğaltılarak sınıfa getirilecek. Seçmeli dersler ile rehberlik ve sosyal etkinlikler notla değerlendirilmeyecek, karnede ve diğer belgelerde gösterilecek.

Yönetmelik değişikliği ile yarıyıl notları belirlenirken, ilköğretimin ilk 3 sınıfı ile diğer sınıfları birbirinden ayrıldı. 1, 2 ve 3. sınıflar için bir dersin yarıyıl notu, öğrencilerin proje, performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların

aritmetik ortalamasının nota çevrilmesiyle oluşturulacak. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise yarıyıl notu da, öğrencilerin proje çalışmalarından, performans ödevlerinden ve ders içi performanslarından aldıkları puanlardan ayrı ayrı alınacak ortalamalar ile sınav puanlarının toplamının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesiyle belirlenecek.

İlköğretim okullarına kayıtlarda, kayıtlar sırasında ikamet belgesi yerine velilerin beyanı esas alınacak. Ancak gerektiğinde nüfus cüzdanı ve ikamet belgesi istenebilecek. Kayıtlar elektronik ortamda da yapılabilecek. Okul nakillerinde de velinin beyanı esas olacak ve nakiller elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Okulun bulunduğu yerde oturan, öğrencinin eğitim-öğretim durumu ile yakından ilgilenebilecek anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından yazılı olarak bildirilen ve 18 yaşından büyük olan bir kişi öğrencinin velisi olabilecek.

Öğrencilerin karnelerinde değerlendirilecek davranışları da şöyle:Bağımsız Olarak Çalışma, Grup Halinde Çalışma, Sınıf Etkinliklerine Katılma, Materyalleri Özenli Kullanma, Aldığı Ödevleri Yerine Getirme, Bağımsız Karar Verme, Planlı ve Düzenli Çalışma, Başkalarının Haklarına Saygı Gösterme, Kendi Haklarının Bilincinde Olma, Okul ve Toplum Kurallarına Uyma, Kararlarında Adil Olma, Etkili İletişim Kurma, Arkadaşlarıyla Yardımlaşma, Çevreyi Temiz Tutma, Karşılaştığı Sorunları Çözme, Yaratıcı Düşünme, Araştırma Yapma.

İlköğretimde beden ve zihince gelişmiş, bilgi ve beceri yönünden sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf ve şube rehber öğretmenin önerisi ile velinin de görüşü alınarak, öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınacaklar ve başarı kazananlar bir üst sınıfa geçebilecekler.

Kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet verilmeyecek. Ancak ihtiyaç duyulması halinde bu öğretmenlere de nöbet yazılacak. Hamile öğretmenlere de doğuma 3 ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmeyecek.

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KURULLARI

İlköğretim okullarında öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyerek olumlu davranışlar kazanmaları ve olumsuz davranışların önlenmesi için ''Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu'' oluşturulacak. Bu kurullar, özel yeteneği belirlenen öğrencilerin alanlarıyla ilgili gelişimlerini sağlayacak tedbirleri alacak, uyum sağlamakta güçlük çeken öğrencinin davranışlarını inceleyip nedenlerini araştıracak.

Öte yandan; 2003 tarihli yönetmelikteki eğitim-öğretimde göz önünde bulundurulacak genel konuların düzenlendiği 7., nakilin düzenlendiği 19., sözlü notunun düzenlendiği 37., not çizelgelerinin yer aldığı 44. eğitim şefleriyle ilgili hükümlerin bulunduğu 73. maddeleri, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun yer aldığı 116, 117, 118, 120, 121, 122 ve 125. maddeleri 107. 142. ve 145. maddelerin de bazı fıkraları yerlerine yeni düzenlemeler yapıldığı için yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik, 2006-2007 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious