İslam Ülkeleri Enstitüsü kuruldu

İslam Ülkeleri Enstitüsü kuruldu.8541
  • Giriş : 24.06.2009 / 14:50:00

İslam Ülkeleri Enstitüsü, İslam ülkeleri konusunda uzman akademisyenlerin, araştırmacıların ve strateji uzmanlarının oluşturduğu bir inceleme ve araştırma birimi olarak, bu konuda açılmış tek kurum.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (TASAM) 2004 yılı Kasım ayında oluşturduğu Kafkaslar-Orta Asya-Orta Doğu Çalışma Grubu, 01 Nisan 2007 tarihinden itibaren İslam ülkeleri ile ilgili çalışmalarını İslam Ülkeleri Enstitüsü adı altında devam ettirmeye başladı.

İslam Ülkeleri Enstitüsü, İslam ülkeleri konusunda uzman akademisyenlerin, araştırmacıların ve strateji uzmanlarının oluşturduğu bir inceleme ve araştırma birimi olarak, Türkiye'de bir sivil toplum örgütü tarafından bu konuda açılmış ilk ve tek kurum.

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü'nün kuruluşunun tamamlanmasıyla birlikte İslam ülkeleri ile ilgili faaliyetlerin yoğunlaştırılması planlanmış. Bu çerçevede, 2007 Ekim ayında İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi ile başlatılan faaliyetlerin eğitim başta olmak üzere İslam ülkelerinin diğer sorunlarını da kuşatacak şekilde ele alındığı inceleme ve araştırmalara ağırlık verilmesi biçiminde sürdürülmesi amaçlanmakta. İslam ülkeleri ile ilgili bilimsel faaliyetlerin bu enstitünün faaliyete geçmesiyle birlikte, yurt içinde olduğu kadar uluslararası alanda da benzer çalışmalar yapan kişilerle ve kuruluşlarla işbirliği imkânlarını geliştirmesi amaçlanmakta.

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü teşkilatında direktör bir direktör yardımcısı ve araştırmacılar bulunmakta. Enstitü direktörü aynı zamanda proje yöneticisi. Araştırmacılar doktorasını bitirenlerden, uzmanlar halen doktorasına devam edenlerden, uzman yardımcıları ise yüksek lisans çalışmalarına devam edenlerle lisans eğitimini tamamlamış olanlardan alınmakta. Ayrıca çeşitli ülkelerden uzman ve bilim adamları da bölge veya ülke bazında enstitü faaliyetlerinde görev alacak.

İNTERNET SİTESİ YAYINDA

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü'nün www.tasamislam.org olarak yayında olan internet sitesinde Enstitü'nün Misyon ve Vizyon'u şöyle anlatılıyor;

“Misyon: İslam dünyasındaki toplumların müreffeh, eğitimli ve birbirine tahammül eden birer toplum haline gelmesi, Medeniyet perspektifinde islam dinini gerçek manada anlamış, özümsemiş, demokratikleşmiş, insan haklarına saygılı, kendini iyi ifade edebilen, cehaletten, yoksulluktan ve iç çekişmelerden kurtulmuş; dünya barışına, dünya bilimine, dünya üretimine katkı sağlayan bir İslam dünyası hayali içerisinde bulunması gerekmektedir.

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü, İslam ülkeleri arasındaki sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine ve İslam dünyasında kendini derinden hissettiren yoksulluk,ayrımcılık ve aşırılıkçılık gibi sorunların çözümüne ve dünya barışına katkı sağlayacak, Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimlerinden ve sahip olduğu potansiyelden bu noktada yararlanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmayı kendine misyon edinmiştir.

Vizyon: İslam Dünyası nüfus bakımından yaklaşık dünyanın dörtte birini oluşturmaktadır. İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) dünyadaki en büyük ikinci uluslararası kurumdur. Buna rağmen, Türkiye'nin de en önemli üyelerinden birisi olduğu İslam dünyası, stratejik, siyasi ve ekonomik alanlarda büyüklüğü ile orantılı bir etkinliğe sahip değildir. İslam dünyasının dünyadaki gelişmeleri geriden takip etmesi ve İslam dünyasını oluşturan ülkeler arasındaki işbirliği eksikliği bu durumun en önemli nedenleri arasında gösterilebilir. Bu eksikliklerin giderilmesi halinde İslam dünyası, dünya barışına ve uluslararası uyuma katkı anlamında önemli bir noktaya gelecektir.

İslam ülkeleri arasında modernleşme yolunda önemli mesafe kat etmiş bulunan Türkiye de İslam dünyasındaki sıkıntıların giderilmesi noktasında katkı sağlamak üzere önemli imkânlara ve araçlara sahiptir. Bu imkan ve araçların aktif hale getirilmesi yapılacak olan uzun erimli stratejik çalışmalara bağlıdır. Bu noktada TASAM gibi sivil toplum örgütlerine ve İslam Enstitüsü gibi kurumlara önemli görevler düşmektedir.”

AMAÇ VE HEDEFLER

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü'nün amaç ve hedefleri ise şu şekilde belirlenmiş;

“Amaç; TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü'nün amacı İslam ülkelerindeki gelişmeleri takip ederek, Türkiye'nin ülkelerle ikili, bölgesel, çok taraflı uluslararası ilişkilerine; tarihî, kültürel, siyasî, iktisadî, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel incelemeler, araştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yaparak karar alıcılara, bu ülkelere ilgi duyan iş dünyasına, akademik çevrelere, dinamik, etkin çözümler ve karar seçenekleri sunmaktır.”

Hedefler;

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü, Türkiye'nin İslam coğrafyasındaki etkinliğini artırmak için gerekli olan akademik, sosyal ve siyasi inceleme ve araştırmaları yaparak, işbirliği imkânlarını araştırır.

Türkiye'nin İslam ülkeleri arasındaki seçkin konumunu tarihi, kültürel ve sosyal yönleri ile ortaya koymak.

İslam ülkelerine ile ilgili konulara ilgi duyan araştırmacıları desteklemek.

Türkiye'de İslam ülkeleri ile ilgili araştırmaları olması gereken noktaya getirmek; seminerler ve konferanslar ile İslam ülkelerinin tanıtımına yönelik sergiler, toplantılar ve seyahatler düzenlemek.

İslam ülkeleri ile ilgili olarak diğer ülke ve bölgelerdeki araştırma kuruluşları, enstitüleri ve bütün ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, düzenlenen her türlü bilimsel aktiviteye bu kuruluşları davet etmek, onların yapacağı benzeri faaliyetlere katılmak.

İslam ülkelerindeki üniversitelerin ve araştırma kurumlarının bilimsel faaliyetleri sonucunda ortaya koydukları çalışmaların sonuçlarını, benzeri kurumların yayınladıkları raporları, kitapları ve süreli yayınları takip etmek.

İslam ülkelerindeki Türkiye ile ilgili gelişmeleri takip etmek.

Dünyada etkili güç merkezlerinin İslam ülkelerine yönelik politikalarını analiz etmek.

57 İslam ülkesinin üyesi olduğu İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)'nün faaliyetlerini izlemek ve mümkün olan konularda bu faaliyetlere katkı sağlamak

Türkiye'nin diğer İslam Ülkeleri ile olan ilişkilerinin karşılıklı çıkar sağlayacak biçimde sağlıklı gelişmesine katkı sağlamak.

Türkiye'nin İslam ülkelerinde kalıcı barışın yerleşmesine katkıda bulunmasına yönelik araştırmalar yapmak; bu ülkelerdeki gelişmelere ilgi duyanlara gerekli bilgi, vizyon ve dokümantasyon yardımında bulunmak.

Türkiye ve İslam ülkeleri arasındaki kültürel etkileşime katkı sağlamak.

İslam Ülkeleri konusunda bir bilgi ve belge merkezi oluşturmak; yayınları takip ederek bu ülkelerdeki en güncel gelişmeler konusunda kaynak temininde bulunmak.

Yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde İslam ülkelerinde gözlemlenen gelişmeleri inceleyen yorumları enstitünün sitesinde yayınlamak; uzmanlarınca hazırlanan raporları, inceleme ve araştırma eserlerini yayınlamak.

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü ile ilgili detaylı bilgiler enstitünün resmi internet sitesi olan www.tasamislam.org 'dan edinilebilir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*