İşsizlik Fonu 99 bin 664 kişiye ödeme yaptı

  • Giriş : 07.08.2006 / 00:00:00

Türkiye İşsizlik Fonu'ndan Temmuz 2006 ayında 99 bin 664 kişiye toplam 26 milyon 559 bin 131,09 YTL ödeme yapıldığı belirtildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye İş Kurumu farafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İşsizlik Fonu'nun, Temmuz 2006 sonu itibariyle toplam fon varlığının yüzde 53,54'ü bono, yüzde 42,25'i tahvil, yüzde 3,76'sı döviz cinsi tahvil, yüzde 0,36'sı mevduat, yüzde 0,09'u da döviz tevdiat hesabından oluştuğu bildirildi. Fonun, 2006 yılı Temmuz ayı getirisi yüzde 1,20 olurken, Fonun Temmuz ayı getirisi ÜFE (yüzde 0,86) ve döviz sepeti (yüzde -6,16) değişimlerinin üzerinde gerçekleşti.

Fonun 2006 yılının ilk yedi ayındaki getirisi ise yüzde 10,76 olurken, aynı dönem itibariyle ÜFE artışı yüzde 12,64, döviz sepeti değişimi ise yüzde 15,28 olarak gerçekleşti. Fonun yıllık getirisi ise 19,56, aynı dönem itibariyle ÜFE artışı yüzde 14,34 , döviz sepeti değişimi ise yüzde 15,82 olarak gerçekleşti. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Sigortalı işsizin, işsizlik ödeneği, sağlık sigortası, danışmanlık-işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödeyerek, son 120 günü kesintisiz çalışmış, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olması gerekmektedir.

Sigortalı işsizlerin hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte İŞKUR ünitelerine başvurması durumunda, en az 600 gün çalışmış sigortalılar 180 gün, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 gün, 1080 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süre ile İşsizlik Sigortası hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. İlk işsizlik ödeneği başvuruyu izleyen ayın sonunda ödenmektedir. 30 günlük süre yasal başvuru süresi olup, bu süreden sonra başvurulması halinde, geç kalınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. Temmuz 2006 ayında 99.664 kişiye toplam 26.559.131,09 YTL ödeme yapılmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 33. maddesi gereğince; işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması veya iflası nedeni ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacakları, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ödenmektedir.

SSK tarafından tahsilatı yapılarak, İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılan primler üzerinden işveren payı olarak hesaplanan miktarın yüzde biri, Ağustos 2003 tarihinden itibaren oluşturulan Ücret Garanti Fonuna aktarılmaktadır. Ücret Garanti Fonu İşsizlik Sigortası Fonu içinde değerlendirilmekte olup Fonun varlığı, 31.07.2006 tarihi itibariyle, ödemeler toplamı 4.323.308,51 YTL düşüldükten sonra 34.962.576,45 YTL'dir. Ücret Garanti Fonu'ndan yapılan ödemeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Temmuz 2006 ayında Ücret Garanti Fonu'ndan 29 kişiye toplam 54.662,39 YTL ödeme yapılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunun 65. maddesine göre; genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde işin geçici olarak en az dört hafta durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için en fazla üç ay süre ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan tespit işleminden sonra İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma, hizmet akdinin feshi dışında işsizlik ödeneği ile benzerlik oluşturmaktadır. 2005 yılında 21 kişiye 10.566,94 YTL, 2006 yılında 217 kişiye 64.398,01 YTL olmak üzere, toplamda 238 kişiye 74.964,95 YTL kısa çalışma ödeneği ödenmiştir.

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan %2 işveren, %1 sigortalı kesintileri ve %1 Devlet payı ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar, işverenlerden alınan gecikme zammı ve faizler Fonun gelirlerini oluşturmaktadır.

Sigortalı işsizlere verilen ödenekler, hastalık ve analık sigortası prim ödemeleri, meslek geliştirme, değiştirme ve edindirme eğitim giderleri, ücret garanti fonuna ayrılan pay, işsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine İŞKUR tarafından yapılan giderler ve 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren faiz gelirlerine uygulanan stopaj kesintileri Fonun giderlerini oluşturmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun değişik 53 üncü maddesine dayanılarak çıkartılan yönetmelik gereğince, "serbest piyasa koşullarında, yatırım araçlarının riskleri, vadeleri ve fonun nakit akış durumu ile aktüeryal dengeler dikkate alınarak" profesyonel bir anlayışla yönetilmektedir. İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl bilançolarına göre aktif büyüklükleri Bankalar Birliği'nce ilan edilen ilk on ticari banka ile çalışmaktadır.

İşsizlik sigortasına ilişkin olarak, kanunun uygulanmaya başladığı 1 Haziran 2000 tarihinden 30 Haziran 2006 tarihine kadar SSK tarafından tahsilatı yapılarak fona aktarılan primler ve gecikme zamları, Hazine tarafından aktarılan devlet katkı payı, işverenlerden alınan idari para cezaları ile fonun serbest piyasa koşullarında, yatırım araçlarının riskleri, vadeleri ve fonun nakit akış durumu dikkate alınarak Mevduat, ters repo, DTH ve DİBS'lerde değerlendirilmesi sonucunda elde edilen faiz gelirleri ile giderleri, Ücret Garanti Fonunun, 31 Temmuz 2006 tarihi itibariyle, Fonun toplam gelirleri; 6 milyar 887 milyon YTL işçi ve işveren primi (gecikme zammı dahil), 2 milyar 326 milyon YTL Devlet Katkısı, 9 milyon 847 bin YTL İdari Para Cezası ve 13 milyar 30 milyon YTL faiz geliri olmak üzere toplam 22 milyar 254 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.

Fonun toplam varlığı, işsizlik sigortası giderleri 987 milyon 457 bin YTL, ücret garanti fonu gideri 4 milyon 323 bin YTL ve stopaj gideri 35 milyon 982 bin YTL düşüldükten sonra, 21 milyar 226 milyon YTL'dir."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious