Kamuya 'sıkı tasarruf' geliyor

  • Giriş : 18.01.2007 / 00:00:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamuda “tasarruf tedbirleri” ile ilgili bir genelge yayımladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgeye göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, 4603 sayılı Kanuna tabi olanlar dışındaki kamu bankaları ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve yurt dışı harcamaları ile resmi taşıtların kullanılmasında tedbirler uygulayacak.

Belediyeler ile il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ise genelgenin gayrimenkul edinilmesi ve kiralanması ile ilgili bölümüne tabi olacak. Doğal afetler, orman yangınları, ziraat ve hayvancılıkta acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahaleler, iç ve dış güvenlik ile istihbarat hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu olan harcamalar, kara yolu trafik güvenliği ve 8 yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim ile ilgili harcamalar genelgenin kapsamı dışında olacak.

TEDBİRLER

Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşları yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alamayacak, kamulaştıramayacak, kiralayamayacak ve yeni inşaat yapamayacak.

Ancak, sadece kesinleşmiş mahkeme kararı ile gayrimenkulün tahliyesi gibi kanuni zorunluluk halinde, o hizmet için tahsis edilebilecek Hazineye ait gayrimenkulün bulunmadığının tevsik edilmesinden sonra hizmet yeri ihtiyacının karşılanması amacıyla gayrimenkul kiralanabilecek.

TAŞITLARIN KULLANIMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri, Komisyon Başkanları ve Grup Başkan Vekilleri, Cumhurbaşkanlığı, Başbakan, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları, elçilikler ve daimi delegelikler, daimi askeri temsilcilikler başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Anayasa Mahkemesi Başkanı, il valileri, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanın sözcüsü, Yüksek Hakimler Kurulu Başkanı, Başbakanlık (Yabancı Misafirler için), Başbakanlık Müsteşarlıkları, Askeri Yargıtay Başkanı, üniversite rektörleri, Diyanet İşleri Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Genel Kurmay 2 nci Başkanı ve başkanlıkları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlıkları, Ordu, kolordu, tümen, donanma, hava kuvvetleri ve yurt içi bölge komutanları, Harp Akademileri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, General veya Amiral rütbesiyle fiilen işgal edilen diğer bütün makamlar, Bakanlıklar Müsteşarları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, emniyet daireleri dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecek.

Genelge kapsamındaki kurum ve kuruluşların sadece hizmet ihtiyaçlarında kullanılmak amacıyla; merkez teşkilatlarında bulundurabilecekleri her türlü binek ve station-wagon türü taşıtların sayısı; merkez teşkilatında fiilen çalışan her statüdeki toplam personel sayısı (akademik personel, hakim ve savcılar dahil) 1000'e kadar olanlarda en fazla 15, 2500'e kadar olanlarda en fazla 25, 2500'den daha fazla olanlarda ise en fazla 40 adet olacak. Başbakanlıkta oluşturulacak havuza her bir Devlet Bakanlığı için en fazla 4'er adet araç ilave edilecek.

Bakanlıklarda havuzdaki taşıtlardan en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecek. Mevcut binek ve station-wagon sayısı (15) adetten az olan kurum ve kuruluşların bu taşıtlarının tamamı hizmet amacıyla kullanılmak üzere havuza alınacak, söz konusu hizmet taşıtlarının yönetimi tek elden yürütülecek.

JEEPLER MAKAM ARACI OLMAYACAK

Ayrıca, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç, hiçbir makama arazi binek, jeep gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek. Genelge kapsamına dahil kurum, kurul ve kuruluşlar ile bağlı ve ilgili/ilişkili kuruluşların başkanları, müsteşar yardımcıları, genel müdürleri, üst kurul üyeleri ile kurumların merkez teşkilatlarında bulunan kurul başkanları, strateji geliştirme başkanları, DPT Genel Sekreteri ile Avrupa Birliği Genel Sekreteri'nin ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri, hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya station-wagon tipi taşıtlarla sağlanacak.

Taşra teşkilatlarında, makam hizmetlerine tahsis edilenler dışında kalan binek ve station-wagon tipi taşıtlardan il valilerince ilgili kurumların (2802 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapanlar hariç) hizmet özelliklerine göre sayıları belirlenerek her bir kurum için oluşturulacak havuzlara alınması uygun görülenlerden, bakanlıklar il müdürü (her bakanlığa bir adet olmak üzere), defterdar, vergi dairesi başkanı, emniyet müdürü, kuruluşların bölge müdürleri; istemeleri ve kurumların imkanları dahilinde ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sabah-akşam geliş ve gidişlerinde daimi hizmetlerde kullanılan mevcut hizmet araçlarından servis aracı olarak yararlanabilecek.

Emir ve zata veya makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar dışında kalan ve hizmet aracı olarak havuzda yer alan taşıtlar aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın, münhasıran resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacak. Bu taşıtlar, özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyecek.

Hiçbir kamu taşıtına 'resmi plaka' dışında başka bir plaka takılmayacak. Ancak, makam hizmetlerine tahsis edilmiş olan kamu taşıtlarına, resmi plaka yerine, güvenlik gerekçesi ile sivil plaka (beyaz zemin üzerine siyah rakamlardan oluşan) takılmasının gerekli görülmesi halinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinin onayı alınmak kaydıyla sivil plaka takılacak aracın tahsis edildiği makamda bulunan kişinin adı ve soyadı, unvanı ve sivil plaka verilmesini gerektiren sebepleri de gösteren listeler halinde ve makamdan alınan onayları da eklenmek suretiyle İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) gönderilecek.

Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirlerarası, merkezden taşraya ve taşradan merkeze) resmi taşıtla gidilmemesi hususunda ilgililer azami özen ve dikkati gösterecek. Ayrıca, memuriyet mahalli dışındaki görevlere başka ulaşım araçları ile gidilmesi halinde, aynı yere ilgilinin görevinde kullanılmak üzere taşıt gönderilmeyecek, gidilen yerdeki resmi hizmet araçlarından istifade edilecek.

BAKANLAR VE VALİLER TAKİP EDECEK

Kamuda gereksiz harcamaların önüne geçilmesi ve kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması amacıyla taşıtların kullanımının denetimi ve uygulamanın takibi merkezde bizzat bakanlar, illerde valiler tarafından yerine getirilecek. Merkezde bakanın görevlendireceği yetkililer ve illerde bütün kamu taşıtları açısından valiler, taşıtların 237 sayılı Taşıt Kanunu ve bu Genelge hükümlerine uygun olarak kullanılmasından doğrudan sorumlu olacak. İdareler, akaryakıt sarfiyatının asgari düzeyde tutulması amacıyla, mevcutlarında bulunan taşıtlar için aylık ve yıllık bazda azami limitler belirleyerek tasarruf sağlayıcı düzenlemeleri yapacak.

Kamu taşıtlarının resmi görev dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla, görevin sona ermesinden sonra bütün taşıtların resmi garaj veya parka çekilmesi hususlarında idareler gerekli tedbirleri alacak. Yüksek Yargı Organları, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünde; güvenlik, asayiş, trafik ve istihbarat hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak havuzda yer alacak taşıt sayıları ile bu taşıtların kullanımına ilişkin tasarruf önlemleri söz konusu kurumlarca belirlenecek.

Üniversite taşıt havuzunun oluşturulmasında, rektörlüğün bulunduğu yer esas alınacak, üniversitenin kampusu dışında bulunan eğitim- öğretim birimlerinin taşıt havuzundan yararlandırılmasına ilişkin esaslar, söz konusu birimlerin rektörlüğün bulunduğu yere uzaklığı da dikkate alınarak rektörlerce belirlenecek. Oluşturulan taşıt havuzlarından, makamca, günlük çalışma saati dışında ve tatil günlerinde görevde bulunmasına ihtiyaç duyulan personelin iş yerine geliş ve gidişleri için birbirine yakın güzergahta bulunanların aynı araçtan yararlanmaları sağlanmak suretiyle servis aracı tahsis edilecek.

PROTOKOL ARAÇ HAVUZU

Yurt dışından gelen resmi konukların karşılanması, bu konuklar için düzenlenen resmi toplantı, görüşme ve etkinliklerde kullanılması amacıyla, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığında 15'er adet hizmet aracının bulunacağı birer protokol araç havuzu oluşturulacak. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” başlıklı bölümünde belirtilen araçlar dışında hiçbir kamu aracına “ışıklı” veya ”sesli” uyarı işareti veren cihazlar takılmayacak, belirtilenin aksine takılmış olanlar da sökülecek.

Taşıt tahsisleri ve kullanımı idarelerce hassasiyetle izlenecek. Aksine hareket edenler hakkında, 237 sayılı Kanunun 16. maddesine göre 1 yıla kadar hapis istemiyle haklarında cezai takibat yapılacak.

HABERLEŞME GİDERLERİ

Kurum ve kuruluşların harcama yetkilileri, bütçelerinde haberleşme giderleri için ayrılan ödeneklerin aşılmaması hususunda parasal tutar veya süre kısıtlamaları da dahil gerekli her türlü tedbiri alacak. Telefon faturaları her defasında harcama yetkilileri tarafından aylar itibariyle bizzat kontrol edilerek, özel görüşme bedellerinin ilgililerden tahsil edilmesi sağlanacak.

Güvenlik, istihbarat ve askeri maksatlı telefonlar ile yüksek yargı organları başkanları, başkan vekilleri ve genel sekreterleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı, müsteşarlar ve müsteşar yardımcıları, YÖK Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, valiler, Kurum ve Kurul/Üst Kurul başkanları, genel müdürler, strateji geliştirme başkanları, rektörler, bakan özel kalem müdürlerine ait telefonlar milletlerarası görüşmelere açık olabilecek.

Zorunlu hallerde bunların dışında milletlerarası görüşmelere açılacak telefonlar ile şehirlerarası görüşmelere açılacak telefonlar, bağlı veya ilgili/ilişkili Bakan tarafından belirlenecek.

CEP TELEFONLARI

Cep telefonları, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Yüksek Yargı Organları Başkanları, Bakanlar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, YÖK Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, yüksek yargı organları başkan vekilleri ile genel sekreterleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı, Genelkurmay II. Başkanı ve (J) Başkanları, kuvvet komutanlıkları kurmay başkanları, Ordu, kolordu, tümen, donanma, hava kuvvetleri ve yurt içi bölge komutanları, general veya amiral rütbesiyle fiilen bulunulan diğer bütün makamlar, müsteşarlar ve müsteşar yardımcıları, kurum ve kurul/üst kurul başkanları, Başbakan başmüşavirleri, genel müdürler, strateji geliştirme başkanları, il valileri, yurt dışında bulundukları sürece diplomatik ve konsolosluk misyon şefleri, daimi askeri temsilcilik başkanları, Danıştay Başkanı Sözcüsü, YÖK Başkan Vekili, rektörler, kamu kurum ve kuruluşları merkez teşkilatı I. hukuk müşaviri ile İMİD başkanı, müstakil başkanlar, Özelleştirme İdaresi başkan yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcıları, bölge idare mahkemesi başkanları, il emniyet müdürleri, il jandarma alay komutanları, DPT, YÖK, ÖSYM ve MPM genel sekreterleri, KİT genel müdür yardımcıları, genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler ile KİT'lerin başmüdür ve bölge müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki il müdürleri, kaymakamlar, bakanlık özel kalem müdürleri ve basın müşavirleri için tahsis edilebilecek.

Bunların dışında, zorunlu görülen hizmetler için cep telefonu tahsisi bağlı veya ilgili/ilişkili Bakan onayı ile yapılabilecek.
Yıllık cep telefonu görüşmesi, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Yüksek Yargı Organları Başkanları, Bakanlar, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı için limitsiz olacak.
Diğer makamlar için için ise ilgili makama atanan kişiye, içinde bulunulan yılın Ocak ayında ödenen net maaş tutarı kadar olacak. Telefonların 900'lü hatlara kapalı tutulmasına devam edilecek.

YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER

Yurt dışı geçici görevlendirmeler zorunlu hallerde yapılacak, görevin süresi ve görevli sayısı en az seviyede tutulacak. Görevlendirmeler; bakanlıklar ile bağlı, ilgili veya ilişkili kurum, kurul/üst kurul ve kuruluşlarda (MİT Müsteşarlığı ile T.C. Merkez Bankası ve YÖK Başkanlığı hariç) Bakan, üniversitelerde rektör onayı ile yapılacak.

Lisansüstü eğitim, inceleme ve araştırma yapmak veya bilgi görgü artırma amacıyla gönderilenlerin katıldıkları programlar ile ilgili seyahat sonuç raporları 3 ay içerisinde kurumlarına ve Devlet Personel Başkanlığına verilecek. Bunun dışındaki yurt dışı geçici görevlendirmelere ilişkin yurt dışı seyahat sonuç raporları kurumuna teslim edilecek.

GAZETE ALIMI SINIRLI

Bakan, müsteşar, müsteşar yardımcısı, yüksek yargı organlarının başkan, başkan vekili ve genel sekreterleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, il valisi, genel müdür, kurum, kurul/üst kurul ve kuruluş başkanları, rektörler, dekanlar ve kaymakamlar dışındaki makamlar için (kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç) hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak.

Bunun dışında kuruluşun görev konuları ile ilgili yayınlara abone olunabilecek.
KİT'lerin periyodik faaliyet raporları hariç, bedeli hangi kaynaktan karşılanırsa karşılansın, bilimsel niteliği olmayan, daha çok kurum ve personelini tanıtmaya yönelik kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınların basım ve yayımı yapılmayacak.

GEZİ, KOKTEYL, YEMEK

Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç, açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyä"

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious