KEY yasası TBMM'den geçti

KEY yasası TBMM'den geçti.12757
  • Giriş : 16.07.2008 / 22:38:00
  • Güncelleme : 02.09.2016 / 09:45:47

TBMM'de Kamu Finansmanı Kanunu'nda değişiklik tasarısı kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Genel Kurul"da Kamu Finansmanı Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı kabul edildi.

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesabının tasfiyesi kapsamında hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin düzenlemenin de dahil edildiği yasa ile, dış borcun tahsisi tanımının kapsamına YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri de alındı.

TBMM Genel Kurulu Nevzat Pakdil başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da temel kanun olarak görüşülen, kamu finansmanı ve borç yönetimini yeniden düzenleyen kanun tasarısını görüştü. Konut Edindirme Kanunu da kapsayan değişiklikle, dış borcun tahsisi tanımının kapsamına YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri de alındı.

KEY ÖDEMELERİ BAŞLAYACAK

Kabul edilen tasarıyla, İstanbul'da 2009 yılında düzenlenecek olan Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Toplantısı için organizasyon giderleri ile bu kapsamda yapılacak mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu ve Kamu Mali Kontrol Kanununa tabi olmayacak. Söz konusu giderler, Hazine Müsteşarlığının 2009 yılı bütçesine bu amaçla tefrik edilen ödenekten karşılanacak.

Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (EGYO) yükümlülüğü için müsteşarlık tarafından Emlak GYO'ya ikrazen Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihraç edebilecek. Emlak GYO"nun yükümlülüğünü aşan kısmı içinse Müsteşarlık tarafından Emlak GYO"ye özel tertip DİBS senedi ihracı yapabilecek.
Yasa'nın Resmi Gazete"de yayımlanmasının ardından ödemelerin başlaması bekleniyor.

TMSF'NİN BORCU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 31 Aralık 2007 tarihine kadar verilen özel tertip DİBS'ten doğan veya doğacak anapara, faiz, masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine alacaklarının bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin terkini, Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı tarafından yerine getirilecek.

TMSF, Bankacılık Kanununda sayılan gelirlerinden oluşan ve sigorta rezervi olarak tutulanlar hariç olmak üzere, faaliyet izni kaldırılan veya yönetimi ve denetimi kendisine devredilen bankaların her türlü mal, hak ve alacaklarından elde ettiği veya edeceği nakdi gelirleri, mevcut ve muhtemel çözümleme giderleri ve bu kapsamda diğer kurumlara yapılması zorunlu ödemeler düşüldükten sonra kalan tutarı, Müsteşarlığın ilgili hesaplarına Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde aktaracak.

Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke garantisi vermeye, verilen garantilerin şartlarında değişiklik yapmaya; borç ve hibe vermeye; DPT'nin uygun görüşü ile gerçekleştirilmesi ivedi ve zaruri olan projeleri tespit etmeye ve gerektiğinde tespit edilen bu projelere Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış finansmanın anlaşmalardaki koşullara bağlı kalmaksızın dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılmasına karar vermeye; Hazine Müsteşarlığın görüşü ve ilgili bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınacak.

HİBE ANLAŞMALARI

Hazineden sorumlu bakan, hibe alınmasına ilişkin anlaşmalarda değişiklik yapabilecek. Nakdi hibe vermeye ve bu yöndeki anlaşmaları imzalamak için Türkiye temsilcilerini tayine, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Savunma ve güvenlik amaçlı hibelerde bu kural uygulanmayacak. Söz konusu hibe tutarları, müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak.

BORÇLANMA LİMİTİ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

Borçlanma limiti değiştirilemeyecek. Ancak borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, bu limit yıl içinde en fazla yüzde 5 oranında artırılabilecek. Bu miktarın da yeterli olmadığı durumlarda, ilave yüzde 5 oranında bir tutar, Müsteşarlığın görüşü, ve Bakanın teklifi ile Bakanlar Kurulunun kararıyla yükseltilecek. Bütçenin denk olması durumunda da borçlanma, anapara ödemesinin en fazla yüzde 5"ine kadar artırılabilecek.
Makro ekonomik dengeleri gözeterek maliye ve para politikaları ile uyumlu bir şekilde nakit akışlarının yönetilmesi ve makul risk düzeyi çerçevesinde orta ve uzun dönemde en uygun maliyeti sağlayacak borçlanma yapısının oluşturulması amacıyla gerekirse borç yapısının değiştirilmesi için işlemler yapılması ve bunun için gerekli alt yapının güçlendirilmesine, bakanın verdiği yetki çerçevesinde müsteşarlık yetkili olacak.

BORÇLANMA SENETLERİ

Hazine'nin devlet dış borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerinin uluslar arası sermaye piyasalarında mevcut muhtelif finansal araçlar vasıtasıyla yönetimi amacıyla takas tahlil türev ürünleri kullanmaya, nakit ile yurt içi ve yurt dışı menkul kıymetler şeklinde teminat almaya ve değerlendirmeye, teman vermeye ve bu amaçla gerektiğinde yurt dışından menkul kıymet satın almaya, daha önce uluslararası sermaye piyasalarında ihraç olunan tahvilleri geri almaya, başka tahvillerle değiştirmeye ve benzeri işlemlere ilişkin anlaşma yapmaya Hazineden sorumlu bakan yetkili olacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*