KOBİ'lerin borçların yapılandırılıyor

  • Giriş : 21.12.2006 / 00:00:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, “Anadolu Yaklaşımı” adı verilen ve KOBİ'lerin, 31 Ekim 2006 tarihinden önceki borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanun tasarısı değiştirilerek kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba başkanlığında toplanan komisyon, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun tasarısını görüştü.

Değiştirilerek kabul edilen tasarıya göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ), 31 Ekim 2006 tarihinden önceki borçları yeniden yapılandırılacak.

Yeniden tarif edilen tanıma göre, 250 kişiden az çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço toplamı 25 milyon YTL olan işletmeler KOBİ olarak nitelendirilecek

Bankalar ve diğer mali kurumlar ile kredi ilişkisi içinde olup, 31 Ekim 2006 tarihine kadar açılmış ve banka ya da diğer mali kurumlar nezdinde donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal eden kredileri bulunan, finansal darboğaz içindeki KOBİ'lerin, finansal yeniden yapılandırma çerçevesinde belirlenecek süre ve koşullarla, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine olanak sağlanacak.

Alacaklı banka ya da diğer mali kurumlar, söz konusu kredilerin “kanuni faiz ve temerrüt faizi”ni hesaplarken, bileşik faiz uygulamayacak.

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları ve bu anlaşmalar kapsamında alacaklı ile borçlular arasında imzalanacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinin asgari unsurlarının belirlenmesi konusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yetkili olacak.

KOBİ'lerin, yeniden yapılandırma programı kapsamında sigorta ve vergi borçları da baştan değerlendirme konusu yapılabilecek.

Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalamış KOBİ'lerin, vadesi geldiği halde 31 Ekim 2006 tarihine kadar ödenmemiş olan elektrik, doğalgaz, telefon veya su kullanımından kaynaklanan borçları ile Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri ile sosyal güvenlik kurumlarına olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçları, ilgililerin sözleşme tarihinden itibaren 2 ay içinde başvurmaları halinde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle aynı kanun hükümlerine göre 24 aya kadar tecil edilebilecek. Bununla ilgili KOBİ'lerin teminat göstermesine gerek kalmayacak.

Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları kapsamında finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzaladığı takdirde, bu sözleşmeleri imzalayan KOBİ'lerden olan alacaklara ilişkin zaman aşımı, sözleşme tarihi itibariyle kesilmiş sayılacak.

İSTANBUL YAKLAŞIMINDAN YARARLANANLAR KAPSAM DIŞI

Alacaklı banka ya da diğer mali kurumlar tarafından bu kanun kapsamındaki kredilere 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanununa dayanılarak bileşik faiz yürütülemeyecek.

Borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlu KOBİ'ler tarafından alınmış teşvik belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt süreleri, sözleşmeler ile belirlenen süreler kadar uzatılmış sayılacak.

Kredilerin teminatlarının ya da alacaklı mali kurum tarafından iştirak olarak edinilecek KOBİ'nin varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerine ilişkin değerleme, BDDK ya da Sermaye Piyasası Kurulunca değerleme yapmaya yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacak.

Tasarıya eklenen bir madde ile kamuoyunda “İstanbul Yaklaşımı” olarak bilinen 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanundan yararlanan firmalar, Anadolu Yaklaşımından yararlanamayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious