Kurumlar Vergisi Kanunu nasıl uygulanacak?

Kurumlar Vergisi Kanunu nasıl uygulanacak?.7747
  • Giriş : 21.03.2007 / 00:00:00

2006 ortalarında yasallaşmasına rağmen, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun nasıl uygulanacağına dair tebliğ hâlâ yayımlanmadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fiş toplama kalktı KDV tahsilatı bıçak gibi kesildiMaliye tebliğ taslağına son şeklini vermek için çalışırken beyan döneminin başlamasına sadece 10 gün kaldı.


Geçen yılın ortalarında yasalaştırılan ve 1 Ocak 2006'dan itibaren geçerli olan yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) nasıl uygulanacağına dair belirsizlik sürüyor. Çünkü KVK'nın uygulamasına açıklık getirmek amacıyla hazırlanan tebliğ taslağı hâlâ yayımlanmadı.

Kurumlar Vergisi'nin beyan ve ilk taksitinin ödenme dönemi ise nisan ayı. 1 Nisan'dan başlayarak 25 Nisan'a kadar beyanname verilebiliyor. 30 Nisan'a kadar da ilk taksitin ödenmesi gerekiyor.

Bu durumda beyan döneminin başlamasına 10 gün kaldı ama mükellefler hâlâ uygulamaya açıklık getirilmesini bekliyor. Maliye Bakanlığı, çalışmaların bu hafta boyunca süreceğini ve tebliğe son şeklinin verileceğini belirtti. Bu hafta sonu veya gelecek hafta başında tebliğ yayımlanırsa, mükelleflere beyan için en fazla 1 hafta süre kalacak.

KVK, 21 Haziran 2006'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve 10 puanlık oran indirimi 2006'nın başından itibaren geçerli oldu.

Ancak "transfer fiyatlandırması" ve "vergi cennetleri" gibi, kanunun getirdiği bazı yeni düzenlemeler için geçiş süresi tanındı ve 1 Ocak 2007'de yürürlüğe girmesi yönünde düzenleme yapıldı. Yasanın çıkarılmasının üzerinden yaklaşık 8 ay geçti ama yasanın uygulamasına hâlâ açıklık getirilmedi.

TEBLİĞ TASLAĞI OCAK AYINDA HAZIRLANDI

2006'nın sonuna doğru başlayan çalışmalar sonucunda tebliğ taslağı ayrıntılı bir şekilde hazırlandı ve ocakta kamuoyunun görüşüne açıldı. İlgili kişi ve kurumların görüşlerini göndermesi için de 10 günlük süre tanındı. 26 Ocak'ta dolan sürenin üzerinden de yaklaşık 2 ay geçti fakat hâlâ tebliğ çıkarılamadı.

Söz konusu düzenlemeyle Kurumlar Vergisi ile ilgili 86 uygulama tebliği yürürlükten kaldırılarak, tek bir tebliğe dönüştürülüyor. KVK'nın her bir maddesinin uygulama esasları, taslakta aynı madde numarasının altında düzenleniyor. Bu şekilde Kurumlar Vergisi, hem basit ve anlaşılır hale getiriliyor hem de vergiyle ilgili işlemlerin hızlı ve sağlıklı yürütülmesine ortam hazırlanıyor. Tebliğ taslağında, konulara ilişkin örnekler de veriliyor.

VERGİ CENNETİ İÇİN AYRI KARAR

Öte yandan yine KVK'ya göre vergi cennetlerinden yapılan ödemelerden yüzde 30 stopaj kesilmesi gerekiyor. Vergi cenneti sayılacak ülkeler listesinin de Bakanlar Kurulu'nca ayrı bir kararla belirlenmesi gerekiyor. Ancak bu liste de hâlâ belirlenmedi. Şimdi geçen yıl bu ülkelerle herhangi bir işlem yapanların durumunun ne olacağı belirsiz.

TEBLİĞLE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMAYI BEKLEYEN KONULAR

Kontrol edilen yabancı kurum kazancı: Taslağa göre kontrol edilen yabancı kurum kazancı, "Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak, ayrı ayrı ya da birlikte, sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az yüzde 50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurtdışı iştiraklerden" oluşacak. Yurtdışı iştirakin kontrol edilen yabancı kurum olup olmadığının tespitinde, kontrol oranı olarak, ilgili hesap dönemi içinde, herhangi bir tarihte sahip olunan en yüksek oran dikkate alınacak. Bu kazançlara da Kurumlar Vergisi uygulanacak.

Örtülü sermaye kazancı ve transfer fiyatlandırması: İşletmede kullanılan borçların örtülü sermaye sayılabilmesi için "Doğrudan veya dolaylı olarak ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilmesi, işletmede kullanılması ve bu şekilde kullanılan borcun, hesap dönemi içinde, herhangi bir tarihte kurumun özsermayesinin 3 katını aşması" gerekiyor. Transfer fiyatlandırmasıyla örtülü kazanç dağıtımının tanımı yapılarak ilişkili kişi, emsallere uygunluk ilkesi, emsaline uygun fiyat ve bedelin tespitinde uygulanacak yöntemler sıralandı.

Vergi cennetleri için bir belge yeterli olacak: "Vergi kesintisi kapsamındaki ödemeler" başlığı altında hangi ödemelerin vergi cenneti üzerinden yapılan ödeme kapsamına girdiği anlatılıyor. Nakden veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemelerin kapsama girdiğini vurgulayan Maliye, "Dolayısıyla anılan ülkelerde yerleşik olan veya buralarda faaliyette bulunan kurumlara ödenen kredi anaparası, tasfiye bakiyesi gibi değerler de vergi kesintisi kapsamında bulunmaktadır" dedi. Taslakta, "Ödemeye teşkil eden bir belgenin bakanlar kurulunca belirlenecek ülkelerde düzenlenmesi vergi kesintisi için yeterlidir" deniliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious