Kuş gribinden etkilenen üreticilere müjde!

  • Giriş : 16.02.2006 / 00:00:00

Kuş gribinden etkilenen üreticilerin tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi ve söz konusu üreticilere yeni kredi açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; kanatlı sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından kullandırılan vadesi henüz gelmemiş veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisindeki tarımsal kredi borçlarına uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından yüzde 60 oranında indirim yapılmak suretiyle belirlenecek faiz oranı uygulanacak.

Vadesi ve/veya taksit vadesi ve/veya hesap devresi ve/veya bekleme süresi 2006 yılı içerisinde dolacak olan kredi borçlarının ödeme tarihleri üreticilerin müracaatı halinde Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından yüzde 60 oranında indirim yapılmak suretiyle 12 ay süre ile ertelenecek. Karar kapsamında indirimli faiz oranı uygulanan dönem için Banka ve TKK'nin uğrayacağı gelir kayıpları, Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile bu Karar kapsamında uygulanacak indirimli faiz oranı arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak ve kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde avans olarak Hazine Müsteşarlığınca ödenecek.

Kanatlı sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi üreticilerin (kamu kurum ve kuruluşları hariç),Banka ve TKK'ye olan Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı ve/veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi borçları, borçluların başvuruları üzerine, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 12 ay süre ile Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari temerrüt faiz oranlarından yüzde 60 oranında indirim yapılmak suretiyle ertelenecek.

İndirimli faiz oranı uygulanan dönem için Banka ve TKK'nin uğrayacağı gelir kayıpları, Bankanın cari tarımsal temerrüt kredi faiz oranları ile bu Karar kapsamında uygulanacak indirimli faiz oranı arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak ve faiz tahakkuk tarihlerinde avans olarak Hazine Müsteşarlığınca ödenecek.

Karar kapsamında yapılan avans ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulu'nca yapılan inceleme neticesinde kesin gelir kaybı tespit edilecek. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları Hazine, Banka ve TKK kayıtlarında esas alınacak. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirecek.

Ertelenen krediler nedeniyle; kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefiller ve sair borçla ilgililer hakkında başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri müracaat süresi de dahil olmak üzere borçluların erteleme talebi halinde erteleme süresi sonuna kadar Kendiliğinden durur ve bu süre içerisinde yeni takip başlatılmayacak. Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermeyecek.

Ertelenen krediler vadelerinde tahsil olunacak. Vadelerinde tahsil edilemeyen alacaklar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin mevzuatına göre muacceliyet kesbedecek. Bu alacaklara muaccel i ve t tarihinden itibaren tarımsal kredi temerrüt faizi uygulanacak.

Kararda yer almayan kredi açma ve ertelemeye ilişkin hususlar hakkında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı uygulanacak.

Üreticilerin, borçlu bulundukları T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine erteleme için müracaat süresi bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 3 ay olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious