Mayınlı araziler tarım arazisi olacak

Mayınlı araziler tarım arazisi olacak  .7924
  • Giriş : 28.02.2008 / 11:23:00

Türkiye ile Suriye arasındaki kara sınırı boyunca bulunan mayınların temizlenmesi ve bu şekilde elde edilecek arazilerin tarımsal amaçla kullanımı için özel bir kanun çıkarılıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunda da ele alınan Taslak ile Türkiye ile Suriye kara sınırındaki mayın (anti personel-anti tank mayınları) ile patlamamış mühimmatın temizlenmesi, imha edilmesi ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.

Taslağa göre, mayın temizleme ihalesi ile bu işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti alınması işi, Kamu ihale Kanununa tabi olmaksızın Maliye Bakanlığınca yürütülecek.

Mayın temizleme ihalesi, Hazineye ait veya Maliye Bakanlığınca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük teşkil eden Hazineye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yapılacak.

Söz konusu alanda bulunan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilecek.

Ancak mayınlı alanda bulunmakla birlikte 27 Haziran 2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (SFGS) için ihtiyaç duyulacak alanlar ayrılacak. Bu yerler, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yüklenicinin kullanımına bırakılamayacak.

-TEMİZLENECEK ALANLAR NASIL SAPTANACAK-

Taslak uyarınca Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, taşınmazları bir bütün olarak ya da kısımlara ayırmak suretiyle ihale edebilecek. Maliye Bakanlığının bilgi, belge, teknik personel gibi talepleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle ve ivedi olarak karşılanacak.

Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının mutabakatı ile belirlenecek.

İhale Komisyonlarının oluşumu ve çalışmasına ilişkin esaslar da Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek. Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacak muayene ve kabul komisyonlarının görevleri ile çalışmasına ilişkin esas ve usuller da bu 3 kurum tarafından belirlenerek, ihale şartnamesinde gösterilecek.

Mayınlı alanlarda bulunan maden ve petrol gibi her türlü yer altı zenginlikleri hakkında ise Maden Kanunu ile Petrol Kanunu hükümleri saklı tutulacak.

-44 YILA KADAR TARIMSAL FAALİYET İZNİ-

Taslağa göre, mayın temizleme süresi, taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı geçemeyecek.

Taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin tahmini ihale süresi ise kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek. Süre tespitinde, mayın temizleme işinin maliyeti ile kullanıma bırakılacak taşınmazların 1 yıllık kira bedeli dikkate de dikkate alınacak.

Mayın temizleme ihalesinin, belirtilen esaslar çerçevesinde yapılamaması halinde, söz konusu ihale, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre hizmet satın alınmak suretiyle de gerçekleştirilebilecek.

Bakanlar Kurulu, gerektiğinde, mayın temizleme işini veya ihale işlemlerini yürütecek kamu kuruluşunu belirlemeye de yetkili olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious