MEB'den OKS ve SBS yönetmeliklerinde değişiklik

MEB'den OKS ve SBS yönetmeliklerinde değişiklik .5585
  • Giriş : 24.03.2008 / 11:27:00

Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ile Anadolu İmam-Hatip Liseleri yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (OKS) gelecek yıldan itibaren kaldırılması ve yerine Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) getirilmesi nedeniyle ilgili yönetmelikleri yeniden düzenledi.

Anadolu Liseleri Yönetmeliği'nin ''kontenjan tespiti'' başlıklı 4. maddesinde sıralanan kontenjan nedenleri arasına ''seviye tespit sınavı'' ile ''sınıf tekrarı'' da eklendi.

''Tercih ve Başvuruları'' düzenleyen maddedeki ''İlköğretimin 8'inci sınıfındaki öğrenciler, sınava başvurmak ve tercih yapmak için öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvururlar. Tercihler elektronik ortamda da yapılabilir'' ibaresi, ''Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8'inci sınıf öğrencileri; Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar'' şeklinde değiştirildi.

''Okullara Yerleştirme ve Kayıt-Kabul'' maddesi de ''Bu okullara, Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan söz konusu kılavuz/kılavuzlarda yer verilir'' şeklinde düzenlendi.

Yönetmeliğin nakilleri düzenleyen maddesi ise şöyle:
''Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. Naklen gidilmek istenilen yerleşim birimindeki okul/okullarda birinci yabancı dil farklı ise nakiller, puan üstünlüğü ve açık kontenjan esaslarına bağlı olarak velilerinin yazılı isteği doğrultusunda birinci yabancı dil değişikliği yapılarak gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin değiştirilen yabancı dildeki seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisi ile işbirliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan ve genel orta öğretim programı uygulayan resmi fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve aynı programı uygulayan özel okullar, askeri liseler ile polis koleji öğrencilerinin bu okullara nakilleri; yerleştirmeye esas olan taban puan ve bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere göre yapılır. Ancak, belirtilen okullar dışındaki resmi ve özel diğer orta öğretim kurumlarından bu okullara öğrenci nakli yapılmaz.''

Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde yer alan ''giriş puanı'' ibareleri de ''esas taban puan'' şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin ''Seviye belirleme sınavı sonucu dokuzuncu sınıfa devam'' başlıklı maddesi de ''Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş'' şeklinde değiştirildi. İlgili madde, ''Hazırlık sınıfı öğrencileri; aynı okulun 9'uncu sınıfına veya nakil şartlarını taşımaları halinde hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9'uncu sınıflarına 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre geçiş yaparlar'' şeklinde düzenlendi.

-FEN LİSELERİ-

Fen Liseleri Yönetmeliğinin ''Tercih ve Başvuru'' başlıklı maddesinde, ''Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8'inci sınıf öğrencileri; Yönergede belirlenen usul ve esaslar ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır'' şeklinde değişiklik yapıldı.

''Okullara Yerleştirme ve Kayıt-Kabul'' maddesi de Anadolu Liseleri Yönetmeliğine benzer şekilde değiştirildi.

Yönetmeliğin nakilleri düzenleyen maddesinde yapılan değişikliğin ardından birinci, üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları ise şöyle:

''Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.

Sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 24'ü aşmayacak şekilde haftanın ilk iş günü mesai bitimine kadar komisyonca tutanakla tespit edilerek takip eden 3 iş günü süresince okulun ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilir. Daha sonraki günlerde oluşabilecek açık kontenjanlar ise takip eden haftanın ilk iş gününde yapılacak komisyon toplantısında değerlendirilir.
Nakil için başvuru, açık kontenjanın ilan süresi içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan velisinin alacağı Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi (EK–1) ile naklen gidilmek istenen okul müdürlüğüne yapılır.

Nakil başvuruları; açık kontenjan, okula en son yerleştirmeye esas taban puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilir.''

Aynı yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle de ''2007-2008 öğretim yılında ilköğretim 8'inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 6'ncı, 7'nci sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 'orta' ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar bu okulları tercih edebilirler. Öğrenimlerinin 6'ncı veya 7'nci sınıfını, ya da bunların her ikisini yurt dışında yapan öğrenciler için bu sınıf/sınıflara ait yukarıda belirtilen şartlar aranmaz'' hükmü getirildi.

-SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ-

Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinin ''tercih ve başvuru'', ''Okullara Yerleştirme ve Kayıt-Kabul'' maddeleri de diğer yönetmeliklere benzer şekilde değiştirildi.

Yönetmeliğin ''nakillere'' ilişkin maddesinin üçüncü fıkrası ''Seviye tespit sınavı, alanlara yönelme sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 24'ü aşmayacak şekilde haftanın ilk iş günü mesai bitimine kadar komisyonca tutanakla tespit edilerek takip eden 3 iş günü süresince okulun ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfasında ilan edilir. Daha sonraki günlerde oluşabilecek açık kontenjanlar ise takip eden haftanın ilk iş gününde yapılacak komisyon toplantısında değerlendirilir'' şeklinde, birinci, yedinci ve sekizinci fıkraları ise Fen Liseleri Yönetmeliğindeki gibi değiştirildi.

''Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçişi'' düzenleyen madde ise ''Hazırlık sınıfı öğrencileri; aynı okulun 9'uncu sınıfına veya nakil şartlarını taşımaları halinde hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9'uncu sınıflarına 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre geçiş yaparlar'' şeklinde düzenlendi.

Bu yönetmeliğe de Fen Liseleri Yönetmeliğine eklenen geçici maddedeki hükümler getirildi.

-ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ-

Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinin ''Sınavlar, Tercih ve Başvuru'' başlıklı bölümü ''Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8'inci sınıf öğrencileri, Yönergede belirtilen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar'' şeklinde düzenlenirken, ''Sınav kayıt-kabul'' maddesinin birinci fıkrası da şöyle değiştirildi:

''Bu okullara, Yönergede belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan kılavuz/kılavuzlarda yer verilir.''

Yönetmeliklerin eklerinde yer alan ''Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi'' de değiştirildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious