Meclis, 'veto'yu Köşk'e iade etti

Meclis, 'veto'yu Köşk'e iade etti.17623
  • Giriş : 31.05.2007 / 18:25:00

Sezer tarafından veto edilen Anayasa değişikliği paketi TBMM Genel Kurulundan ikinci defa geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Köşk krizine de çözüm getiren ve görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen Anayasa Değişikliği paketi TBMM Genel Kurulundan ikinci defa geçti.

CHP'nin gözü Anayasa Mahkemesi'nde: Biz yapacağımızı yaparız

Anayasa değişiklik paketinin 2. tur oylamasında paketin tümü üzerindeki oylama 7 saatte tamamlandı. Oylamaya 397 milletvekili katıldı. 370 milletvekili kabul, 21 milletvekili red, 1 milletvekili çekimser, 2 milletvekili boş ve 3 milletvekili ise geçersiz oy kullandı.

ANAYASA PAKETİ'NİN 7. MADDESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından iade edilen Anayasa değişiklik paketini oylamaya devam ediyor. Teklifin 7. maddesi 375 oyla kabul edildi.

Teklifin 7. maddesi üzerinde yapılan oylamaya 396 milletvekili katıldı. 375 milletvekili kabul, 17 milletvekili red, 1 milletvekili çekimser, 2 milletvekili geçersiz, 1 milletvekili ise boş oy kullandı.

GEÇİCİ 19. MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından iade edilen Anayasa değişiklik paketini oylamaya devam ediyor. Teklifin çerçeve 6. maddesinde yer alan Geçici 19. madde, 371 oyla kabul edildi.

Çerçeve 6. maddeye bağlı Geçici 19. maddenin oylamasına 394 milletvekili katıldı. 371 milletvekili kabul, 20 milletvekili red, 1 milletvekili çekimser, 1 geçersiz, 1 boş oy kullandı.

Söz konusu geçici 19. maddeye göre, 11. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 40. günden sonraki ilk pazar günü, ikinci tur oylaması ise ilk tur oylamayı takip eden ikinci pazar günü yapılacak. Anayasanın 101. maddesince gösterilen adaylar, yazılı muvafakatları, Anayasadaki şartları içeren ve diğer ilgili belgelerle, ilk tur oylama tarihinden 30 gün önce TBMM Başkanlığı'na başvuracak.

Adayların başvurularında eksik bilgi ve belge tespit edilmesi halinde, TBMM Başkanlığı tarafından, eksikliklerin giderilmesi için 3 günlük kesin süre verilecek. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde adaylar, kendiliklerinden çekilmiş sayılacak. TBMM Başkanlığı'nca, Anayasa'nın 101. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdıkları anlaşılan adaylara ilişkin kesin liste, 2 gün içinde ilan edilecek ve Yüksek seçim Kurulu Başkanlığı'na bildirilecek. Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu görevlisi, aday gösterildiği tarihten itibaren görevinden ayrılmış sayılacak. Görevinden ayrılan kamu görevlisinin Cumhurbaşkanı seçilememesi halinde, görevine geri dönmesi konusunda ilgili kanun hükümleri uygulanacak.

Birinci tur seçim sonuçlarının kesinleşmesinden, 2. tur oylamanın sonuçlanmasına kadar, 2. oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki oy sıralaması esas alınarak sıradaki adayla doldurularak yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

Cumhurbaşkanının seçilmesine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenmesine kadar, Milletvekili Seçimi Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile diğer kanunların, maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanacak.

GEÇİCİ 18. MADDE 371 KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından iade edilen Anayasa değişiklik paketini oylamaya devam ediyor. Teklifin çerçeve 6. maddesinde yer alan Geçici 18. madde, 371 oyla kabul edildi.

Çerçeve 6. maddede yer alan Geçici 18. ve Geçici 19. madde ayrı ayrı oylanıyor. Geçici 18. madde için yapılan oylamaya 396 milletvekili katılırken, 371 milletvekili kabul, 22 milletvekili red, 2 milletvekili çekimser, 1 milletvekili geçersiz oy kullandı.

Kabul edilen Geçici 18. madde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 67'nci maddesinin son fıkrasının, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için çıkarılması gereken kanun hükümleri ile seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler bakımından yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde dikkate alınmamasını öngörüyor. Buna göre, seçimle ilgili düzenlemelerin bir yıl boyunca uygulanamayacağına ilişkin Anayasa hükmü, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulanmayacak.

ANAYASA PAKETİNİN 5. MADDESİ 371 OYLA KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in iade ettiği Anayasa değişiklik paketini görüşmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanının seçim yöntemini düzenleyen teklifin 5 maddesi, 371 oyla kabul edildi.

Teklifin 5. maddesi üzerinde yapılan oylamaya 377 milletvekili katıldı. 371 milletvekili kabul, 3 milletvekili red, 1 milletvekili çekimser, 2 milletvekili ise geçersiz oy kullandı.

Kabul edilen maddeye göre; Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölüm veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir."

ANAYASA PAKETİNİN 4. MADDESİ 369 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Meclis'e iade eden Anayasa değişiklik paketini 2. tur oylaması devam ediyor. Cumhurbaşkanın halk tarafından (5+5) 10 yıllık süre için seçilmesini öngören teklifin 4. maddesi 369 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Meclis'e iade edilen Anayasa değişiklik paketini görüşmeye devam ediyor. Teklifin 4. maddesinin oylamasına 395 milletvekili katılırken, 369 milletvekil kabul, 22 milletvekili red, 1 milletvekili çekimser, 3 milletvekili geçersiz oy kullandı.

Kabul edilen maddeye göre; Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim görmüş TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilecek.

Cumhurbaşkanının görev süresi, 5 yıla indirilecek; bir kimse, en fazla iki defa (5 artı 5) Cumhurbaşkanı seçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı'na, TBMM üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi, 20 milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkün olacak. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçiminde aldıkları geçerli oyların toplamı yüzde 10'u aşan partiler de ortak Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar, görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Cumhurbaşkanı seçilen kişi varsa siyasi parti ile ilişkisi kesilecek ve TBMM üyeliği sona erecek.

ANAYASA PAKETİNİN 3. MADDESİ 375 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Meclis'e iade edilen Anayasa değişiklik paketinin 2. tur oylaması devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nun her durumda 184 milletvekiliyle toplanmasını öngören teklifin 3. maddesi 375 oyla kabul edildi.

Teklifin kabul edilen 3. maddesi, Anayasa'nın 96. maddesinde değişiklik yaparak, TBMM Genel Kurulu'nun yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde, üye tamsayısının en az üçte biri (184) ile toplanmasını öngörüyor. Maddenin oylamasına 396 milletvekili katılırken 375 kabul, 17 red, 2 çekimser, 2 geçersiz oy kullanıldı.

ANAYASA PAKETİNİN 2. MADDESİ 370 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilon Anayasa değişiklik paketinin 2. tur oylaması devam ediyor. Teklifin 2. maddesi 370 oyla kabul edildi.

Kabul edilen maddeyle, milletvekili seçimlerinin genel yönetim ve denetiminden sorumlu olan Yüksek seçim Kurulu'nun (YSK) görev ve yetkileri kapsamına, 'Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin usul ve esaslar' da dahil ediliyor.

Teklifin oylamasına 391 milletvekili katılırken, 370 kabul, 18 red, 1 çekinser, 2 geçersiz oy kullanıldı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNİN 2. TUR OYLAMASI USÜL TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Meclis'e iade edilen Anayasa değişiklik teklifinin 2. tur oylamaları TBMM Genel Kurulu'nda başladı. Teklifin birinci madesi oylamasında 366 kabul oyu kullanıldı.

Anayasa değişiklik paketinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu oturumun Meclis Başkanı Bülent Arınç yönetiyor. Teklifin görüşülen 1. maddesi, Anayasa'nın 77. maddesinde değişiklik yaparak, milletvekili genel seçimlerinin 5 yerine 4 yılda bir yapılmasını öngörüyor. Teklifin oylamasına 393 milletvekili katılırken, 366 milletvekili kabul, 22 milletvekili red, 3 milletvekili çekinser, 1 milletvekili geçersiz, 1 milletvekili boş oy kullandı.

TBMM Başkanı Arınç, oy sonuçlarını duyurduktan sonra maddenin kabul edildiğini söyledi. Arınç'ın sözlerine itiraz eden CHP Ankara Milletvekili Oya Araslı, Anayasa değişiklik tekliflerinin, Cumhurbaşkanı tarafından iade edilmesinden sonraki oylamada, bir maddenin kabul edilebilmesi için üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun (367) oyunu alması gerektiğini söyledi. Oylanan birinci maddenin 366 oy aldığını, bu nedenle kabul edilmiş sayılmayacağını ifade eden Araslı, Başkan Arınç'ın 'Madde kabul edilmiştir' şeklindeki açıklamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Bunun üzerine TBMM Başkanı Bülent Arınç, maddenin kabul edilip edilmediği konusunda usül tartışması başlattı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious