Meclis'i yoğun bir hafta bekliyor

Meclis'i yoğun bir hafta bekliyor.36434
  • Giriş : 10.02.2008 / 15:39:00

10. Cumhurbaşkanı Sezer tarafından bir kez daha ele alınması için Meclis'e iade edilen Vakıflar Kanunu'nun görüşmelerinin, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda tamamlanması bekleniyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Sezer tarafından Meclise iade edilen 9 maddesinden 3'ü önceki hafta yapılan görüşmelerde aynen benimsenen Vakıflar Kanunu, yüksek öğretimde başörtüsü serbestliği getiren Anayasa Değişikliği teklifinin görüşmeleri nedeniyle Genel Kurulda yaşanan bir haftalık yoğun programın ardından, bu hafta Genel Kurulda görüşülecek.

Kanunla, yabancılar, Türkiye'de mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilecek. Cemaat vakıflarına ait kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılmayan taşınmazlar, vakıf yönetiminin talebi durumunda meclis kararıyla aynı cemaate ait başka bir vakfa tahsis edilebilecek.

Vakıflar, izin almadan mal edinebilecek, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilecek. Kurucularının çoğunluğu yabancı olan vakıfların, taşınmaz mal edinmeleri hakkında, Tapu Kanunu hükümleri uygulanacak.

Vakıflar, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilecek, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilecek.

Genel Kurul, Vakıflar Kanununun görüşmelerine 13 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 14 Şubat Perşembe günü, kanunun görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak.

TBMM Genel Kurulunda, 12 Şubat Salı günü ise uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili olarak Meclis Araştırması açılmasına ilişkin, geçen hafta birleştirilerek ele alınan önergelerin görüşülmesine devam edilecek.

-AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ-

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 13 Şubat Çarşamba günü, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek.

Tasarıya göre, sporculara ücret olarak yapılan ödemeler gelir vergisinden istisna edilecek. Bu ödemeler Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda vergilendirilecek. Yeni düzenlemeyle teşvikli illerde de asgari geçim indirimi ödenmesi sağlanacak.

Silah taşınması ve bulundurulması, yapı kullanma izni alımı, eski eser ve define arama izni alımı, avcılık belgesi alımı, maden arama izni, özel yat kayıtları gibi işlemlerde, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge zorunlu olarak aranılacak.

-YURT DIŞINA ÇIKIŞ-

Limited şirketin amme borçlarından, eski ve yeni ortakların ne şekilde sorumlu olacaklarını da belirleyen tasarıya göre, yurt dışına çıkış tahdidinin kapsamı yeniden düzenlenecek. Buna göre, devlete ait olup Vergi Usul Kanunu ile Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğini takip eden 7 gün içerisinde ödemeyenler ya da haklarında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınanların yurt dışına çıkışı, ilgili makamlarca engellenecek.

Yurt dışı çıkış tahdidi, 25 bin YTL ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı 10 katına kadar arttırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkili olacak.

Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi zorunlu hallerde kaldırılacak.

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil KİT'ler, kamu bankaları, belediyeler, il özel idareleri ve kamu tüzel kişiliğini taşıyan kuruluşların; devlete ait olan borçlarına karşılık taşınmazlarının Maliye Bakanlığınca satın alınabilmesi için öngörülen süre de 31 Aralık 2009'a kadar uzatıldı.

Yurt dışında ölen kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında düzenlenen evraktan da artık damga vergisi alınmayacak.

-VERGİ BORCUNU 18 AYDA 18 EŞİT TAKSİTLE ÖDEME-

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı da 12 Şubat Salı günü, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Tasarıyla, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, uzlaşma talep edilmesi ve uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon payları ile bunlara bağlı vergi cezalarının ve yapılan uzlaşma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, 18 ayda 18 eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla uzlaşmaya konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçiliyor.

1 Temmuz 2007'den önce ilgilisine tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan ecrimisil alacakları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ilgilisinin yazılı başvurusu üzerine, takdiri yapan komisyonlarca yeniden tespit edilerek, tespit edilen bu bedelin kabulü, varsa ecrimisil veya takip işlemlerine karşı açılmış davalardan vazgeçilmesi koşuluyla yeniden yapılandırılacak.

Uzlaşılan bedelin, talep edilmesi halinde, herhangi bir zam veya faiz uygulanmaksızın taksitle ödenebilmesi mümkün olabilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious