Memur için ek ödeme genelgesi

Memur için ek ödeme genelgesi.14164
  • Giriş : 30.10.2008 / 11:47:00

Maliye, ek ödemeye açıklık getirilmesi ve standart birliği sağlanması için bir genelge yayımladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Genelgede, devlet memurlarına yapılacak ek ödemeye ilişkin düzenlemeler
sıralandı ve Bakanlar Kurulunun ağustos ayında "Ek Ödemeye İlişkin Karar"ı uygulamaya koyduğu hatırlatıldı.

Konuyla ilgili bazı tereddütlere atıf yapılan genelgede, tereddütlerin
giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına dönük şu unsurlara yer verildi:
-Ek ödeme, en yüksek devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) (9500
gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara) anılan Bakanlar Kurulu Kararına ekli 'Ek Ödeme Cetveli'nde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanacak.

-Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler
uygulanacak ve bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Bu ödeme, personelin mali haklarına bağlı olarak, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak.

-Bir kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum dışından vekalet
ettirilenlere vekalet edilen görev nedeniyle ek ödeme yapılmayacak.

-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ve buna
dayanılarak yürürlüğe konulan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
ödenmesi öngörülen ek ödemeden, ilgili mevzuattaki düzenlemeler gereğince şu kuruluşlarda çalışan personel yararlandırılmayacak.

Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Merkez
Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Hudut Sahiller ve Sağlık Genel Müdürlüğü personeli, aylıklarını 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre alan personel, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında bulunan personel, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde "Sivil Havacılık Denetleme Tazminatı"ndan yararlanan personel, İç denetçiler, kadro karşılığı sözleşmeli personel, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapan öğretim üyeleri.

Genelgeye göre, ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu fıkrada sayılan
ödemelerden yararlanan memurlara yapılan ödemelerin toplam net tutarının, kadro ve görev unvanları için belirlenen ek ödeme net tutarının altında kalması halinde memurlara bu ödemelerin yerine ek ödeme yapılacak.

-DİĞER PERSONELİN DURUMU-

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Personel
Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Özürlüler İdaresi Başkanlığı,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü personeline yapılan ödemeler ile fiilen gerçekleştirilmeyen ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlara ödemelerin toplam net tutarının ek ödemeden az olması durumunda da, bunlara sadece ek ödeme yapılacak.

Mevzuatı uyarınca yılın belirli dönemlerinde mutat olarak ikramiye
ödemesinden yararlanan personele ilişkin kıyaslamalarda, mahsuptan sonraki tutar, ek ödemenin net tutarı olarak dikkate alınacak. Ödenen ikramiyelerin 1 aya isabeteden net tutarları, en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 28'inden fazla olan ek ödemelerin net tutarından mahsup edilecek.

Temsil veya görev tazminatından faydalanan memurlara yapılan ek
ödemelerde, mahsup edilen tutarın temsil ya da görev tazminatının yüzde 20'sini geçmesi halinde, tazminatın yüzde 80'i asgari temsil veya görev tazminatı olarak ödenecek.

Vekalet edilen görev nedeniyle de ek ödeme yapılmayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*