Mortgage'de iş daha bitmedi

  • Giriş : 18.03.2007 / 00:00:00

Mortgage'e ilişkin yasanın çıkmasının ardından, sistemin sağlıklı şekilde hayata geçirilebilmesine yönelik, 10 kuruluş ve bakanlığın ikincil düzenleme yapması gerekiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ipotek finansmanı kuruluşlarının, kuruluşlarına, faaliyet izin esaslarına ve tabi olacakları yükümlülüklere ilişkin esasları belirleyecek.

İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere ilişkin usul ve esasları da düzenleyecek olan SPK, konut ve varlık finansmanı fonları ile ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin esasları da ortaya koyacak.

SPK'nın bir diğer görevi ise konut finansmanı sisteminde değerleme hizmeti verecek kurum ve uzmanlara ilişkin şartları belirlemek olacak.

SANAYİ BAKANLIĞI'NIN GÖREVLERİ
Kanun kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yapacağı düzenlemeler arasında ise tüketicilere verilecek bilgi formunun standartlarının belirlenmesi bulunuyor.

Bakanlık, faiz oranının değişken olarak belirlenmesi durumunda, bu yöntemin olası etkileri ve kullanılan endeksler konusunda tüketicinin bilgilendirilme yöntemlerine ilişkin esasları ortaya koyacak, tutsat kapsamındaki kredilerin yeniden finansmanına ilişkin usul ve esasları da belirleyecek.

Bunun yanında, kanunda konut finansmanına yönelik işlemlerde vadesinden önce yapılan ödemeler için gerekli faiz indiriminin ve yıllık maliyet oranının hesaplanmasında Bakanlık tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulanacağının belirtildiği dikkate alınarak, ilgili yönetmeliği gözden geçirecek ve gerekli görülmesi halinde değişikliğe gidecek.

DEĞİŞKEN FAİZDE ENDEKS HESAPLAMASINI MERKEZ BANKASI YAPACAK?
Merkez Bankası kanunun kendisine verdiği görev gereği, değişken faizli konut finansmanı sözleşmelerinde kullanılacak endekslere ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

Bunun yanında Banka, konut finansmanı faaliyetinde bulunan bankaların zorunlu karşılık yükümlülüklerine yönelik olarak Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği gözden geçirecek.

BDDK'NIN YAPACAĞI DÜZENLEMELER
Finansal kiralama şirketleri ile finansman şirketlerinin tutsat içinde yer alabilmelerine yönelik çalışma ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) görevi olacak.

BDDK ayrıca, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelikte yer alan gayrimenkullerin ipoteğine karşı verilen kredilerin ve ipotekli sermaye piyasası araçlarının risk ağırlıkları ile ilgili düzenlemede değişikliğe gidecek.

Kanundaki esaslara uygun sözleşmelerin ve bilgi formunun kullanılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekirken, benzer şekilde mevcut kredi sözleşmelerinin sisteme uyumu gerekiyor. Bu kapsamda da BDDK'nın sorumluluk alanında yapılması gereken bir husus varsa bunun da yerine getirileceği ifade ediliyor.

HAZİNE, İŞİN SİGORTA KISMINDA
Hazine Müsteşarlığı ise tutsat işlemlerinde ihtiyaç duyulabilecek sigorta sözleşmeleri ile ilgili esasları ortaya koyacak.

Bu sigortalar arasında tapu sicil sigortası gibi konuta yönelik sigortalar ile teminat sorumlusu için mesleki sorumluluk sigortası, kredinin ödenmemesi riskine karşılık ipotek sigortası vb enstrümanlar yer alıyor.

DİĞER KURULUŞLAR
Tutsat kapsamında, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan bölgelerde kadastro güncellemelerini yapacak, tapu kayıtlarının merkezileştirilmesi ve farklı bölgelerdeki konutların üzerindeki ipotek kayıtlarının bir merkezden değiştirilebilmesine imkan sağlayacak çalışmalar yapacak.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ise yapı kullanma izni alınması sırasında yaşanan problemlerin giderilmesi için yerel yönetimlerin de katılımının sağlandığı bir çalışma başlatması öngörülüyor.

TOKİ, Belediyeler ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün, arsa maliyetlerini azaltmak üzere kamu arazilerinin kullanıma sunarak arsa stokunun artırılmasına yönelik çalışmalar yapması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın da tutsattan kaynaklanan alacakların takibinde ve konut finasmanı kuruluşları tarafından tüketiciye kaynak kullandırılması aşamasında ilgili taşınmaz için değerleme yapacak kişi ve kurumların, bu faaliyetleri ile ilgili işlemlerde mahalli idarelerden talep edecekleri bilgilerin hızlı ve güvenilir şekilde sağlanmasında etkinliği artıracak düzenlemeler yapması hedefleniyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious