MURAT G中EBAKAN: KULLARDAN B軷轊Y BEKLEM軾ORUM

MURAT G中EBAKAN: KULLARDAN B軷轊Y BEKLEM軾ORUM.133611
  • Giri : 27.10.2007 / 00:30:00
  • G黱celleme : 17.04.2008 / 02:31:26

Murat G鲳ebakan Haber Akt黣l'e konu⺶u: Kullardan bir㧐y beklemiyorum!

Facebook Twitter
Yaz Boyutu:

Sepet Be㱮k

Murat G鲳ebakan’la r鰌ortaj yapmaya karar verdi餴mde Adanal hem㧐rimin ziyaretine gidecek olmamdan 鰐黵 heyecanland齧 alt齨 鏸ze 鏸ze belirtmeliyim galiba…

 

Uzun zamand齬 kafamda tasarlad齧 r鰌ortaj齨 sorular 鰕le bilindik, klasik sorulardan olmamal齳d. Felsefi olmal齳d, ince olmal齳d, derin olmal齳d. Derin olmal齳d ki G鲳ebakan’齨 y黵e餴ndeki derinliklere inebilmeliydim.

 

Ve “o” evdeyim. G鲳ebakan, evinin alt kat齨daki ofisinde a瘕rl齳or beni. Gayet modern ve i鏴ri girene samimiyet sirayet ettiren bir ofis…

 

E㱮yle birlikte televizyon seyrediyor.

 

Televizyon kanallar齨齨 sabah ku瘕 programlar umurunda de餴l G鲳ebakan’齨. O, istifade edebilece餴 bir program aray齨da elindeki kumandayla.

 

“Haz齬 oldu饀mu” s鰕ledi餴mde televizyonun sesini k齭齳or. Bana d鰊鼀or, bak齳or.

 

Ve benim sorular齧 ba齳or.

 

***

 

R鰌ortaj: Muaz Kalayc, Genel Yay齨 Y鰊etmeni

Redakt鰎: Merve Do餫n

 

***

— Murat G鲳ebakan'齨 m鼁i餴nde yollar ve yolculardan ( yolculuklardan) bahseder misiniz?

 

Haf齴a kart齨 ka鏻齥?

 

— 512 MB?

 

Bo haf齴a ne kadar s黵er, ne kadar konubilirim?

 

— 2–2,5 saat s黵er.

 

Yetmez. Bana hayat齧 anlat dersen 3 dakika da anlat齬齧. Ama hayat齨 ger鏴klerini anlat dersen 3 saat s黵er. Belli 鲳eler var. 謓emli olan bu 鲳eler de senin 琮karabildi餴n ders. Alabildi餴n yol. 謙esi teferruatt齬. Hayat gibi yani. Hayatta biliyorsun bir 㧐kilde yayacaks齨 ve 鰈eceksin nihayet. Hayat bundan ibaret. 謑eceksin derken; 鰈黰 so饀k bir kelime. 謑黰 diye bir kelime kullanmak istemiyorum. Amac齨a ulaak… .Beraberinde arada ki olan her 㧐y bunun teferruat. K黭 k黭 ayr齨t齦ar… Bazen h鼁黱 g鰎黵s黱, bazen mutluluk g鰎黵s黱, bazen ac g鰎黵s黱… Hayatta olan teferruat da bu i⺶e. Her g黱 et yiyemeyece餴n gibi, her g黱 bal齥 yiyemeyece餴n gibi. 謞le bir an gelir ki hakikaten 1 bardak su ve ekmek istersin. O tad da almak istersin. 蔺te teferruatlar齨 aras齨da ki o ayr齨t齳 g鰎mek. Beraberinde 鰊emli olan bu yolda senin ne yapt齨, ki㱮nin ne yapt. Gerisi bo latife…

 

KULLARDAN B軷轊Y BEKLEM軾ORUM

 

Ben iyi bir 㧐y yapmaya 鏰l齳orum ya da yapmaya 鏰lt齧a inan齳orum. Hala da bu yolda ki inanc齧 devam etmekte. Ama ne kadar bar齦齳齧 e bu da takdiri ilahi. Ben Allah’tan bekliyorum. 屈nk ben hi鏱ir zaman kullar齨dan bir 㧐y beklemedim. 謞le bir beklentim olmad. 謞le bir 㧐y yapsayd齧 ‘Ben sana 恂齥 oldum’ demezdim. ‘Unutur muyum seni?’ demezdim. Kullar齨dan bir 㧐y bekliyor olsayd齧 ‘Ay y鼁l黰’ demezdim. Benim kefilim Allah. Onun i鏸n ayr齨t齦ara pek fazla girmeden hayat齧 devam ettirmek istiyorum. Ayr齨t齦ar benim i鏸n 鏾k fazla 鰊emli de餴l. Dedim ya bug黱 lagos yemek benim umurumda de餴l. Karidesin kilosu at齳orum 500 YTL ise ben 5 YTL’lik hamsi ile de 鏾k rahat mutlu olabilirim. 屈nk o da bal齥. Anlatabiliyor muyum? O ayr齨t齨齨 hesab齨 yap齳orum. E餰r u noktada yayacaksam onun maneviyat齨 yamal齳齧. O da zaten 鏾k 鰖el bir 㧐y anlat齦maz. Onu sadece yars齨. 軳SAN 諲CE D躈YADAK CENNET YAKALAMALI

 

— Murat G鲳ebakan bir g黱 insanl齨 tekrar geriye d鰊ece餴ne inan齳or mu? Cevap evetse neden?

 

Ben her zaman bu inanca sahip bir insan齧 輓san齨 mayas齨da var zaten g鼁ellik. Ger鏸 ‘ins’ kelimesi unutmaktan geliyor ya. 輓san unutur her 㧐yi. Unutmal ki o korkuyla yamamal. Yani biz 11 Eyl黮’ unutmal齳齴. 99 depremini unutmal齳齴. Mazi olarak kalmal. Yoksa o korkuyla yanmaz. Ben her 㧐yin sonun da insan i鏸n yarat齦d齨a inan齳orum. Cenab Allah d鼁eni bizim i鏸n yaratm, b黷黱 bu k鈏nat da. G鼁ellikler bizim i鏸n yarat齦m. Asl齨da 鏾k ta zor bir 㧐y mi? De餴l tabi ki. 辵 d黱ya da herkes bir i㱮 tercih etmeli. O zaman her 㧐y g黮l黭 g黮istanl齥 olur. Hani Almanlar齨 bir laf var. Herkes evin 鰊黱 temizlerse 㧐hir tertemiz olur. Burada senin ne yapmak istedi餴n 鰊emli, ne bekledi餴n 鰊emli, ne d黱d黱 鰊emli. E餰r sen di餰rlerinin s齬t齨dan kan emicilikle para kazanacaksan, yam idameni oradan s黵d黵eceksen o olmaz. Ama sen hakikaten eme餴nin g點鼀le, bile餴nin g點鼀le 鏰l齪 kazanacaksan az ya da 鏾k o ayr konu. Ama ‘eyvallah’ diyeceksen o zaman her 㧐y yeni ba⺶an baar. O zaman zaten cenneti cehennemi araman齨 bir anlam var m? Sen 鰊ce burada ki cehennemden kurtul. Burada ki cenneti yakala. Sonra o sana m黭鈌at olarak gelir.

 

HER 軾軳軳 萸軳DE B軷 K諸躄躃, HER K諸躈躈 萸軳DE B軷 軾軱軰 VARDIR

 

— Beethoven sa瘕r olunca en 鏾k m鼁ik dinleyemedi餴 i鏸n s齥齦齬m. Bug黱 d黱yada Beethoven gibi m鼁i餰 g鰊黮 veren m鼁isyenler var m?

 

Var tabi. Sen 鰕le bir 㧐y s鰕ledin ki benim bu d黱yada ki hayran oldu饀m b鼀黭 insanlardan biri Beethoven. Ben bir Beethoven hayran齳齧. Hatta ve hatta ben Beethoven’in hayat齨 okuyan biriyim. Ayn zaman da bitirme tezim. 9 yandayken bir notay yanl 鏰ld i鏸n babas齨齨 sabaha kadar d鰒mesi sonucu kula瘕n齨 zar齨齨 patlamas. 蔺te b黷黱 bunlara sebebiyet veren kral齨 daha sonra inan齦maz bir 㧐kilde 鼁黱t duymas. Kral 鰈黵ken vicdan azab 鏴kiyor ve Rutring’i 鏰瘕r齳or. ‘Benim y鼁黰den sen bug黱 m鼁ik dinleyemiyorsun. Beni biraz rahatlat.’ diyor. Rutring: Sen beni 1 dakika rahatlat diyor. Kral ‘Nas齦?’ diyor. ‘Bana kula瘕m geri ver. Bir dakikal齨a da olsa geri ver.’ diyor Rutring. 謞le adamlar var. Olmal齞齬 zaten. Olmazsa her 㧐y biter.

 

HER 軾軳軳 萸軳DE B軷 K諸躄躃 VAR

 

Biri yazacak di餰ri m鼁i餴ni yapacak di餰ri onu icra edecek. Belki bir ba⺧as 琮kacak hem yazacak, hem 鏰lacak, hem m鼁i餴ni yapacak. Bu d黱ya da dimyank modeli diye bir 㧐y var. Nedir o siyah ve beyaz? Her iyinin i鏸nde bir k鰐黮黭, her k鰐黱黱 i鏸nde bir iyilik vard齬. Mutlaka vard齬. Beraberinde ne kadar b鼀黭 bir kara olsa bile i鏴rde mutlaka beyaz bir nokta vard齬. Olacakt齬. Yarat齦齨 kanunun da vard齬 琰nk. End黶triyel m鼁ik ba⺧a bir 㧐y, m鼁ik yapmak bamba⺧a bir 㧐y.— Hayatta herkesin bir d鰊黰 noktas vard齬. Murat G鲳ebakan'齨 hayat齨da ki k鳋e baar nelerdir?

 

Bu konuda 鏾k fazla 㧐y s鰕lersem yalan olur. Bu soruyu hangi anlamda sordu饀na ba餷. E餰r ki ticari anlamda soruyorsan, ben ticari boyutunda para kazanmad齧 alb黰lerden. Sanata bakan y鰊黱den diyorsan ben hen鼁 daha bat齳a a琮lmadan bir mihenk ta oldu饀ma, bir k鳋ede bulundu饀ma inanm齳orum. Yani 鰊ce Bat’ya a琮lmak laz齧.

 

— Bat’ya a琮lmam laz齧 dediniz…

 

Hepimizin.

 

MEDYAYA BULA轒ADAN ADAM G軧 茿LI轒AK LAZIM

 

— Peki, Bat’ya a琮lmak i鏸n bug黱k ve 鰊黰鼁de ki s黵e鐃e 鏰lmalar齨齴dan bahseder misiniz?

 

Biz bu 鏰lmay 2000 y齦齨dan beri yap齳oruz zaten. Ama ben b鰕le medyayla i鏻i dl olup ta ‘aman bu b鰕le oldu, ⺷ yle oldu, bunu b鰕le yap齳orum, hay齬 ben b鰕le yam齳orum, b鰕le de yapm齳orum.’ demem. Biz kendi i d黱yam齴da yayoruz, kendi i d黱yam齴da 鏰l齳oruz. Beraberinde ⺷ i㱮n bir ger鏴餴 var. Bu konu da Allah bin kere raz olsun Ay Y鼁l黰’黱 bana inan齦maz katk齭 oldu. Kambo鐈a’da Malezya’da Arjantin’de okullarda ad齨 bile duymad齧 k黭 kardeerimiz bug黱 Ay Y鼁l黰 diyorsa. Bu ⺷ demektir: Onlar beni tan齧齳or ama e餰r oraya kadar gidebilmi⺳ek Eyvallah. Ki bu T黵k鏴 s鰖lerle gidilmi⺳e bunun bir de 輓gilizce versiyonu nu d黱黱. Nereye kadar gider. O zaman bug黱 b鰕le daha sakin 鏰lmak laz齧. Acele etmeden, sindire sindire, yava yava. Medya ya 鏾k bulaadan adam gibi gitmek laz齧. Onun i鏸n biz b鰕le pek ortal齥ta dolaadan kendi i㱮mizi yapmaya 鏰l齳oruz. Kendi i㱮mizle var olmaya 鏰l齳oruz. Bizim i鏸n b鰕le bir d黱ce haiz oldu.

 

BATI K躄T躌 2010 YILINDA YAPACAK M躗軰 BULAMAYACAK!

 

— Medeniyetlerin do饀⺷nda m鼁ik 鰊emli etkenlerden biri olmu⺶ur. Bu anlamda bat m鼁i餴ni ve do饀 m鼁i餴ni do饀-bat medeniyeti 鏴r鏴vesinde de餰rlendirir misiniz?

 

O zaman ben sana akademik konuy齧 biraz. Bat m鼁i餴 dedi餴miz sistem do餽udan do餽uya bir 8’li diye ge鏴r. Do re mi fa sol la si do. Bu 8’li anlat齧齨 bir araya geli㱮. Bir 8 linin 12 e㱮t par鏰ya b鰈黰黱e bat m鼁i餴 denir. Yani di餰r ad bat k黮t黵黡黵. Bat k黮t黵黱黱 bir di餰r ad dampere sistemidir. Do饀 k黮t黵 ise bir 8 linin yani do re mi fa sol la si do nun bir araya gelip, bir 8’linin e㱮t olmayan 24 par鏰ya b鰈黱mesine denir. 辤mdi ikisinin aras齨a bir fark koyal齧. Hangisi daha zengin? Tabi ki do饀 k黮t黵 daha zengin. Bat k黮t黵黱de 8 tane bilemediniz 10 tane ritim vard齬. Ama do饀 k黮t黵黱de binlerce ritim vard齬, binlerce makam vard齬, binlerce dizilim vard齬… Bitmez ki. Sonsuzlu餫 yak齨 neredeyse do饀 k黮t黵黱黱 m鼁ik yap齭.MURAT G中EBAKAN HEN躗 K軷ADA OTURUYOR

 

輐isinin aras齨da ki sentezse; Sentez derken herkes ⺷nu s鰕l鼀or. ‘Sentez ikisinin kar齧齞齬.’ Hay齬! Sentez o de餴l. S鰕leyeyim size. Ana sistem i鏴risinde bat m鼁i餴nde ki yani bat k黮t黵黱de olan dampere sistemi zaten do饀 k黮t黵黱de var. Ha bir sentez yapt齥 derken ne diyorlar ben size s鰕leyeyim. Bat齨齨 pazarlamas齨 almaya 鏰lt齥 demek istiyorlar. Bat hakikaten 鏾k iyi pazarl齳or. Bizim pazarlama tekni餴miz bu konuda 鏾k zay齠. Bu i㱮n ger鏴餴. Bununla ilgili bir 鰎ne餴 ben sana yine Ay Y鼁l黰’le vereyim. 輓giltere’ye giden bir arkadam Ay Y鼁l黰’黱 CD’sini al齳or. Bir yerde otururken kendi kulakl齨da dinliyor. O s齬ada par鏰y ister istemez biri dinliyor. Bu adam齨 ka tane Ferrari’si var diyor. Ve arkadam齨 O’na vermi oldu饀 ilgin cevap: Hen鼁 kirada oturuyor.

 

Bat k黮t黵黱 de inan齦maz 㧐kilde pazarlama sistemi var, sat sistemi var. Oysa biz de son 5 y齦da daha yeni yeni girmeye baad. Anlatabildim mi? Yani sistem i鏴risinde bu. Gelelim m鼁ikal yap齨齨 i鏴risinde d黱yan齨 4–4 l黭 ritim e餰r bat k黮t黵黱de varsa bizde de var 4–4 l黭 ritim. Bat da 6–8’lik var bizde de var. Hatta biz de 黶t黱e 3–4 l黭 var. Daha fazlas var. Hepsi bizde var onlarda yok. O zaman geriye ne kal齳or. Ana sistem i鏴risinde birinin m鼁ikal yap齭 di餰rinin pazarlama tekni餴ni birle⺶irmek. 輐isini de bir araya getirebiliyor muyuz? Hay齬. Getiremiyoruz. Neden? 屈nk 鯾黵黱de bir Anglo Sakson d鼁eni var. Anglo Sakson d鼁eni hi鏱ir zaman kabul etmiyor. ‘Ben ve sadece benim 鏾cuklar齧 burada bar齦 olacakt齬. Onlar olmayacakt齬.’ diyor. Neden diyeceksin de餴l mi? Ben de sana soray齧. Ne kadar maa al齳orsun? Ay da ne kadar kazan齳orsun?

 

- 

 

G鼁el. Ka karde⺳iniz.

 

— D鰎t karde.

 

Aile olarak… Milyar para kazan齳orsunuz ve biri size gelse her ay bana 10 milyar para ver dese verir misin?

 

— Hay齬, vermem.

 

Ayn 㧐y. Vermezsin. O d鼁enekte bize vermiyor. Pastay payla⺶齬m齳or. 屈nk bizler gelirsek onlar a kalacaklar. Onun i鏸ndir ki 2000’li y齦lar da konua m鼁i餴 dedi餴miz di餰r ad rock m鼁i餴 琮kt piyasaya. Art齥 kand齦ar, 黵etim bitti. Her 㧐y bitti. Bu sefer k黤黵l konualar baad. Melodiler t齥and onlarda. Bitti. 辤mdi konua da bitiyor. Ne kald geriye? Bu sistem 60’l y齦larda 鰊ce 輘panyol m鼁i餴ni ald sonra Latin m鼁i餴ni ald齦ar. Meksika, G黱ey Amerika falan. 90’lar da rock sentezini bitirip pop sentezine ge鐃iler. Ama 2000’lerde bittiler. Kalmad. Geriye bir tek do饀 k黮t黵 kald. Direniyorlar. Gidebildikleri yere kadar gidiyorlar.TELEV軿YONLAR DA SABAH KU轆KLARINI SEYRETM軾ORUM

 

Ben iddia ediyorum: Onlar 2010’u bulamayacaklar. Yine biz var齴. 蔺te bu d鰊emin i鏴risinde bizim haz齬l齥l olmam齴 laz齧. Bu 鏾k 鰊emli. Haz齬l齥l olmal齳齴.2003’te, 2005’te 2007 de 琮kal齧 demedim. Hay齬! Biz haz齬l齥l olmal齳齴 diyorum. 轪hs齧 ad齨a konuy齧. Buna ben haz齬l齥l olmal齳齧. Haz齬 k齮’a bekliyor olmal齳齧. Siz de ne var karde㱮m dendi餴n de 鰊黱e koyabilmeliyiz. Bizde bu var bak i⺶e diyebilmeliyiz. F齬sat tan齧ayal齧 onlara. Siz de t齥anmt evet biz size yard齧c olal齧 gelin karde㱮m deyip o sistemi de yan齧齴a al齪 beraber 鏰lal齧. Hani sentez diyorduk ya onu 鲳renelim biraz. 屈nk onu 鲳renirsek bir yerlere gelece餴z. 屈nk bu konu da bizim daha 鏾k eksikliklerimiz var. 莖k basit bir 鰎nek vermek gerekirse televizyonlar da sabah kuklar齨 seyretmiyorum ben. Dedikodu programlar. 蔺te bunlar齨 hepsi blok halinde gelir. Gelirse b鰕le yava yava gelir.

 

G躈EYDO蠻’DA 1980 諲CES KARDE KAVGALARINI G諶躖ORUM

 

— G黱eydo饀’da ki ter鰎 olaylar齨 sanat琮 g鰖鼀le de餰rlendirir misiniz?

 

Tabi ki 鼁黮鼀orum. Sonunda ben bir insan齧. Bir ger鏴k var. D黱ebiliyor musunuz? Kavga etti餴miz h齭 kim?

 

— PKK. Do饀 da.

 

Kim PKK?

 

— TC vatandaar.

 

Yani yine bir TC kimli餴nden bahsediyoruz de餴l mi?

 

—Evet.

 

Olaya bak. Yine bir TC kimli餴nden bahsediyoruz. Utan齦acak bir hareket de餴l mi bu? As齦 d黱黮mesi gereken bu. Utan齦acak bir hareketten bahsediyorsunuz. Ac olan noktas bu zaten. Yani ben 1980 鰊cesi karde kavgas齨 g鰎黵 gibiyim. Benim daha zoruma giden o insanlar齨, o kardeerimizin bu konulara ta㧐ron olmas, tetik鏸 olmas. Bu beni 鼁鼀or.


                 
— Gazeteciler Ve Yazarlar Vakf’n齨 bir haber 鏰lmas齨da sa餯uyuyu kaybetmemek ad齨a vatanda sa餯uyuya davet etti餴ni g鰎d黭. Sizinde bu ba餷amda hayran kitlesi olan birisi olarak dinleyenlerinize s鰕leyece餴niz bir 㧐y var m?

 

Ayn 㧐yi s鰕l鼀orum tekrar. Sa餯uyuyu kaybetmememiz laz齧. Daha b鰕le oturakl bir 㧐kilde gitmemiz laz齧. 屈nk yang齨a k鰎黭le gidersek yine biz 鼁黮黵鼁. Cenab Allah bir el vermi. Elimiz de 5 tane parma瘕m齴 var. 5’i de birbirine benziyor mu? Biri di餰rine benzemiyor diye kesip atal齧 m bunu? Yoksa ehille⺶irelim mi bunu? Adam m edelim onu? Hangisi? Kesip atmak kolay ama yerine gelmez. Kazanmak daha zor ama yerine gelir, bir i㧐 yarar. Sana bir 㧐y s鰕leyeyim. Ser鏴 parma瘕n ne i㧐 yarar? Genelde 鏾k fazla bir i㧐 yaramaz de餴l mi? Biz de 鏾k i㧐 yar齳or. 屈nk benim ekmek param kazand齬an parmaklar齧dan bir tanesi o. G鰎d黱 m demek ki 鏰lt齬齳ormu⺷z onu. Bir de b鰕le bak.

 

— Yani i㧐 yaramaz, adam olmaz dedi餴miz insanlar齨 da de餰rlendirebilmeliyiz.

 

莍rkin 鰎dek yavrusunu bilirsin. Bazen b鼀黡黱de 鏾k g鼁el olur.

 

— Te㧐kk黵 ederim.

 

Eyvallah.

 

...bitti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious