Nerede oy kullanacağım YSK sorgu işlemi - 2014 YSK oy yeri sorgulama - 2014 oy yerleri sorgusu

Nerede oy kullanacağım YSK sorgu işlemi - 2014 YSK oy yeri sorgulama - 2014 oy yerleri sorgusu.10665
12.01.2014 / 07:49:24

YSK, oy yerlerini belirledi. Nerede oy kullanacağınızı sorgulama için YSK sitesine bağlanabilirsiniz.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


ysk.gov.tr adresinden oy yeri sorgulaması yapabilirsiniz. Oy yerlerini önceden bilmenizde fayda olacaktır.

YSK Görev ve Yetkileri

Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve yetkileri; 5545 sayılı Kanunun 123. maddesi ile 298 sayılı Kanunun 14. maddesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

Kanun No: 5545, Kabul Tarihi: 16 Subat 1950, Resmi Gazete Yayım Tarihi: 21 Subat 1950

Kanun No: 298, Kabul Tarihi: 26 Nisan 1961, Resmi Gazete Yayım Tarihi: 02 Mayıs 1961

Madde 14. (Değişik:17.5.1979-2234/1 md.)

Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1. (Değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.)Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için baska baska renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depolarında bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kagıdında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kagıt hamurundan baslıyarak zarfın, imaline ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; yapılacak isin hacmi, süresi ve niteligi dikkate alınarak belirleyecegi kendi üye veya üyelerinin veya imal ve teslim yerinde yetki verecegi ilçe seçim kurulu başkanının, il seçim kurulu başkanı ya da üyesi hakim veya hakimlerinin devamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek,

2. Özel zarfların imali için gerekli "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kağıt ve zarf imalinden sonra saklamak,

Katlanıp bir kenarı yapıstırıldıktan sonra zarf haline gelebilen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranını tasşyan birleşik oy pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak,(Mülga son paragraf: 13/3/2008-5749/15 md.)

3. Bu Kanunda sözkonusu edilen bütün islemlerin gerektirdigi form, evrak, liste gibi her türlü basılı kagıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak,

4. (Değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.)Tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teskilatını kurmus bulunan siyasi partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek,

5. İl ve İlçe seçim kurullarının tesekkülünü saglamak, İl seçim kurullarının tesekkülüne, islemlerine ve kararlarına karsı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdigi süratle, kesin karara bağlamak,

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince kesin karar vermek,

7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak,

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak,

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak,

10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında yapmak,

11. (Değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.) Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye baskanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şarttır.

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasi partiler tespit ve seçimin baslangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek.

(Ek fıkralar: 17/5/1979 - 2234/1 md.)

12. Seçmen Kütügü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili ilkeleri belirlemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını yapmak ve denetlemek.

13. (Ek: 13/3/2008-5749/2 md.) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluşturulmasını ve yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

14. (Ek: 9/5/2012-6304/1 md.) Yurt dışı seçim is ve islemlerinde seçim takvimi süresince Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun verdigi görevleri yapmak üzere, ihtiyaç görülmesi halinde, Dışisleri Bakanlığının görüşü alınarak bu Bakanlık mensupları arasından en az daire başkanı seviyesinde görevlendirme yapmak.

15 Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak.

Yüksek Seçim Kurulu Kararlarının Niteliği Nedir?

Anayasa'da "Yasama Bölümü" içinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu, yalnız seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten bir kurul değildir. Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*