Öğretmenlerin 'İller Arası Yer Değiştirme'sine engel

Öğretmenlerin 'İller Arası Yer Değiştirme'sine engel.11145
  • Giriş : 26.01.2008 / 03:18:00
  • Güncelleme : 26.01.2008 / 00:21:30

Danıştay ,Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu'ndaki bazı düzenlemelerin yürütmesini durdurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Eğitim-Sen, söz konusu kılavuzdaki bazı düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 2. Dairesi, Kılavuz'un, ''ilkeler'' başlıklı bölümünün (c) bendinde yer alan ''... 30 Haziran ...'' ibaresi yönünden, ''Genel Açıklamalar'' başlıklı bölümünün 3.3. maddesinde yer alan ''Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilen öğretmenler ile...'' ibaresi yönünden, ''Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar'' başlıklı bölümünün 3.14. maddesinin (e) bendi yönünden, ''Başvurular ve Tercihler'' başlıklı bölümünün 2.5. maddesi yönünden, ''Atamalar'' başlıklı bölümünün 3. fıkrasında yer alan ''... ve göreve başlama...'' ibaresi yönünden oy birliğiyle yürütmenin durdurulması istemlerini kabul etti.

Dairenin kararında, ''isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerinde hizmet puanının hesaplanmasında 30 Haziran, hizmet süresinin hesaplanmasında 31 Temmuz tarihinin esas alınacağı'' kuralına yer verildiği anımsatıldı. Kararda, hizmet puanının hesaplanmasında, hizmet süresinin belirlenmesi için öngörülen tarihinden farklı bir tarihin öngörülmesinde, hizmet puanları ile hizmet sürelerinin hesaplanmasında farklı tarihlerin düzenlenmesinde hukuka ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygunluk bulunmadığı kaydedildi.

-GEÇİCİ GÖREVDE DE YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİ...-


Kararda, kılavuzun, ''Genel Açıklamalar'' başlıklı bölümünün 3.3. maddesinde yer alan ''Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilen öğretmenler ile'' ibaresiyle bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilen öğretmenlerin yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklarının öngörüldüğü belirtildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nunda, ''geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanma olanağı getirildiğine'' işaret edilen kararda, bu getirildiğine göre, geçici görev süresi içerisinde ilgililerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerinin kabulünün zorunlu olduğu kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde de kurum içi ya da kurumlar arası geçici görevlendirilen öğretmenlerin yer değiştirme isteğinde bulunmalarını kısıtlayan ya da engelleyici herhangi bir hükme yer verilmediği vurgulanan kararda, bu nedenle dava konusu ibarede hukuka uygunluk bulunmadığı ifade edildi.

''Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar'' başlıklı bölümünün,''Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler'' başlıklı kısmının 3.14. maddesinin (e) bendinde yer alan ''Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 143. maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışında geçirdikleri süreler'' ibaresi ile belirtilen hükmün Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde de yer aldığı belirtildi. Kararda, yönetmeliğin bu hükmüne karşı açılan davada, Danıştay 2. Dairesi'nin yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdiği anımsatılarak, dava konusu hükmün hukuka aykırılığının açık olduğu vurgulandı.

Kararda, ''Başvurular ve Tercihler'' başlıklı bölümünün, ''Tercihler'' başlıklı kısmının 2.5. maddesinin, ''Fen, Sosyal Bilimler, Spor ve
Danıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) talimatıyla uygulamaya konulan 2007 yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu'ndaki bazı düzenlemelerin yürütmesini durdurdu.

Anadolu türü liselerde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden;'' başlıklı kısmının; 4 Mart 2006'da yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20. maddesinin 6. bendi hükmüne aykırı olduğu belirtildi.

''Atamalar'' başlıklı bölümünün, ''Görevden Ayrılma ve Başlama işlemleri'' başlıklı 3. maddesinin 2. fıkrasında, kararnamelerin tebliğ tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilişik kesme ve göreve başlama işlemlerinin tamamlanacağının öngörüldüğü ifade edildi. Kararda, ''İlk defa, yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, atama emirlerinin tebliği ve hükümde sayılan durumların mevcut olması halinde 15 günlük göreve başlama süresi öngörülürken, on gün içinde göreve başlama işlemlerinin tamamlanacağını belirten dava konusu Kılavuz maddesinde üst norm hükümlerine uygunluk bulunmamaktadır'' denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious