Sezer, 3 kanunu onayladı

  • Giriş : 29.12.2006 / 00:00:00

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 3 kanunu onayladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 5568 sayılı ''Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', 5569 sayılı ''Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun'' ve 5570 sayılı ''Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun'' yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

BELEDİYELERİN BORÇ VE ALACAKLARI
5568 sayılı ''Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', büyükşehir belediyeleri, bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketlerin alacaklarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık takas ve mahsup edilmesine imkan sağlıyor.
Kanuna göre, büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluşlar ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketlerin, 31 Aralık 2004 itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacakları, bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık olmak üzere, 28 Şubat 2007'ye kadar takas ve mahsup edilecek. Bu süreyi 31 Mart 2007'ye kadar uzatmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili olacak. Bu kapsamda takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutulan borç ve alacaklar için ilgili kanunlarda öngörülen zaman aşımı süresi işlemeyecek.
30 Haziran 2006 itibariyle Uzlaşma Komisyonu ile takas, mahsup ve kesinti yapılmasına ilişkin kararları imzalayan ancak, Bakanlar Kurulu tarafından söz konusu kararları henüz onaylamayan ilgili kuruluşların işlemleri, 28 Şubat 2007 tarihine kadar karara bağlanacak. Bu kapsamdaki takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutulan borç ve alacaklar için ilgili kanunlardaki zaman aşımı süresi işlemeyecek.

BAZI KURULUŞLARIN KREDİLERİ
Büyük çoğunluğu Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sağlanmış kredilerden, bütçelendirilmeden kullanılmış olan ve alacak takibi yapılmayan kredi tutarlarına ilişkin hesaplar, bütçe gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmeksizin ilgili kuruluşlara tahsis edilecek.
Buna göre; Sel ve deprem Felaketi Acil Yardım Projesi, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi, Türkiye Altyapı ve Kentsel Yeniden Yapılandırma Projesi, Kalıcı Konutların Karayolu Bağlantıları Projesi, Çınarcık-Teşvikiye-Kocadere-Esenköy-Armutlu Kanalizasyon Projesi, Gölkent-Ferizli İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi, Endüstriyel Teknoloji Projesi, Sosyal Riskin Azaltılması Projesi ve Özelleştirme Sosyal Destek Projesi, Endüstriyel Teknoloji Projesi ve TÜBİTAK-Bilten Araştırma Uydusu Projesinin finansmanı için sağlanmış kredilerden düzenlemeye kadar yapılan kullanımlar sonucunda doğan ve ikraz anlaşmasına bağlanmamış olan alacakların terkinine, Maliye Bakanı yetkili olacak.
Devlet üniversitelerinin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için 1 Ocak 2006 tarihinden önce imzalanan dış kredi anlaşmaları kapsamında sağlanan krediler, söz konusu kuruluşlara tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilecek.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kapsamında oluşturulacak program ve projelerin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanacak kredileri, bütçenin gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmeksizin tahsis etmeye, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

FAZLA ÖDENEN NEMALAR
Zorunlu tasarruf ödemeleri kapsamında emeklilere yapılan fazla ödemelerin, tahsilinden vazgeçilerek terkin edilecek.
Ziraat Bankası yönünden gerçekleştirilmiş ödemelere ilişkin tüm hak ve hükümlülükler, kendiliğinden sona erecek.

BELEDİYELERİN BORÇLARI
Büyükşehir belediyeleri ve bunların bağlı kuruluşlarının, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş olan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen devlete olan borçları, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında taksitlendirilmiş bulunan veya taksitlendirilecek borçlarına karşılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak payların yüzde 40'ını geçmemek üzere, alacaklı idarelerin talebi üzerine, Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak, alacaklı idarelere ödenecek.
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının ortak önerisi üzerine, yüzde 40 oranını sıfıra kadar indirmeye veya kanuni orana yükseltmeye ve kesintilerin alacaklı kuruluşlara dağılımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Belediyeler ve bağlı kuruluşları için de büyükşehir belediyeleri için öngörülen söz konusu düzenleme yapıldı.

TEŞVİK SÜRESİNE UZATMA
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda da değişiklik yapılarak, teşvik kapsamındaki illerde 31 Aralık 2007 tarihinden sonra tamamlanacak yeni yatırımlardan dolayı da destek ve teşviklerden yararlanma olanağı getirildi. Destek ve teşviklerden yararlanma süresi, kademeli olarak uzatılıyor.
Buna göre, vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği, kanun kapsamındaki illerde yapılan yeni yatırımlardan 31 Aralık 2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31 Aralık 2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31 Aralık 2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanacak.
Yıllık yatırım programında yer alan projelere dış finansman temini izni verilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü aranacak.
Hazine Müsteşarlığı kadrolarında Hazine uzmanı olarak görev yapanlar, Müsteşarlığın muhasebe birimlerinde muhasebe yetkilisi veya yardımcısı olarak görevlendirilebilecek.

''ANADOLU YAKLAŞIMI''
5569 sayılı ''Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun'', ''Anadolu Yaklaşımı'' adı verilen ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.
Kanuna göre, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço toplamı 25 milyon YTL olan işletmelerin, 31 Ekim 2006 tarihinden önceki borçları yeniden yapılandırılacak.
Bankalar ve diğer mali kurumlar ile kredi ilişkisi içinde olup, 31 Ekim 2006 tarihine kadar açılmış ve banka ya da diğer mali kurumlar nezdinde donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal eden kredileri bulunan, finansal darboğaz içindeki KOBİ'lerin, finansal yeniden yapılandırma çerçevesinde belirlenecek süre ve koşullarla, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine olanak sağlanacak.
Alacaklı banka ya da diğer mali kurumlar, söz konusu kredilerin ''kanuni faiz ve temerrüt faizi''ni hesaplarken, bileşik faiz uygulamayacak.
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları ve bu anlaşmalar kapsamında alacaklı ile borçlular arasında imzalanacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinin asgari unsurlarının belirlenmesi konusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yetkili olacak.
KOBİ'lerin, yeniden yapılandırma programı kapsamında sigorta ve vergi borçları da baştan değerlendirme konusu yapılabilecek.
Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalamış KOBİ'lerin, vadesi geldiği halde 31 Ekim 2006 tarihine kadar ödenmemiş elektrik, doğal gaz, telefon veya su kullanımından kaynaklanan borçları, Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri ile sosyal güvenlik kurumlarına olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun veya tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre takip edilen borçları, ilgililerin sözleşme tarihinden itibaren 2 ay içinde başvurmaları halinde, teminat aranmaksızın kanuni faiz oranı uygulanarak 24 aya kadar tecil edilebilecek. Ayrıca, bu kapsamdaki borçlar nedeniyle daha önce uygulanmış hacizler, yapılan ödemelere paralel olarak kaldırılacak.
Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları kapsamında finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzaladığı takdirde, bu sözleşmeleri imzalayan KOBİ'lerden olan alacaklara ilişkin zaman aşımı, sözleşme tarihi itibariyle kesilmiş sayılacak.

İstanbul YAKLAŞIMI...
Borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlu KOBİ'ler tarafından alınmış teşvik belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt süreleri, sözleşmelerle belirlenen süreler kadar uzatılmış sayılacak.
Kredilerin teminatlarının ya da alacaklı mali kurum tarafından iştirak olarak edinilecek KOBİ'nin varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerine ilişkin değerleme, BDDK ya da Sermaye Piyasası Kurulunca değerleme yapmaya yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacak.
''İstanbul Yaklaşımı''ndan yararlanan firmalar, ''Anadolu Yaklaşımı''ndan yararlanamayacak.

FAİZ DESTEKLİ KREDİ
5570 sayılı ''Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun'' Tarımın, esnaf ve sanatkarın desteklenmesi için düşük faizli kredi kullandırılması uygulamalarına, özelleştirme sonrasında da devam edilmesini öngörüyor.
Kanuna göre, tarımsal üretim, esnaf ve sanatkarların desteklenmesi amacıyla kamu sermayeli bankalar tarafından yürütülen faiz destekli kredi kullandırılmasına, bankaların sermayedeki kamu payı yüzde 50'nin altına düşse de devam edilecek.
Bakanlar Kurulu, bunun, uygulama süresini, usul ve esaslarını, denetimini ve uygulamayı yönetecek olan bankayı veya bankaları belirlemede yetkili olacak.
Bakanlar Kurulunca belirlenecek özel veya kamu sermayeli bankaların faiz destekli kredi uygulamalarından dolayı doğacak gelir kayıpları, bütçeye konulacak ödenekle Hazinece avans olarak ödenecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious