Şirketinizi iflastan nasıl kurtarırsınız?

Şirketinizi iflastan nasıl kurtarırsınız?.15780
  • Giriş : 29.01.2009 / 13:40:00
  • Güncelleme : 29.01.2009 / 13:00:11

Mahkeme borç ödeme kabiliyetini ispat eden şirketi ayakta tutmak için bir dizi tedbir alabilir.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

ZORDAKİ bir şirketin veya kooperatifin iflasının ertelenmesini talep edebilmesi için şirketin borca batık olması yani aktiflerinin borçlarını karşılayamayacak durumda olması gerekiyor. Uzmanlar bu durumda olan bir şirketin başvuracağı adresin ticaret siciline kayıtlı olduğu ticaret mahkemeleri olduğunu belirtiyorlar. Ancak borca batık olan şirket ticaret mahkemesine başvururken öncelikle borca batık olduğunu ispatlamalı ve bir iyileştirme planı sunabilmeli. Böylece şirket, faaliyetinin devam etmesi için mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilir.

BORÇLARA ERTELEME

UZMANLAR iflasın ertelenmesi davalarının 'hasımsız açılan davalar' olduğunu, dolayısıyla davanın davalısının bulunmadığını belirterek, dava dilekçesinde özellikle şirketin hazırladığı iyileştirme projesiyle iflasın ertelenmesi halinde borç ödeme kabiliyeti kazanacağını ispat eden inandırıcı belgeler ve bilgilerin açıklanmasının büyük önem taşıdığını belirtiyorlar. Uzmanlara göre iflas erteleme davası devam ederken şirket, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla birçok tedbiri almasını isteyebilir. Mahkeme şirketin talebi doğrultusunda işletmenin vadesi gelmiş veya gelecek tüm borçlarının vergi ve sigorta dahil ertelenmesine, rehinli ve ipotekli mallar varsa satışının ertelenmesine, verilmiş teminat mektubu varsa teminat mektubunun paraya çevrilmesinin durdurulmasına karar verebilir.

Aynı şekilde dava devam ederken şirketin üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına uygulanan ve uygulanacak hacizler durdurulabilir. Şirketin su, gaz ve elektriği, borçlarından dolayı kesilmez. Ayrıca işçi alacakları hariç şirketin çek, senet ve senede bağlı olmayan tüm borçlarının bir yıl süreyle ertelenmesi, banka hesaplarına konulmuş bir haciz varsa haczin kaldırılması, daha önce haczedilmiş ve muhafaza altına alınmış bir mal varsa yeddiemin olarak şirket sahiplerine teslim edilmesi gibi tedbirler de alınır. Yine mahkeme kararı doğrultusunda şirketin ihtiyati tedbir kararı süresince denetlenmesi için bir kayyum atanır.

Borçluyu ve alacaklıyı koruyan madde

TÜRK Ticaret Kanunu'nun 324. maddesinde de alacaklıları korumak için bir hüküm mevcuttur. Madde aynen şöyle: Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi derhal toplanarak durumu umumi heyete bildirir.

Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa idare meclisi aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır. Şirketin aktifleri şirket alacaklarının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde idare meclisi bu durumu derhal mahkemeye bildirmeye mecburdur. Mahkeme bu takdirde şirketin iflasına hükmeder. Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme iflas kararını tehir edebilir. Bu halde mahkeme, envanter tanzimi veya bir yediemin tayini gibi şirket mallarının muhafazası için lüzumlu tedbirleri alır.

İflasın ertelenmesi için gerekli olan şartlar

Şirketin borca batık olması.

Ticaret mahkemesinden iflasın ertelenmesinin talep edilmesi.

Bilançonun mahkemeye verilmesi.

Bilirkişi ve mahkeme masraflarının ödenmesi.

Şirketin fevkalade müddetten yararlanmamış olması.

İyileştirme projesinin sunulması.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*