Tabela bankası kurulamayacak

Tabela bankası kurulamayacak.11685
  • Giriş : 16.04.2009 / 23:36:00

TBMM AB Uyum Komisyonu, Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını kabul etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri


Tasarıya göre, bir şirketin finansal holding şirketi olarak değerlendirilebilmesi için ortaklıklarıyla arasındaki ilişki, açık bir şekilde belirleniyor ve dolaylı yoldan sahip olunan paylar nedeniyle finansal holding şirketi olarak değerlendirilmesinin önüne geçiliyor. Ayrıca Türkiye'de herhangi bir hizmet birimi bulunmayan ya da tam gün çalışan personel istihdam etmeyen bir banka (Tabela Bankası-Shell Bank) kurulamayacak.

Kontrolündeki ortaklıklarla kurul tarafından belirlenen usul ve esaslarla tanımlanan ortaklıkların finansal tablolarını nezdinde konsolide eden banka, ana ortak olacak.

Destek hizmeti kuruluşu tanımında yapılan değişiklikle bankaların maliyetlerinin azaltılması amacıyla mevduat veya katılım fonu kabulü ile Kanun uyarınca kredi sayılan işlemleri dışında gerçekleştirebilecekleri faaliyetlerini, kendi adlarına başka kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirmelerine ve yardımcı nitelikte hizmet almalarına imkan tanınıyor.

TABELA BANKA KURULAMAYACAK

Mali Eylem Görev Grubu (Financial Action Task Force- FATF) tarafından belirlenen kara paranın aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele ilkelerine uyum kapsamında, Türkiye'de herhangi bir hizmet birimi bulunmayan ya da tam gün çalışan personel istihdam etmeyen bir banka (Tabela Bankası-Shell Bank) kurulamayacak veya bu nitelikleri haiz olmayan ya da bankacılık işlemleri ile
kayıtları açısından resmi bir otoritenin denetim ve iznine tabi olmayan yurt dışında kurulu bir bankanın şubesi veya temsilciliği açılamayacak.

ÖDENMİŞ ASGARİ SERMAYE TUTARI 2 KATINA ÇIKTI

Türkiye'de kurulacak olan bankalarda aranan 30 milyon liralık asgari ödenmiş sermaye tutarı, 60 milyon liraya yükseltilecek.

KARA PARA AKLAMANIN ADI DEĞİŞTİ

Banka kurucularında, FATF ilkeleri ile uyumlu olarak terörün finansmanı suçundan veya bu suça iştirakten hükümlü olmaması şartı aranacak. ''Kara para aklama suçu'', ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu'' olarak değiştirilecek.

ASGARİ SERMAYENİN YÜZDE 20'Sİ YATIRILACAK

Kuruluş izni almış olan bankaların faaliyete geçebilmesi için, kurucuları tarafından asgari sermayenin yüzde 20'si tutarındaki sisteme giriş payının en az dörtte birinin Fon hesabına yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekecek. Mevcut düzenlemede bu oran yüzde 10 olarak belirleniyordu.


Türkiye'de kurulan bankaların, kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine bağlı olacak. Böylece, bankaların yurt dışında faaliyette bulunma taleplerinin daha makul ve adil bir şekilde değerlendirilebilmesi için aranan
koşullar yurt içinde şube açılması ile aynı hale getirildi.

GENEL MÜDÜRLÜK İÇİN 7 YIL ŞARTI

Bankalarda genel müdür yardımcısı olabilmek için en az 7 yıllık mesleki deneyime sahip olma ve lisans düzeyinde öğrenim görme şartı aranacak. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler de bu Kanunun genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlerine tabi olacak.

SIRLARIN SAKLANMASI

Kurumun elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında savcılıklar ile ceza mahkemeleri, görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar ile bağlantılı olarak talepte bulunacak Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli dışında
hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa verilemeyecek.

Finansal holding şirketleri, ana sözleşme değişikliği, pay devirleri ile finansal raporlamaya ilişkin maddelerine tabi olacak. Kurul, Kanunun bazı maddelerinin finansal holding şirketleri için konsolide esasa göre uygulanması için yetkili kılınacak.

BBDK, YURT İÇİ VE DIŞINDA TEMSİLCİLİK AÇABİLECEK

BDDK, düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu kuruluşların yoğun olduğu illerde olmak kaydıyla yurt içinde ve uluslararası finans kuruluşlarının ya da muadil mercilerin merkezlerinin bulunduğu yabancı ülkelerde Bakanlar Kurulu kararıyla temsilcilik açabilecek.

BDDK'ya verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetler; bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idari personel eliyle yürütülecek.

Tasarıyla, BDDK'da başkanlık müşaviri, daire başkanı ve müdür, bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılığı ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atanacaklara ilişkin usul ve esaslar, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenleniyor.

Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetlerinin gözetim ve denetimi, Fon tarafından gerçekleştirilecek.

TMSF'NİN ADI DEĞİŞTİ

Tasarıyla ''Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun'' ismi, ''Türkiye Mevduat Sigorta Fonu'' olarak değiştiriliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*